Referat fra FU.mødet 9.juni 2021

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i 2021/21 

FU-mødedatoer i efteråret:  Alle onsdage kl. 9 – 11
11. august, 8. september, 13. oktober, 17. november og 8. december
(ok kalender)


Bestyrelsesmøde: mandag 8. november 2021 kl. 16.30 – 18

Foreningen Nygårds generalforsamling mandag 13. september 2021 kl. 19

Udflugt til Roskilde 16. september 2021

Ugevagtsmøde: 19. januar 2022 kl. 15-30


Vores arrangementsprogram for resten 2021:

Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård

 • Søndag 26. september 2021 kl. 15 – 17

 

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

 • Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30

Litteratur i fællesskab
4 onsdag eftermiddage kl. 15 – 17

 • 13. oktober og 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022

Juletur i samarbejde med Naturskolen

 • Søndag 28. november 2021 kl. 10 - 13

Til siden sidst :    

Brand – brandskade ved ovnen Finn har ordnet skaden. 

Frostsprængning – Arne har gjort opmærksom på en frostsprængning i af væggen i nærheden af trappen. Og Christian har i den sammenhæng gjort opmærksom på, at det er udvendig vedligeholdelse, som er Naturstyrelsen bord.

Asta har på denne foranledning spurgt Hans-Jørgen ellemand om der er planer om bygningssyn, men pt. ikke fået svar.

Der er Bygningssyn 1. juli (jvnf. mail sendt til AMJ) 

Vindue som ikke var haspet, blæst op og gået itu 3. juni. Birgitte har sendt mail til alle ugevagter om at huske at tjekke om vinduerne er haspet.
Der er to vinduer i stueetagen, der mangler stormhaspe (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Birgitte aftaler anskaffelse /montering med Finn.

Handicap toilet sæde til toilettet i stue etagen. Efter aftale med formanden har Birger bestilt og monteret et sådant sæde.

Toiletsædet kan flyttes til der, hvor der er behov. 

Muligt rottehul ved højre gavlhjørne mod vandet (som Annelene har gjort opmærksom på) har Finn snakket med kommunens rotteafdeling om. De foreslog at fylde grus i hullet og holde øje med situationen. Det har Finn gjort. Vi må alle holde øje med, om der er tegn på rotter – eller evt. andre huller i bygningen, som de vil kunen komme ind af.

 

Referat 

1.Bestyrelsesmødet – drøftelse af dagsordenspunkter 

 Bestyrelsen: Punkt 2.1 Rørskadeforsikring:

Enighed i FU om at forlange kontrakten ændret, således at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger.
 

Bestyrelsen: Punkt 3: Udlejningen v. Birgitte

Aflyste lejekontrakter indtil nu: 16.

Gennemførte 12.

Nye kontrakter fra marts måned:  30.

Frivilliglejemål skal evalueres på bestyrelsesmødet:

Birgitte redegjorde for situationen pt:

Frivillig- weekend-lejemål til ½ pris af normal leje i 2021: 4 

Frivillig lejemål ½ eller 1 hel dag x 1-2: ingen


Ud fra dette anbefaler FU, at frivillig-ordningerne fortsætter
 

 

 1. Generalforsamling mandag 13. september – forberedelse

 

Beretningen vil 0mfatte perioden fra generalforsamlingen 9. marts 2020 til august 2021.

Formanden modtager gerne bidrag til den skriftlige beretning.

Regnskabet omfatter kalenderår 2020. Det er efter ønske fra revisoren først afleveret omkring 1. maj.

Valg: i år er Christian på valg som medlem af FU. Genopstiller.
Arne er på valg som suppleant. Genopstiller.

3.Økonomi (Anne-Marie)

Hovedtrækkene i bogføring 2021 til dato (tilsendt alle inden mødet) blev gennemgået af Anne-Marie sammenholdt med budgettet.

