Referat fra FU.mødet 9.12.2020 med opfølgning til 9. januar 2021

 Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Vi startede FU-mødet med at synge Arnes hyggelige Julefrokostsang ”Midt i en coronatid” med musik til fra YouTube med Frede Dominicussen på trækharmonika og sangstøtte fra Hans Pors Simonsen og Arne.

 https://www.youtube.com/watch?v=9rNd06mIt6U

Asta overbragte en Julehilsen til alle fra Rune Juelsborg Karsten, Naturstyrelsen.

Samt denne hilsen fra Christian, som havde meldt afbud til mødet:

Hej Asta 

Jeg kan ikke være med tll FU møde på onsdag.

Vi har fået tilbud fra maler vedr. Trappegang m.m.

Det lyder ok.

Hvilerum vil jeg kalke en gang mere i januar

Broen til Fyn kan vi lave i marts eller først i april, det gælder Brofagene 5 stk. a 2,5

Nu hav et godt møde Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår,  og så håber vi

at vi kan være mere sammen  i 2021

Med venlig hilsen CHRISTIAN. 

OBS: Lyset i gangen på bagehuset virker ikke- Besked fra Inge

Nedløbsrøret har været i gavlen er stoppet til.

Referat samt opfølgning indtil 2. januar

Møder mv. i  2020/21

 

FU-mødedatoer i foråret: 13. januar, 10. februar, 10. marts, 7. april, 5. maj og 9. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11

NB: mødet 13. januar aflyst pga. corona-restriktioner

 

Derudover er følgende møder og arrangementer aflyst /udsat:

  • Mødet 18. januar i påskeudstillingsgruppen /udsat indtil videre
  • Ugevagtsmødet 20. januar / udsat til 17. marts
  • Litteratur i fællesskab 27. januar og 24. februar


Foreningen Nygårds Generalforsamling onsdag 24. marts 2021 kl. 19

Næste bestyrelsesmøde: mandag 12. april 2021 kl. 16.30 – 18.00

Til dagsordenens siden sidst :    
Rotter på Nygård / orientering fra Finn
: Orienteringen taget til efterretning. Det skal lige nævnes, at aftalen med Kommunens rottefænger er, at han holder øje med om der fortsat er rotter indtil videre.

 

Anlæg og teleslyngeanlæg: Der mangler et lille bord ved anlægget, hvor man kan sætte sin pc eller mobil, når lyden skal tilkobles, da ledningen, der sættes i pc/mobil er kort.

Sagen om bimåleren til vandforbrug i Naturskolen
Finn har fundet ud af, at bimåleren bevæger sig minimalt. Så det ser ud til, at der er et meget lille vandforbrug. Finn vil holde øje med måleren fortsat, men hvis forbruget fortsat er så lille, er der ikke noget, der skal afregnes efter hans mening.

Hans–Jørgen Ellemand er blevet orienteret herom.


Svaret til Conni Ernst fra Sønderborg Turistbureau: ”Det er ok fremover, at vandrere på Alsstien henter vand ved dyrenes trug ved Nygård.
Dog er det vigtigt at understrege, at hanen skal lukkes efter brug.
NB Det er ikke nødvendigt at fylde truget op til køerne, da de har adgang til vand dels ved Karens bæk (nordlige side) dels ved en lille skovsø (sydsiden). ”

Siden sidst – dvs. efter mødet frem til 9. januar

Tagrendeproblem: 29. december 2020 skrev jeg til Hans-Jørgen Ellemand om vores problem med at vandet i venstre hjørne af gavlen ud mod vandet på bygningens sydside står udover tagrenden og render ned ad væggen, som derved bliver fugtig. 
Aftalen blev, at Henrik Drud ville ordne tagrendeproblemet i forbindelse med, at han alligevel var på Nygård her først i januar for at ordne utætheden i rørsystemet på 2. sal.

Rørproblemet: Henrik har arbejdet på at finde årsagen til vandskaden på loftet i værelset i stueetagen. Det viste sig, at der var ikke utæthed ved brusekabinens afløb, som vi troede. Men der er utæthed ved veluxvinduet i "indhakket " ved målerskabet på 2. sal. Der skal et nyt vindue i. Det ordner han også, men vi kommer nok til at vente på vinduet.
Han har i forbindelse med sin undersøgelse for at finde årsagen lavet hul i værelset på 1. salen. Dette hul reparerer han og sørger for efterfølgende maling. 

Økonomi/reparationer udendørs, indendørs: I forbindelse med disse reparationer (tagrende, rørsystem og vindue) har vi sammen med Hans-Jørgen Ellemand fået helt på det rene, hvad Naturstyrelsen betaler og hvad Nygård selv betaler. Bygningen udendørs – dvs. tagrende og vindusudskiftning – er Naturstyrelsens opgave. Indendørs – også rørskade – er ifølge vores lejekontrakt Nygårds opgave.

