Referat fra FU-mødet 23. august 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud
Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)
Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Annelene Christensen og Tamira Mariann Jørgensen deltog i mødet samt to nye frivillige Helle Bojsen og Inger Enemark. Afbud fra Åse Ditlefsen Ferrão, som også er ny frivillig. Vil gerne deltage i næste FU-møde..

NB: Alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i FU-møderne

Møder mv. i 2022-23

FU-mødedatoer efteråret 2023: Alle onsdage kl. 9: 20.9. + 18.10. + 29.11 (ok kalender)

Påskeudstilingsgruppen 12. september 2023 kl. 9 – 11 (ok kalender)

Ekstraordinær generalforsamling onsdag 5. oktober 2023 kl. 19 (ok kalender)

Næste bestyrelsesmøde mandag 30. oktober 2023 kl. 15 – 17 (ok kalender)

Kursus ”Klar dig selv i 3 døgn” tirsdag 14. november 2023 kl. 10 – 12 (ok kalender)

Julefrokost 5. december 2023 kl. 11 – 13.30 – starte med at arbejde ude og inde kl. 9 (ok kalender)


Arrangementsprogram 2023

 • Søndag 17. september 2023: Højskoledag (ok i kalender)
 • Søndag 26. november 2023: Juletur i Nørreskoven – samarbejde med Naturskolen (ok i kalender)

 Til siden sidst :  

Påskeudstilling 2024
Vi har alligevel påskeudstilling i 2024, idet det er lykkedes for Birgitte at få en aftale med lejeren i ugen op til påske, at vi kan komme ind i salene fra tirsdag eftermiddag.
Tage Wolff har aftale med følgende 3 kunstnere: Ole PripDan Thuesen - til væggene og keramiker Jytte Lysgaard til gulvet.  
Skærtorsdag besøg af Rønshoved Højskole
– som er aftalt, får vi også styr på.
Så det bliver en travl påske på Nygård.

Helga Roesgaard har afleveret sin nøgle.

Referat:
Mødet startede med en præsentationsrunde.


1. Vedtægtsændringsforslaget blev færdigbehandlet
Ændringsforslaget blev drøftet. Der var ændringer til:

 • 10.2: Tilføjelse: Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen
  § 16.1a: Tilføjelse: Ekstraordinært
  § 26: 2-3 gange fjernes
  § 31: Medlemsenhed fjernes

Arne ajourfører forslaget med disse ændringer og gør forslaget klar til udsendelse (vedhæftet som bilag)

Indkaldes med 4 ugers varsel – dvs. senest 6. september.
Eneste punkt: Forslaget til vedtægtsændringer.

2. Kastanjetræet ved Nygård (Gudrun)

Gudrun redegjorde for situationen og understregede, at for hende var det vigtigste hensyn sikkerheden for alle der færdes på Nygård.

Drøftelse af muligheden for at lade noget af stammen stå oprejst af hensyn til biodiversiteten, som flere fandt vigtigt.

Gudrun vil lade dette indgå i sin snak med skovfogeden og lade det være op til ham, hvad der skal ske.

Tidspunkt for fældning midt i november (evt. 14. november om formiddagen, hvor Nygårds frivillige er på kursus). Brændegruppen adviseres af Gudrun.

3.Bygningssyn 2023 (Asta)

Fra Hans Jørgen Ellemand, Naturstyrelsen:

Det er tid til bygningssyn, som sidst er afholdt i 2021. Søren Skærlund Bendixen fra Naturstyrelsens bygningscenter og jeg kommer rundt og syner husene ind- og udvendigt, for at se hvad der bør repareres og forbedres.

Nygård: 20. september 2023 kl. 11.25.Det er samme dag som næste FU-møde, så det vil være i forlængelse heraf.
Vi skal have kigget efter forinden, hvad vi mener bør repareres af Naturstyrelsen. Vi beder Christian se på det og lave en liste over punkter til brug for gennemgangen.

Annelene påpegede, at der i forbindelse med de nye nedløbsrør blev gjort opmærksom på, at soklen i bygningens sydligste hjørne ved nedløbsrøret trænger til renovering.

4.Økonomi (Anne-Marie)

Renovering af trappegangen er udskudt til 2025.

Vægge i spisestuen og salen males i de to reserverede uger i januar 2024. Christian bestiller maleren.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.
Vi har aftalt, at der holdes øje med prisen på træpiller så vi måske igen kan købe piller på et gunstigt tidspunkt og få dem opmagasineret hos Bygma.

FU har vedtaget, at vi fremover kun booker et år frem, dvs. indeværende år + et år – vi har dog pt. 4 bookinger i 2025.

5.
Kurset ”Klar dig selv i 3 døgn” afholdes tirsdag 14. november kl. 10 – 12

Asta præsenterer kurset i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling og udsender indbydelsen til alle medlemmer umiddelbart efter.

6. Frivilligaften januar 2024.  (Asta) FU står for dette arrangement.
Dato: fredag 19. januar kl. 18 – 21.30
Årets tema: Als  
Arbejdsgruppe: Tamira Mariann, Arne, Annelene og Anne-Marie.