I store træk svaret regnskabet til budgettet for et halvt år

Eksempler:


Indtægter                                      Regnskab 090621                       Budget 2021                                
Kontingent                                   13.650                                           17.000

Lejeindtægt                                  48.200                                           100.000
Arrangementer                             1.400                                              25.000

Udgifter

Driftsomkostninger                      38.000                                             62.000              
(bl.a. forsikring 8.000, træpille 9000)

Arrangementer                           2.200                                                25.000

I budget 2021 var indregnet følgende ekstraudgifter, som er udsat eller aflyst: Renovering af trappeopgang 30.000 og Badebro: 20.000
Engangsudgifter/anskaffelser: Reparation af pillefyr 6.300, motorsav 5.975, flagstang 4.000

Saldo ved årets start var godt 98.000 og nu ca. 97.000.

Så alt i alt er Foreningens økonomi indtil nu kommet godt igennem corona-krisen.

Status på lejekontrakter (Birgitte):
(se ovenfor under punkt 1 bestyrelsens dagsorden punkt 3: Udlejningen)

Evaluering af prøveperiode med hverdagsrabat

Retræte uger/ophold over flere dage fra nu og 1 år frem: Ialt 14 planlagt 

Heri indgår hverdagsrabat.

Kommentarer fra retræte-arrangørerne ang. hverdagsrabat:

"Nygård ligger i den billige ende for den slags udlejning, men det er også nødvendigt, hvis man skal have kursusdeltagere fra hele landet til at rejse til Nordals".

"Hvis der ikke er hverdagsrabat bliver det for dyrt for mig at arrangere kurser på Nygård, da alle mine kursusdeltagere ønsker eneværelse."

" Der er mange pensionister på disse hold, som ikke har råd til et dyrt ophold" .

 

FU vedtog ud fra Birgittes redegørelse, at indstille til bestyrelsen, at hverdagsrabat fortsætter.

  

 1. Nygårds forsikringer (Anne-Marie) vedhæftet dagsorden
  - Grundejeransvarsforsikring

- Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
- Motorredskabsforsikring
- Særlig løsøre (inventar) – erhvervsforsikring - forsikringssum 612.600 kr.

FU: Nygård har ikke brug for en ledelsesansvarsforsikring.

FU var – ligesom Arne i tvivl om hvad grundejeransvarsforsikringen egentlig dækker. Ligesom der også var tvivl om, hvad arbejdsskadeforsikringen omfatter. Vi aftalte derfor, at AMJ aftaler at Sønderjysk Forsikring deltager i næste FU-møde, så vi kan få svar på alle vores spørgsmål-

FU vurderer umiddelbart, at 612.000 kr er en tilstrækkelig forsikringssum for inventaret.

5.Renovering af trappegangen mv. i januar 2022 – ingen kommentarer

Januar måned 2022 er reserveret i kalenderen til renoveringsarbejdet.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal.

Christian forhører sig hen i efteråret om, hvorvidt de afgivne tilbud stadig gælder. Ellers indhentes nye. 

 

6.Udflugt 2021: Roskilde 16. september 2021.  Anne-Marie tovholder sammen med John.

 1. august 2021 er deadline for om arrangementet bliver gennemført. Vi ønsker ikke at skulle bære mundbind på den lange bustur. Planen er fælles bus hele vejen.
  Der er afsat 10.000 kr. til turen.

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, da der ikke blev afholdt frivilligaften i januar 2021.

Situationen er sådan pt., at GF ikke kan garantere, at der ikke skal bæres mundbind i bussen.

Aftalen er derfor, at AMJ og JJ udarbejder en foreløbig invitation, som opfordrer til at sætte kryds i kalenderen samt oplyser, at såfremt der skal bæres mundbind, aflyses turen.
Hvis ikke – hvilket sandsynligvis vides sidst i denne måned – udsendes der en rigtig invitation.

 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

7.Medlemsaften 2022: Tema?? FU besluttede, at det er op til Ole at vælge tema.

Fastlæggelse af dato: fredag 28. januar 2022 (er i kalender)

 1. Evt.

 

Huskeliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

Badebænk:  Christian vil påtage sig at finde ud af at lave en bænk tæt på trappen af nogle træstammer.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Nyt brandalarm system ønskes ikke – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende. Konklusion efter brandøvelsen efteråret 2020 var, at de nuværende alarmer er en ok løsning for Nygård.
OBS: Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.