Referat fra FU-mødet 15. marts 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR) – afbud

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL) – skal gå 10.20


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: 12. april, 3. maj – alle onsdage kl. 9 -11
(ok i kalender) og 28. juni kl. 14 – 15.30

Mandag den 20. marts 2023 kl. 19: Foreningen Nygårds generalforsamling 2023 (ok kalender)

Mandag den 17. april kl. 15-17:  Bestyrelsesmøde (ok kalender)

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 8 – 18/19:  Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – (se dagsorden)

Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde


Arrangementsprogram 2023

 • Påskeudstilling 2023: april – 10. april 2023
 • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert
 • Søndag 17. september 2023: Højskoledag

Til siden sidst :   

- Vellykket foredragseftermiddag om Flensborg med Hans Christian Davidsen – 81 betalende – gav et overskud på lige knap 3.000 kr.

- 21. marts skal Asta fortælle om Nygård for et gymnastikhol ledet af Ulla Tønder Kjærgaard – Arne hjælper. Christian sørger for drikkevarer


Referat:

1. Status på udflugten til Flensborg tirsdag 9. maj 2023 (Anne-Marie, Gudrun og Asta)

Samt på foredraget ”Forelsket i Flensborg”

Anne-Marie og Asta har aftalt med Gudrun, som har fået forfald den 9. maj, at de overtager at være tovholdere på selve udflugten. Gudrun står stadig for alt det praktiske inden.

 
Aktuel status: tilmeldte til udflugten: pt. 27 deltagere

GF skal have besked efter påske. Dvs. vi har tiden frem til og med påske til at reklamere for at få flere deltagere (gerne op til 40).
NB man behøver ikke være medlem af Foreningen Nygård for at kunne deltage.

Tilmeldingsfrist 15. marts

FU giver tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

Herudover har vi aftalt, at vi også betaler for drikkevarer (1 Øl eller en sodavand), det skal vi også have med i regnskabet.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

Revisorens regnskab for 2022 er gennemgået og underskrevet og klar til fremlæggelse på generalforsamlingen. 

Regnskab 2023:  udsendt inden mødet

Budget 2023 udarbejdet af Anne-Marie, Birgitte og Asta fremlagt af Anne-Marie.
FU vedtog følgende prisforhøjelser:

 • At forhøje prisen for rengøring ved lejemål: Hel dag fra 1000 kr. til 1200 i Hovedhuset. Halv dag fra 750 kr. til 800 kr. Bagehuset forhøjes fra 300 kr. til 400 kr. i forbindelse med leje af hovedhus)
 • At forhøje prisen for at bage en kage/brø’tort til 80 kr. (tidl. 60 kr.)
 • At forhøje prisen for vask af sengetøj til 60 kr. (tidl. 50 kr.)

Renovering af trappegangen udskydes endnu et år, dvs. til 2025.

Hvis økonomien er til det, får vi primært malet vægge i spisestuen, sekundært i salen i januar 2024.

Tilbagemelding fra havegruppen om de vilde områder og udgift til slåning (Gudrun):
Vi sløjfer det vilde område nede mod søen, og bibeholder området rundt om kirsebærtræet, områderne rundt om magnolietræet på toppen og det store uklippede område mod p-pladsen.

Jes Peder slår områderne engang før St. Hans og engang sidst på efteråret. Havegruppen hjælper med at rive det sammen.

Det slås og ryddes når det er tørvejr og vi kan arbejde på Nygaard.

Området ved magnolietræet mod skoven slås som nu, med en sti rundt om træet og en lille sti indtil skoven.

Forslaget er udgiftsfrit for Nygaard.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Vi aftalte

 • At vi taler med Inge Gillesberg om mulighed for at købe træ i skoven fremover (næste bestyrelsesmøde)
 • At der holdes øje med prisen på træpiller så vi måske igen kan købe piller på et gunstigt tidspunkt og få dem opmagasineret hos Bygma.

3. Generalforsamling 2023 20. marts 2023 kl. 19 på Nygård (Asta)
Ole har meldt forfald til a være ordstyrer. Jes-Peder er sprunget ind i stedet.
Birgitte er referent.
Christian genopstiller som FU-medlem. Og Gudrun genopstiller som 1. suppleant.