7. Speciel forespørgsel om booking nytår 2023/24 (Birgitte)
Vi har reglen ingen dyr på Nygård.
En mand har henvendt sig. Han har en hund som har det meget dårligt med nytårsskyderi. Han ville gerne booke 2 overnatninger i BAGEHUSET over nytår. Han vil kun bruge 1 værelse + gang og toilet + bad.

Vi siger ja til bookingen ud fra Birgittes betingelser.

8. Det videre arbejde om Nygårds fremtid/ generationsskifte / ændring af arbejdsopgaver
OBS: Det er vigtigt for Nygård og for de frivillige, at der holdes liv i de aktiviteter, hvor vi mødes. Det er ikke godt for hverken Nygård eller de frivillige, hvis det praktiske arbejde bliver til enkeltpersoners arbejde på tidspunkter spredt over ugen.

Asta har en aftale med Henriette Pilegaard 24. august om evt. at overtage arbejdet med hjemmesiden.

Mht. arrangementer har vi pt. følgende arbejdsgrupper:

Aktivitetsudvalget bestående af Ole, Ken, John, Anne Marie, Tamira Mariann og Asta

Påskeudstillingsgruppen bestående af Tage, Birthe, Morten, Christian, John, Inge og Asta

FUs opgaver:

 • Frivilligaftenen i januar måned varetages fremover af FU
 • Udflugt for frivillige og medlemmer hvert andet år – dvs. næste gang i 2025

Julefrokost: Livlig drøftelse om den skal finde sted og i hvilket regi. Det blev nævnt, at der er frivillige der ikke er med i fællesskaber, for hvem det er vigtigt at mødes med andre Nygård-frivillige, f.eks. ugevagterne-

Beslutningen blev: Julefrokost 5. december 2023 kl. 11 for alle frivillige. Vi starter som normalt kl. 9 med arbejde ude og inde.
Afslutte kl. 13.30 – husk oprydning

De nye frivillige:

Helle er selvstændig krops- og naturterapeut og arbejder bl.a. for Sønderborg Kommune med stressramte mennesker. Vil gerne opbygge egne retreats for mennesker der søger ro og mulighed for egenomsorg, gerne med Nygård som ramme.

Da hun er i arbejde, kan hun ikke fast deltage i en arbejdsgruppe, men har f.eks. mulighed for at deltage i FU-møder (vil fremover få tilsendt FU-dagsorden og referat) og kan evt. involvere sig i afgrænsede projekter. Se nedenfor.

Inger er for nylig blevet pensionist og har som bibliotekar arbejdet med arrangementer bl.a. indgået sammen med Naturvejlederne i Sønderborg i projektet ”Under åben himmel” 2021 - 23 hvor seniorer i 8 uger i træk skulle bevæge sig, lære noget nyt og huske det sociale.
Inger meldte sig til foreløbig at deltage i havegruppen (så Gudrun tilføjer hende i mailgruppen).

Helle satte ord på nogle af de ting hun kunne foreslå for at gøre Nygård mere imødekommende og i pagt med vores nøglebegreber natur, kultur og fordybelse.

Nygård er et hus med mange sedler med regler Helle vil gerne medvirke til at gøre det mere elegant og imødekommende.

Vi kan sammen med Helle tage fat på sedlerne med forbud og påbud og drøfte, hvordan det kan gøres anderledes, f.eks. gennem nudging. Det kunne være et løbende projekt, hvor Helle kunne være tovholder?

Måske skulle Nygårds gæster kun møde af en ”regel”: Dette hus holder vi meget af. Pas godt på det.

Et andet projekt kunne være at gøre kældertoiletterne lækre. Pt. fylder rengøringsmidler og artikler rigtig meget (nogle af rengøringsmidlerne skal faktisk stå i aflukkede skabe!)

Helle mener, at hun måske også kan være med til at gøre vores bookingsystem enklere for både lejerne og os selv ved f.eks. at bruge det bookingsystem, hun elv bruger (Easyme). Det vanskelige ved dette er, at booking – især ved første booking – som regel kræver personlig kontakt til den bookingansvarlige pga. de regler vi har (man skal være medlem for at kunne leje, lejemålene skal kunne rummes i vores gamle sårbare lokaler mv.). Vi er imidlertid alle med på, at det bør undersøges.

5. Evt.

Gudrun: Brandsikkerhed: Grill (endda to stk.) opbevares pt. i brændeskuret. Det må de ikke!

Drøftelsen heraf førte til beslutning om at Gasgrill anskaffes. Denne opbevares primært på terrassen (dække anskaffes). Gudrun og Anne-Marie tager sig af opgaven og sørger for at de to ordinære grill skaffes af vejen, når den nye grill er anskaffet.

Birgitte og Inge: Handicapsæde på toilettet på 1. sal. Vi anser behovet for dette sæde på denne etage for at være minimalt. Det er svært at rengøre. Vi vil derfor gerne have det afmonteret.

Asta drøfter fjernelse af sædet og montering af det tidligere sæde med Birger, som har monteret det.
Handicapsædet opbevares i depotrummet, så det vil kunne monteres igen.

Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

Renovering af trappegangen mv.  FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2025 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind. 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?