Referat fra FU-mødet 24. november 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

OBS: sende dagsorden mv. som pdf fil fremover


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: 11. januar, 22. februar, 15. marts, 12. april, 3. maj og 28. juni – alle onsdage kl. 9 -11
(ok i kalender)

Tirsdag 13. december 2022 kl. 11 – 12.30 Julefrokost (ok kalender)

Påskeudstillingsmøde mandag 30. januar 2023 kl. 10 - 12 (ok kalender)

Arrangement for frivillige og medlemmer fredag 27. januar 2023 – tema Sverige (ok kalender) invitation udsendes umiddelbart efter julefrokost – frist for frivillige til 1. januar. Derefter ud til medlemmer.

Foreningen Nygårds generalforsamling 2023: mandag den 20. marts 2023 kl. 19 (ok kalender)

Bestyrelsesmøde mandag den 17. april kl. 15-17  (ok kalender)

Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – tirsdag 9. maj 2023 (se dagsorden)


Arrangementsprogram 2022-23

  • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. Lejekontrakten tager højde for juleturen)
  • Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 Foredrag om Flensborgved Hans Chr. Davidsen. Optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg (se dagsorden)
  • Påskeudstilling 2023: april – 10. april 2023
  • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert

 

 

Til siden sidst :   

 

Tagrende –overløb er i orden i begge sider nu.

Lejekontrakttillæg om forsikring af skjulte rørskader. Vi afventer tilbagebetalingen af det indbetalte beløb.

 Referat:

 

1.Årligt hovedeftersyn af havetraktor (Gudrun / Herluf)

Vedtaget at vi fremover bestiller årligt hovedeftersyn på havetraktoren ved Ulkebøl Plæneklipperservice

Gudrun aftaler det praktiske mht. bestilling med Herluf og Birger.
Der afsættes ca. 3.000 kr. i budgettet hertil.


Asta vil tale med Andreas om adgang til vand til rensning af havetraktoren i sommerperioden

 

 2.Økonomi (Anne-Marie)

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Den ene af vores to ekstra konti bruges fremover som opsparingskonto til de 25.000 kr. vi årligt sætter til side som ”forsikringspræmie”. Beløbene fra disse konti samles på én konto fremover, da negativ rente ikke mere opkræves.

Det vil være lettest med regnskabet, hvis de 25.000 kr. bliver tilbagebetalt i år.

3.Julefrokost - Invitation udsendt 26. oktober:

Tirsdag 13. december 2019 kl. 11 - 13

OBS - kl.12.30 til 13 deltager ALLE i oprydningen ;-)

Vi starter med en normal arbejdsformiddag kl. 9, hvor alle har mulighed for at give en hånd med, men det er ikke en forudsætning for at deltage i frokosten.

Der er arbejdsopgaver både ude og inde.
tilmeldingsfrist 6. december – udsendt invitationen endnu en gang 24.11.

Tilmeldte 24.11: Arne, Louise, John, Michael, Ken, Erling, Birger, Inge, Birgitte, Ole, Anne-Marie, Finn, Asta, Christian, Hanne Brodersen, Birthe Oksen Møller, Birthe, Kirsten

Afbud: Marianne Høi, Ellen, Gudrun, Jes-Peter, Randi
I alt er 36 inviterede

Menu: sild (Inge)– varme frikadeller med kål (AM) æbleflæsk (Inge)– æggekarrysalat (Inge)
Birgitte sørger for rugbrød og smør og æbleskiver + drikkevarer

Julesange – sørger Birgitte for.

4. Udflugt til Flensborg tirsdag 9. maj 2023


Gudrun har nu alle aftaler vedrørende udflugten på plads-

Indbydelsen præsenteres på frivilligaftenen 27. januar mundtligt – sendes ud lige efter- Gudrun vil have den klar.

Drikkevarer er for egen regning.

Arne foreslog, at - hvis der er god tilslutning, så økonomien hænge sammen– der inkl. en øl eller vand til hver deltager.
Det vil spare megen tid ved afregning.

FU giver tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

 

FU siger ok til disse beløb:
200 kr. for frivillige, 300 kr. for ægtefæller og 400 kr. for medlemmer

 

Tilmeldingsfrist: først i april. Gudrun afklarer.

Gudrun aftaler nærmere med Hans Christian Davidsen om busturen


5. Opfølgning fra sidste mødes udmelding 0m det generationsskifte der er på vej i Foreningen Nygård:I havegruppen har Gudrun Løkke afløst Annelene.
Ole slutter i arrangementsgruppen til foråret.
Birgitte stopper med bookingen og ansvar for ugevagterne med udgangen af 2024.
Asta stopper som formand på generalforsamlingen 2024.


Udmeldingen skete også på bestyrelsesmødet 26. oktober, hvor den førte til en givtig drøftelse, bl.a. ”Husk at møder kan foregå på TEAMS”. ”Husk at se jer om efter mænd!!”

Fakta omkring generationsskiftet skal meldes ud til hele medlemskredsen, så alle har mulighed for enten at melde sig eller gøre opmærksom på egnede personer, der kan ”prikkes”.

 Alle forslag og ideer er velkomne.

Forslag fra Arne om at lave arbejdsbeskrivelser på de ledige poster.

På baggrund af drøftelsen sidst er der sket henvendelse til forskellige personer, resulterende i 2 nye interesserede frivillige, der er inviteret med til julefrokosten.

 

6.Evt.

Ny Hjemmeside: Asta viste den nye hjemmeside samt baggrundsprogrammerne, man arbejder med.
Hjemmesiden forventes at være i luften 28. november.


Aftale om en julekurv til Martha som er stoppet af helbredsmæssige grunde. Birgitte, Inge og Asta sørger for det.

 

Næste møde:

Gudrun: Pergola

Budget 2023

 

Nyt rullegardin til værelset i stueetagen anskaffes. 

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes.

 

Renovering af trappegangen mv.

FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi.

CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.  Er under udarbejdelse.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering. Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen.

 

Ny og længere stang til gardinet i biblioteket.