Referat fra Bestyrelsesmødet 29. juni 2020

Deltagere:
Anne Bertram (udpeget af bestyrelsen)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU) 
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU og formand 2010-19) – mødeindkalder og referent                         

Referat

Dato for næste møde: mandag 26. oktober 2020 kl. 16.30 – 18.00 

 1. Rundtur på Nygård både uden – og indenfor for at vise hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde

  Udenfor:
 • Børnehøjen
 • Sti rundt om søen med bænke

Bestyrelsen var fuld af beundring for den nye og hyggelige sti med alle de små åndehuller. Også haven med de vilde områder blev beundret.

Indenfor:

 • Renoveringen af 2. salen inkl. kunst på væggene og værelsesnavne
 • Nyt av-udstyr i salen + mørklægningsgardiner
 • Mærkning af Nygårds inventar
 • Haveplanen

 

 1. Velkommen i Nygårds bestyrelse til Anne Bertram

Vi startede med en præsentationsrunde, så Anne kunne få lidt fornemmelse af hvem de forskellige er og hvad de repræsenterer. 

Inge Gilleberg udtrykte (igen) sin glæde over Nygårds evne til fortsat at kunne finde på nye tiltag og projekter. Er helt tryg ved Nygårds måde at agere på inden for de rammer, der er for samarbejdet.

Både Hanne Risgaard og Elisabeth Vestergaard roste også de frivilliges arbejde.

 

 1. Orientering om, hvad der er sket siden orienteringsbrevet:

  • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
   • Vandskader:

Fugtproblem i køkkenvinduet taget til efterretning

Fugtproblem på loftet i værelset på 1. salen Henrik Drud (Naturstyrelsens håndværker) har set på det. Han kunne konstatere, at rockwoolen mellem etagerne ikke var våd. Han havde et lille kamera oppe. Men selve udbedringen af utætheden har han ikke tid til at lave nu. Det bliver først sidst i august. Han vil ordne det nedefra i det lille værelse i stueetagen.

Indtil det bliver lavet må brusekabinen øverst oppe ikke bruges. 

 • Nyt teleslyngeanlæg: Installationen sker 11. august 2020

 

 • Planlagte projekter / opgaver
  • Badebro – ”Broen mod Fyn

Tilladelsen er sendt i partshøring 29.juni til 2. juli.
IG forventer , at Naturstyrelsen svarer hurtigt på høringen.
Før tilladelsen kan udnyttes, skal foreningens vedtægter, medlemsliste samt referat af stiftende generalforsamling fremsendes til Sønderborg Kommune til orientering.

 1. Aktiviteter på Nygård
  • Udlejningen.

Bestyrelsen glæder sig over, at der er god gang i udlejningen.
Anne spurgte til prioritering mellem lejemål og arrangementer.

Nygårds arrangementer bliver lagt i kalenderen så tidligt som muligt, så de på den måde får fortrinsret.

Vi har dog oplevet det modsatte: ikke at kunne afholde arrangementer, fordi Nygård er udlejet allerede.

Vi orienterede også om, at der er et max. for udlejning på Nygård af hensyn til at de frivillige skal have mulighed for at vedligeholde hus og have.

Samtidig spiller det jo dog også en stor rolle, at indtægterne fra udlejningen er det der finansierer det hele.

 • Arrangementer.

Torsdag 27. august 2020 kl. 20 – ca. 23: Flagermusearrangement - foredrag kombineret med tur
Ved foredraget vil vi kunne have plads til 40 personer i salen

Søndag 27. september 2020 kl. 9 - 17: Højskoledag - AFLYST!
Pga. reglerne om plads pr. person ved sangarrangementer, vil vi  kun kunne have ca. 20 deltagere.

Mandag 26. oktober 2020 kl. 19 - ca. 21.30: "Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

Søndag 29. november 2020 kl. 10 - 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen  

Anne blev orienteret om, at det kan være vanskeligt at få økonomien i et arrangement til at hænge sammen dels pga. det max. på deltagerantal der er på Nygård dels pga. at prisen skal være rimelig.
Bestyrelsen har derfor tidligere besluttet, at Nygårds egen økonomi kan bidrage til arrangementsvirksomheden ved at dække underskud. 

 • Arbejdet i arbejdsgrupperne:

Brænde- og havegruppen har været i gang – og holder pause i juli måned.

 1. august bliver en aktiv dag med
  - udvidet FU-møde kl. 14 – 16 med deltagelse af tovholderne for arbejdsgrupperne, hvor temaet der skal drøftes er prioritering og ressourcefordeling af det kommende halve års aktiviteter og projekter på Nygård
  - ugevagtsmøde kl. 16-17
  samt brandøvelse kl. 17 - ? for alle Nygårds frivillige med medvirken af Svenstrup Brandværn
  Brandøvelsen vil afsluttes med fælles spisning.

Taget til efterretning. 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige


Fredag 29. januar 2021: Frivilligaften Tema: Baltiske lande

Udflugt 2021: Roskilde Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

Taget til efterretning.

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen

Annemarie redegjorde for økonomien pt.
At den aktuelle saldo er ca. 100.000 kr. mindre end sidste år, skyldes ikke udelukkende coronaen, men for henved halvdelen, at vi havde rigtig mange anlægsudgifter i januar måned.

AMJ har undersøgt betingelser og udgifter ved at Nygård får sin egen MobilePay. Dette er pt. for dyrt for os.

Kassererens mobilepay bruges fremover (i stedet for formandens) til at indbetalinger fra arrangementer. – Taget til efterretning.

Fremover skal vi betale 0, 6 procent for at have pengene stående i Sydbank. AMJ fordeler vores økonomi på vores 3 konti for at spare renterne af de første 50.000 kr.

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

 

Det blev nævnt at der kunne laves nogle arrangementer med fokus på naturen, da coronatiden har medført at flere kommer i skoven / i naturen.

Gerne noget som – uden at være en løftet pegefinger – bidrager til større viden om, hvordan man færdes i naturen.

F.eks. kunne der laves et samarbejde med naturskolen med målgruppen børn og deres forældre.

Anne har såvel viden gom netværk til at kunne bidrage med ideer på bl.a. børneområdet.


Evt.

Inge Gillesberg: Fredag 7. august kl. 18.30 er der en havekoncert + Beethoven- foredrag i Inge og Steens have. Vil blive annonceret.

Alle er velkomne

Der blev taget et gruppebillede, som desværre kun fik 2/3 af bestyrelsen med;-)