Dagsorden til Bestyrelsemødet mandag 29. juni 2020

Deltagere:
Anne Bertram (udpeget af bestyrelsen)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds bookingansvarllige
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU) 
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU og formand 2010-19) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Dato for næste møde: mandag 26. oktober 2020 kl. 16.30 – 18.00

Bestyrelsesmødet 30. marts 2020 blev aflyst/udsat pga. af coronasituationen.
Nyhedsbrev udsendt til bestyrelsen 26. maj
med orientering om hvad der var sket på Nygård siden Danmarks nedlukning 11. marts.

 1. Velkommen i Nygårds bestyrelse til Anne Bertram 
 1. Rundtur på Nygård både inden – og udenfor for at vise hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde

  Indenfor:
 • Renoveringen af 2. salen inkl. kunst på væggene og værelsesnavne
 • Nyt av-udstyr i salen + mørklægningsgardiner
 • Mærkning af Nygårds inventar
 • Haveplanen

Udenfor:

 • Børnehøjen
 • Sti rundt om søen med bænke

 1. Orientering om, hvad der er sket siden orienteringsbrevet:

  • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
   • Vandskader:

Fugtproblem i køkkenvinduet viste sig at hidrøre fra en løs tagsten. Naturstyrelsens håndværker har repareret stenen. Det blev ved den lejlighed opdaget, at der har været en må i isoleringen.
Fugtproblem på loftet i værelset på 1. salen menes at stamme fra en utæthed i rørsystemet til bruseren på 2. salen. Naturstyrelsens håndværker er i gang med at undersøge præcis hvor skaden er og sørger for reparation.

 

 • Nyt teleslyngeanlæg:

Vi havde indhentet et tilbud på nyt anlæg. Tilbudspris var på 30.00o kr. På baggrund heraf søgte vil tilskud fra Fabrikant Mads Clausen fonden og fik bevilget 15.000 kr. til formålet.

Det viste sig så da vi skulle i gang med etablering af det nye anlæg, at den "sløjfe" eller "slynge" som anlægget er baseret på kan genbruge "slyngen" fra det hidtidige anlæg, hvilket betyder at det nye anlæg bliver væsentlig billigere, således at anskaffelsessummen bliver halveret. Dvs. at den svarer til det beløb, som fonden har støttet os med.

For ikke at sætte Foreningen Nygårds troværdighed overstyr, orienterede vi fondens sekretær herom og fik følgende svar:” Tak for jeres ærlighed, og ja, det er i orden at I beholder beløbet til teleslyngeanlægget. ”

 

 • Planlagte projekter / opgaver
  • Badebro – ”Broen mod Fyn

For at måtte opføre badebroen har Sønderborg Kommune ønsket en garanti for at vedligeholdelse og evt. nedtagning, hvis broen ikke vedligeholdes af foreningen eller foreningen opløses.
Sydbank skrev 15. juni til Henriette Hansen, biolog og sagsbehandler ved Sønderborg Kommune:
”Efter aftale med Anne Marie Jensen, sender jeg dig her en bekræftelse på at vi har oprettet konto til foreningen med indestående 5000 kr. hvor der lagt en spærring på med følgende tekst: Kontoen kan kun frigives af Sønderborg kommune ved fjernelse af badebroen.”
Så hermed skulle alle formaliteter for at få tilladelsen til opføre broen være på plads være på.

I denne sammenhæng har Naturstyrelsen som ansvarlig for matriklen også været involveret, idet kommunen i første omgang kontaktet mht. garantien, idet Naturstyrelsen har givet samtykke til at broen opføres. Det er imidlertid udelukkende foreningen Nygårds ansvar at tage vare på broens vedligehold og evt. fjernelse.

 1. Aktiviteter på Nygård
  • Udlejningen.

Så godt som alle aflyste lejemål er genbooket. Hertil kommer nye lejeres bookinger.

 • Arrangementer.

Torsdag 27. august 2020 kl. 20 – ca. 23: Flagermusearrangement - foredrag kombineret med tur
Ved foredraget vil vi kunne have plads til 40 personer i salen

Søndag 27. september 2020 kl. 9 - 17: Højskoledag - AFLYST!
Pga. reglerne om plads pr. person ved sangarrangementer, vil vi  kun kunne have ca. 20 deltagere.

Mandag 26. oktober 2020 kl. 19 - ca. 21.30: "Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

Søndag 29. november 2020 kl. 10 - 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen  

 

 • Arbejdet i arbejdsgrupperne:

Brænde- og havegruppen har været i gang – og holder pause i juli måned.

 1. august bliver en aktiv dag med
  - udvidet FU-møde kl. 14 – 16 med deltagelse af tovholderne for arbejdsgrupperne, hvor temaet der skal drøftes er prioritering og ressourcefordeling af det kommende halve års aktiviteter og projekter på Nygård
  - ugevagtsmøde kl. 16-17
  samt brandøvelse kl. 17 - ? for alle Nygårds frivillige med medvirken af Svenstrup Brandværn

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Brandøvelsen vil afsluttes med fælles spisning.

Fredag 29. januar 2021: Frivilligaften Tema: Baltiske lande

Udflugt 2021: Roskilde Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021


 

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen

Vi har selvfølgelig haft et indtægtstab pga. de aflyste lejemål i marts, april og maj. Vores udgifter har heldigvis kun være de løbende driftsudgifter (husleje, vand, el og varme (piller), så pt. kan vi godt bære dette tab.

AMJ har undersøgt betingelser og udgifter ved at Nygård får sin egen MobilePay. Dette er pt. for dyrt for os.

Kassererens mobilepay bruges fremover (i stedet for formandens) til at indbetalinger fra arrangementer.

Fremover skal vi betale 0, 6 procent for at have pengene stående i Sydbank.

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.
 2.  Evt.