Referat fra FU-mødet 19. januar 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) – afbud pga. manglende svar på PCRtest

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL) - afbud

Møder mv. i 2021/22


FU-mødedatoer i foråret 2022: 16. marts, 20. april, 25. maj og 15. juni kl. 13 - 15
(i kalenderen) Mødet 9. februar er aflyst.

Påskeudstillingsgruppens møde 10. januar flyttet til mandag 24. januar 2022 kl. 10 – 12 (i kalenderen)

Musikgruppemøde mandag 7. februar 2022 kl. 9 – 11 (i kalenderen)

Natur/kulturudvalgsmøde mandag 21. februar kl. 10-12 (i kalenderen)

Generalforsamling mandag 23. maj kl. 19 (i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 15. juni kl.15 - 17 (i kalenderen)


Arrangementsprogram 2022

 • 23. februar samt 30. marts 2022: Litteratur i fællesskab - onsdag eftermiddage kl. 15 – 17
 • Søndag 3. april 2022 kl. 14 - 16: Fællessangseftermiddag med Kitty Hovgaard
 • 14.-18. april: Påskeudstilling
 • Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBalticakoncert
 • Tirsdag 14. juni: Træf for Cykelklubberne på Nordals
 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 13 – 17: Højskoleeftermiddag

 

Til siden sidst :   

Birketræ fra ”Helved”: Nygård har fået mulighed for at få birketræ fra grunden ved det hus i Helved, som Birgitte og Oles søn Rasmus og familie har købt. Dette har formanden godkendt (til 250 kr. pr. m3). Rasmus er gået i gang med at fælde træerne. Brændet vil i løbet af februar blive fragtet til Nygård af Knud med assistance fra brændegruppen.

Vi vil formentlig med dette brænde have brænde til og med fyringssæsonen 23 - 24.

Brug af skorsten – pejs og brændeovn: melding 18. januar 2022 fra John Jensen fra Fyringsgruppen:

Thomas (skorstensfejeren)var travlt optaget men jeg talte med hans chef John Clemmesen som udmærket kendte huset og samtidig kunne fortælle at i netop den omtalte skorsten var han som dreng/lærling med på Nygård og feje skorstene, og den ved pejsen var meget stor, så stor at de som ganske unge kravlede op og ned i den for at rense den med deres tøj, indtil der blev sat en stopper for dette svineri.

John sagde at den blev fejet 1-3 gange årligt og at den var med i deres fejningsprogram så der var ikke nogen overhængende fare for en skorstensbrand, MEN en skorstensbrand kunne altid forekomme, men ikke mere i denne skorsten end alle andre.

Ud fra det må vi vel nok sige at der ikke er nogen problemer som det ser ud her og nu.

Ole tlf. 19.01: Skorstensfejeren har oplyst, at det er vigtigt at fyre op på den rette måde. Ole vil lave en lille manual, som kan sendes til de frivillige, der ønsker at bruge brændeovnen ved lejemål.

OBS: Ud fra meldingerne om brug af skorstenen vedtog FU, at lejere godt kan bruge pejsen – vel at mærke ud fra den manual Ole Andersen udarbejder.
Ovnen i spisestuen må fortsat ikke bruges af lejere, kun af Nygårds frivillige

 

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger
Besked fra Inge Gillesberg: Der arbejdes med sagen. Pt. mangler der et kvalificeret bud på pris på forsikring for skader på rør og el.

 

Brandsikring: Arne har lavet skilte om at der ikke må fyres i pejs samt skilt om at brandstigen ikke må fjernes fra vindueskarmen.
Asta tilføjer pejsefyringsforbuddet i lejekontrakten.

Referat:

 

 1. Revision af Nygårds regnskab for 2021

Besked fra Christian: Jeg synes, vi skal finde en anden revisor, hvis det er muligt.

FU besluttede efter en grundig drøftelse, at vi fortsat bruger Allan Schøne.

