Referat fra FU-mødet 10. marts 2021 på Zoom

Deltagere i Zoom-mødet

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Annelene Christensen, tovholder for havegruppen (AC)

Møder mv. i 2021 

FU-mødedatoer i foråret:  7. april, 5. maj og 9. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11
Ugevagtsmøde: 19. maj kl. 15.30
Bestyrelsesmøde: mandag 12. april 2021 kl. 16.30 – 18.00

Aflysninger /udsættelser:

 • Foreningen Nygårds Generalforsamling udsat (fra 24. marts) til mandag 13. september 2021 kl. 19 (meddelt alle medlemmer pr. mail 12. februar)
  Det nuværende forretningsudvalg og den nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil da
 • Udflugten til Roskilde udsat til d. 16. september 2021

Vores arrangementsprogram for 2021 ser foreløbig således ud:

Forår 2021

Forhistorisk fodtur omkring Nygård
Med museumsinspektør Merete Essenbæk fra Museum Sønderjylland som guide inviterer vi til en arkæologisk vandring omkring Nygård

 • Lørdag 24. april 2021 kl. 13 -15 - Pt. må 25 personer mødes udenfor

 

Efterår 2021

Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård

 • Søndag 26. september 2021 kl. 15 - 17

 

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

 • Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30

Til siden sidst :   

Problemet med væltede stolper er løst ved begge indkørsler. Dog er der pt. en lås på kæden ved den sydlige indkørsel ved Holmvej.

Iflg. Hans’ Jørgen Ellemand fjernes låsen, når medarbejderen, der har sat de nye stolper op, kommer forbi ved lejlighed.


Dagsorden

1.Badebro-projektet skrinlægges
FU har pr. mail tilkendegivet enighed om Astas indstilling om, at vi skrinlægger broprojektet.

Beslutningen blev konfirmeret efter at Christian havde redegjort for sin vurdering af, at arbejdsindsatsen med at sætte broen op forår og efterår ikke stod mål med den forventede brug af broen. Samtidig skønnede han, at mange af Nygårds nuværende frivillige ikke ville kunne påtage sig opgaven.

Ann-Marie vil kontakte Sønderborg Kommune om dette, så vi kan få tilsagn til at få bankgarantien opsagt også.

Badebænk:  Christian vil påtage sig at finde ud af at lave en bænk tæt på trappen af nogle træstammer.

 1. Renovering af ”kontoret” i underetagen (dvs. vores lille "rum" bag skranken) v. Birgitte
  Væggene er repareret og malet.
  Christian sliber gulvet af på fredag, hvorefter Birgitte og Ole vil slibe gulvet af og lakere det. Inge tilbød at hjælpe.

 

3.Renovering af trappegangen mv. i januar 2022

FU besluttede pr. mail efter mødet 9. december at udskyde renoveringen.

 

Januar måned 2022 er reserveret i kalenderen til renoveringsarbejdet.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal.

Christian forhører sig hen i efteråret om, hvorvidt de afgivne tilbud stadig gælder. Ellers indhentes nye. 

 

4.Økonomi (Anne-Marie)

Bogføring 2021 til dato tilsendt alle FU-medlemmer inden mødet.
NB: Til saldoen på godt 79.000 kr. iflg. dette regnskab skal lægges de 2 x 50.000 kr., som står på separate konti og holdes ude af den løbende drift.
Der har været en del tilbagebetaling af depositum for aflyste lejemål.

Status på lejekontrakter (Birgitte)
Lejemålene her i første kvartal er blevet aflyst eller flyttet.
Alle weekender fra slutningen af april og næsten året ud er optaget – og hverdage er også begyndt at blive booket. 

 

5.Udflugt 2021: Roskilde 16. september 2021.  Anne-Marie tovholder sammen med John.

 1. august 2021 er deadline for om arrangementet bliver gennemført. Vi ønsker ikke at skulle bære mundbind på den lange bustur. Planen er fælles bus hele vejen.
  Der er afsat 10.000 kr. til turen.

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, da der ikke blev afholdt frivilligaften i januar 2021. 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

6.Medlemsaften 2022: Tema?? FU besluttede, at det er op til Ole at vælge tema.

Fastlæggelse af dato: fredag 28. januar 2022

Temaer for de næste års medlemsaften
2022: Baltiske lande – Letland? – Litauen? 2023: Sverige / 2024?

 

 1. Evt.

Anne-Marie rejste spørgsmålet, hvad vi gør med problematikken, om at Foreningen Nygård ikke kan tegne rørskadeforsikring (iflg. vores forsikringsselskab Sønderjysk Forsikring) samtidig med at det har vist sig at fremgå af vores lejekontrakt, at det er os som lejer der har ansvaret for rørskader.

FU besluttede, at Asta kontakter Inge Gillesberg om problematikken og hører om hun ser en mulig løsning på problemet.

Dette førte til en snak om vores forsikringer, hvor der er den ændring, at vi ikke årligt mere skal opgøre antallet af timer vi har brugt maskiner. Derudover er unge piger der hjælper i køkkenet omfattet af forsikringen.


NB: Nygårds forsikring dækker ikke det almindelig frivillige arbejde. Det er omfattet af hver enkelts ulykkesforsikring/ fritidsulykkesforsikring.

Efter mødet har Asta kontaktet Forsikringsoplysningen, som bekræftede, at det kun er husets ejer, der kan tegne rørskadeforsikring.
PÅ den baggrund er der sendt en mail til Inge Gillesberg om problematikken

 

Huskeliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

Anlæg og teleslyngeanlæg: Der mangler et lille bord ved anlægget, hvor man kan sætte sin pc eller mobil, når lyden skal tilkobles, da ledningen, der sættes i pc/mobil er kort.

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse sættes op i foråret 2021.

Bygningen er 10 meter høj. Flagstang 12 meter

Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og vimpel er anskaffet og ligger klar.

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne. Pris 4000 kr.
Leif er rykket flere gang. Tlf. samtale i går: ”Den skulle være undervejs”.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021. Er det sket?

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden. Sker i løbet af sommeren 2021, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen ???)

Nyt brandalarm system ønskes ikke – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende. Konklusion efter brandøvelsen efteråret 2020 var, at de nuværende alarmer er en ok løsning for Nygård.
OBS: Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

 
What do you want to do ?
New mail