Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Foreningen indkalder hermed til den årlige generalforsamling i foreningen
Mandag 9. marts 2020 kl. 19 på Nygård
med følgende dagsorden:

Velkomst ved formand Asta Broesby-Olsen

 1. Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere.
  FU foreslår Ole Andersen som ordstyrer og Birgitte Romme som referent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved Foreningen Nygårds bestyrelsesformand, herunder evaluering af det forudgående års aktiviteter i Foreningen Nygård
  Se den skriftlige beretning her
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer Anne–Marie Jensen
 4. Indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det indeværende forretningsår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 16 og § 17.
  Drøftelse af valgregler
  A) Valg af FU- og bestyrelsesmedlem
  I 2020 er ifølge vedtægterne nuværende FU- og bestyrelsesmedlemmer Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen på valg
  Henrik og Asta genopstillerB) Valg af suppleant
  B)I 2020 er 2. suppleant Inge Matzen på valg. Inge genopstiller
 7. Eventuelt:

Søg