AMJ har aftalt med revisoren senest aflevering af regnskabet til revisoren 1. marts, og at vi får det retur 1. maj.

Ud fra dette er generalforsamlingen flyttet til 23. maj 2022 og bestyrelsesmødet til 15. juni.

 1. Udbedring af vandskadet gulv i biblioteket
  Besked fra Christian 18. januar: Biblioteket er klar til indflytning, dvs. gulvet er lagt og væggene malet.

FU er enige om, at gulvet er blevet rigtig flot.

Indflytning skal tilrettelægges inden lejemål i midten af februar.

NB: der lægges ikke tæppe på gulvet.

 1. Renovering af trappegangen
  Trappegangen er malet.

 2. Renovering af trappegangen mv. i januar 2023-24

Ny trappebelægning:
CF har indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

Vi aftalte at søge Mads Clausen-fonden om tilskud til dette.

 

 1. Forsikringer

FU mener nu at have Nygårds forsikringer på plads – på nær udeståendet med Naturstyrelsen mht. rør- og elkabelskader.

 1. Økonomi (Anne-Marie)

Arne har udarbejdet et regneark, som er mere overskueligt. Han og Anne-Marie mødes i nærmeste fremtid og udarbejder et overskueligt regneark til regnskabet i år og fremover.

Afklaring af kasserer – rollen

Besked fra Christian: Det bør være formanden og kassereren der tegner juridisk og økonomisk.

FU vil på den kommende generalforsamling foreslå at vedtægternes ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. ” ændres til ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formand og kasserer”.

'At tegne en forening' betyder at kunne handle og underskrive på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen.

Vi havde en længere drøftelse af, hvorvidt kassereren skulle vælges på generalforsamlingen som medlem af FU og dermed af bestyrelsen, men indtil videre fastholder vi denne paragraf i vedtægterne.

”§ 25 stk. 2 Kasserer og bookingansvarlig udpeges af forretningsudvalget og deltager som tilforordnede i udvalgets møder. ”

 

Opgørelse fra Birgitte

Birgitte redegjorde for de færre lejemål i 2021. Til gengæld kunne hun oplyse, at samtlige weekender fra april til november er bookede.

 1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.

Forslag: Flensborg – Hamborg

 

GL foreslår: Lübeck – vil gerne være guide – sidst i maj/ først i juni 2023. Vedtaget

 

 1. Evt.

Kalkning af hvilerum: Christian har planlagt at kalke det 27. januar, hvor han fyrer. Regner med at Birgitte og Inge rydder rummet langs med alle vægge. Han lægger selv gulvpap.

 

 

Huske- opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.
Det har været meget godt at have kontakt til Joomlaeksperten, fordi One.com, som hoster vores hjemmeside, har opdateret nogle ting, som pludselig betød, dels at der ikke kunne lægges noget på hjemmesiden, dels at der pludselig optrådte en masse koder på siderne.

Begge problemer blev løst af Joomlaeksperten.

Asta søger stadig efter en person at dele arbejdet med hjemmesiden med – pt. en føler ude hos Morten Flytkjær

NB: GL foreslog, at kontakte Jes-Peder Løkke, som har erfaring med at arbejde med hjemmesider

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Arne foreslog, at vi inden vi går i luften med den nys side, gennemgår opbygningen og alle sider og ser om de er forståelige.

Denne proces er på forskellig vis igangsat.

Forslag fra Arne om Gæstebog på nettet? 

Indhegning af æbletræet – havegruppen finder en løsning som forhindrer at børn kravler i træet og ikke skæmmer omgivelserne.

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Bog til at skrive kommentarer fra lejere i – Inge sørger for en ny bog

Inge gennemgår mappen til vores lejere.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen. 

Møde for Ad – hoc gruppen

Vi blev anbefalet at oplyse alle frivillige om, at de skal selv sørge for et have en heltids ulykkesforsikring. ABO udsender meddelelse til alle frivillige herom.

Lejekontrakt tilføjelse om brug af ovn.