Det var vi ikke klar over, så Anne-Marie har været ved at undersøge, om vi kunne tegne en rørskadeforsikring. Det siger vores forsikringsselskab, at det er husejerens opgave sammen med brandforsikring.
Heldigvis blev det ikke en skade vi skulle betale, da det jo ikke var en rørskade. Men vi skal have en afklaring på problematikken, da der jo en anden gang vil kunne opstå et rørproblem.

Tagstenproblem: Birgitte har i går observeret, at en tagsten har forskubbet sig (hvilket kan forårsage vandskade ved vi fra tidligere). Så jeg har i dag rapporteret det te til HJE, så Henrik Drud vil have mulighed for at ordne det, nu han har opgave på Nygård.

Væltede stolper ved begge indkørsler til Nygård (med kæde over) Jeg har også meldt til HJE, at der er væltet stolper ved indkørslerne. Især den ved Holmvej-indkørslen er et problem, da det er den, der holder kæden. Jeg har gjort opmærksom på, at alle de røde træstolper nok står til udskiftning.

Fyringsproblem: Besked fra Ole 4. januar: ”På fyringsfronten har der været problemer med trykluft i pillefyret, først troede Allan fra fa: Erik Jensen, at det var kompressoren gået i stykker, men der har været service på her til morgen. Det viste sig, at der var utætheder ved en slangetilkobling inde i fyret, hvilket bevirkede at fyrets kompressor arbejdede på højtryk uden det nødvendige tryk kunne opnås, Den gamle tilkobling er nu udskiftet og alt fungerer igen som det skal. ”
Da pillefyret satte ud mellem jul og nytår har Ole sørget for at fyre i brændefyret alle dagene omkring nytår frem til 4. januar.

Referat

1.Renovering af trappegangen mv. i januar måned

Januar måned er reserveret til renoveringsarbejde.

 

Tilbuddet fra maleren, som Christian havde fået omfattede kun trappegangens vægge og loft, ikke gelænderet. Det bad vi Christian om at indhente tilbud på separat samt tilbud på tæppe i den lille gang på 1. salen.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

Underskuddet bliver på 80.000 kr.  – 30.000 kr. mere end budgettet - pga. de aflysninger der har været.

Vi diskuterede på mødet, om vi havde råd til at renovere trappegangen i 2021 eller om vi skulle vente til januar 2022.

Efter mødet sendte Birgitte denne besked:

”Jeg tænkte på, at inden I /vi beslutter os for evt maling af gelænder skal vi huske, at en del af vores penge (de knap 200.000 kr) er:

1) depositum for kommende lejemål 31.000 kr

2) forudbetalt rengøring 10.500 kr

3) forudbetalt leje 3975 kr (pga ændring af lejemål /Corona”

Birgittes melding samt udsigten til at skulle betale for rørskaden medførte at vi besluttede, at vente med renovering af trappegang mv. til 2022.

 

3.Medlemsaften 2021 foreslås aflyst pga. corona reglerne

Temaer for de næste års medlemsaften
2022: Baltiske lande – Letland? – Litauen? (Peter Hellesøe)

2023: Sverige / 2024?

 

4.Udflugt 2021: Roskilde – Anne-Marie tovholder – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden. Foreløbig dato torsdag 3. juni 2021, som vi var enige om at fastholde foreløbig.

Anne-Marie og John er i gang med planlægningen. Anne-Marie undersøger med busselskabet, hvornår vi senest kan aflyse turen.

 

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, da der pga. corona reglerne ikke afholdes frivilligaften i januar.

 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

5.Evt. 

tskab

Huskeliste Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn ”

Christian oplyser, at prisen bliver i alt ca. 18.000 + moms). Rørene kommer nu og lægges ved bagehuset. Brædder kommer i vinter. Inge og Asta vil gerne have en badebænk.

OBS: Christian har efter mødet rejst spørgsmålet om, hvor meget broen vil blive brugt, og om det er umagen værd at rejse den, da det kræver meget arbejde både i forårs – og efterårssæsonen med at sætte den op og fjerne den igen.

Asta og Inges badebænk.

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj) Flagstang 12 meter.

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne. Pris 4000 kr. Finn har anskaffet flag og vimpel til flagstangen.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren 2021, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende.

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Det er ok med de nuværende alarmer. OBS: Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75. Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Angående vanding af køerne. Nogen (bl.a. Asta) har oplevet at badekarret hos køerne har været tomt. Asta fyldte deres kar op og gave Søren Rasmussen besked. Han oplyste at køerne også har vand inde i skoven.

 
What do you want to do ?
New mail