Rent praktisk aftale: Det blev besluttet at vi i år får brø’tort, som Anne-Marie står for.


20. februar er indkaldelse til generalforsamlingen udsendt Foreningen Nygårds medlemmer og 5. marts er formandens skriftlige beretning udsendt sammen med meddelelse om gruppearbejde efter generalforsamlingen.
Følgende er udmeldt:
Gruppearbejde om Nygårds fremtid og generationsskifte efter generalforsamlingen.
2 opgaver til grupperne:

 • Hvad kan der gøres for at sikre at Nygård eksisterer om 5 år? - hvordan får vi et nødvendigt og ønsket generationsskifte- får nye kræfter til på de ledende poster.
 • Hvordan skal Nygård afvikles, hvis /når det skal ske? - hvordan sikrer vi, at de værdier der er i Nygård kommer flest til gode i forhold til Nygårds idegrundlag

Planlægning af gruppearbejdet
Asta har aftalt med Tanja Zeba Horst, at hun styrer gruppearbejdet. Tanja og Asta har mandag 13. marts planlagt gruppearbejdet.  Bilag udsendt til FUs medlemmer inden dagens møde.

Drejebog til Gruppearbejdet:

20.00 – 20.05: Rammesætning: Asta – baggrund for gruppearbejdet


20.05 – 20.07: Tidsplan: Asta

: 20. marts opstart gruppearbejde – 12. april FU-møde og 17. april bestyrelsesmøde og handleplan – maj (1, 2. 3. og 31. maj muligt) stormøde for alle foreningsmedlemmer med præsentation af handleplan – 28. juni FU-møde + et ekstraordinært bestyrelsesmøde (dato?) Det videre arbejde,

20.07 – 20.10: Kort introduktion til gruppearbejdet /gruppetemaer mv.: Tanja 

Deltagerne melder sig ind på et af de 4 temaer  

Følgende er formænd for grupperne:

 1. Drift: Christian – gruppen er i salen
 2. Arrangementer: Arne – gruppen er spisestuen
 3. Bestyrelse og FU: Gudrun – gruppen er i biblioteket
 4. Afvikling: Asta – gruppen er i køkkenet (såfremt der ikke melder sig nogen, går Asta med i gruppe 3)

 

20.10 – 20.45: Gruppearbejde ud fra fastlagte temaer og spørgeramme
Tanja styrer tiden
 

20.45 – 21.00: Præsentation af gruppearbejde

Formanden for hver gruppe præsenterer kort 

21.00 Tak for i dag ved Tanja og Asta

4. Pergola- renovering (Christian og Gudrun)
Gudrun har fundet nogle egnede træstammer og sendt billede og koordinater af dem til Inge Gillesberg, som har svaret: ” Hvis I selv kan håndtere at fælde de to træer uden at komme til skade, er det OK.
Der er naturligvis tale om et enkeltstående tilfælde, da træerne skal bruges til pergolaen ved Nygård og denne er en del af det gamle haveanlæg.
Hvis dette betyder, at I skal køre på veje, hvor motorkørsel normalt er forbudt, må I vende tilbage med dato og indregistreringsnummer, så kan I undtagelsesvis på en køretilladelse.
Gudrun: Træerne står lige ude til en lille sidevej til Holmvej, og kan nemt transporteres til Nygaard på en trailer. Jeg syntes vi skal tage begge træer, så har vi reserve materiale, til evt. reparationer ved pagoden.

Blev drøftet. Arbejdet foregår efter påske.

5. Opfølgning på meldingen 0m generationsskiftet der er på vej i Foreningen Nygård:

Er meldt ud til alle medlemmer i forbindelse med foreningens jule-og nytårshilsen samt på sidste bestyrelsesmøde. 

I havegruppen har Gudrun Løkke afløst Annelene.
Ole slutter i arrangementsgruppen til foråret.
Birgitte stopper med bookingen og ansvar for ugevagterne med udgangen af 2024.
Asta stopper som formand på generalforsamlingen 2024.

Hanne Risgaard har meddelt, at hun stopper som bestyrelsesmedlem.

Planlagt gruppearbejde om problematikken ved generalforsamlingen se ovenfor.

Dette punkt blev ikke drøftet.

6. Evt.

Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes. 

Renovering af trappegangen mv.  FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vii skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind. 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?