Referat fra FU-mødet 7. oktober 2020

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) AFBUD
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent - OBS afbud
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ) referent

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Annelene Christensen AC deltog for at tilkendegive sin holdning til punkt 1+3 på baggrund af de tanker hun forelagde på sidste FU-møde.

 

Møder mv. i foråret 2020

Mødedatoer i efteråret: 11. november og 9. december 2020. Begge onsdage kl. 9 – 11

 

Referat:

Til siden sidst :    

Mødet 9. september blev aflyst

Fugtproblem på loftet i værelset på 1. salen
menes at stamme fra en utæthed i rørsystemet til bruseren på 2. salen.
Henrik Drud (Naturstyrelsens håndværker) kommer 4. og 5. januar 2021. Han vil ordne det nedefra i det lille værelse i stueetagen.
Indtil det bliver lavet må brusekabinen øverst oppe ikke bruges.

 

Christian kontakter maler for tilbud og for efterfølgende maling.

 

 

Nyt teleslyngeanlæg er nu helt færdigt. Arne orienterer på mødet.

 

Anlægget er afprøvet med mobil. Arne mangler feedback fra brugerne.  Manual er tilgængelig.

 

 

De nye genbrugsbeholdere og ny sortering: Birgitte har anskaffet 4 nye beholdere til køkkenet, der er mærket med mærkater og beholderen til madaffald er forsynet med pose.

Ugevagtgruppen er orienteret.

Vi er i prøveperiode med sorteringen – husk disciplin.

 

Arrangementer fremover: Natur/kulturgruppen har aflyst udsat foredraget 26. oktober med Inge Gillesberg til 15. marts og aflyst juleturen pga. Nygårds begrænsede muligheder, når vi skal overholde corona-reglerne.
Vi kan max. være 30 i salen (føles tæt) og adgangsforholdene er meget trange.

Vi forudser, at det vil være vanskeligt at afholde arrangementer, så længe corona-smitten florerer – og måske endda indtil der foreligger en vaccine.

 

Adgang til vand for Alsstien / og Naturskolens vandforbrug

Henvendelse fra Conni Ernst fra Sønderborg Turistbureau 170820:
”Hej Asta,
Jeg har fået at vide fra Martin hos Naturstyrelsen, at det er Foreningen Nygård der har udgifterne til vand og jeg skriver derfor til dig omkring muligheden for tapning af vand ved Nygård?
Alsstien går jo langs kysten af Nørreskoven og her har vi et Google map med angivelse af hvor der er toilet og vand, men der er mangel på steder med vand i den nordlige del af Nørreskoven. https://www.visitsonderborg.dk/sonderborg/oplevelser/alsstien-64-km-vandreglaede

Andreas Hermann har nævnt, at der er en hane til kreaturvanding i gårdspladsen ved Nygård – må vi henvise gæster på Alsstien til den? 

 1. august har ABO svaret Conni Ernst: ”Hej Conni. Du må vente med at få endeligt svar fra mig, da dit spørgsmål gav anledning til en afdækning af at der ikke er helt styr på betalingen af det vand, der pt. leveres til Nygård af Egen Vandværk. Pt. er det kun os der betaler, men det skyldes sandsynligvis en defekt bimåler, som indtil 2018 har aflæst forbruget til Naturskolen samt vandet til køerne ved Nygård. Det hørte dengang under Naturstyrelsen, men siden er Naturskolen kommet til at høre under Sønderborg Kommune. Og ingen har drøftet vandforbrug i den sammenhæng.
  Så jeg er nødt til at få en klaring på disse forhold, før jeg kan give dig et svar. Og svaret kan måske ende med at være, at du skal sende spørgsmålet videre til en anden. Jeg vender tilbage, når sagen er afklaret. ”

Der er endnu ikke afklaring på betalingen af Naturskolens vandforbrug.

Tilføjelse 13.10.20: Måleren virker tilsyneladende ikke. Asta har kontaktet Martin Reimers med problemet med bimåleren der ikke virker og den manglende betaling fra Naturskolen. Blev oplyst om, at Martin Reimers er gået ned i tid og ikke mere er ansvarlig for Naturstyrelsens bygninger, men at det nu er Hans-Jørgen Ellemand, der er ansvarlig for Nygårds bygninger og som har fået til opgave at afklare, hvad Naturskolen skal betale til Naturstyrelsen og hermed iflg. Martine Reimers også betalingen af vandforbrug til os.

 

 1. Ordningen: Mandag –torsdage ½ pris for alle lejemål (Birgitte):

Evaluering af forsøget, som FU vedtog 30. oktober sidste år og som har kørt siden 1. januar 2020

 1. Ændring af vilkår for frivilliges lejemål (Birgitte):

FU godkendte også den 30. oktober, at Birgitte som booker fremover har mulighed for reduktion af prisen for Nygårds aktive medlemmer ud fra en almindelig udfyldt lejekontrakt.

Formanden: denne beslutning skal gøres meget tydelig. Det må ikke fremstå som om der er særlige rabatter for ”særligt udvalgte”.

 1. Konkret vurdering af almindeligt lejemål kombineret med frivilliglejemål (Birgitte):
  Et medlem har foreslået at kombinere et almindeligt ½ dags lejemål for 9 deltagere kl. 8 - 14 på en hverdag (=300 kr. med prisreduktion) med et frivilliglejemål for 1 overnatning 16 til 14 næste dag for 2 deltagere (=150 kr.).

Alle 3 punkter blev debatteret meget udførligt og detaljeret uden at der blev truffet beslutning. I stedet vedtoges at lade et udvalg udarbejde forslag til nye klare regler for dels lejemål til ½ pris på hverdage, dels frivillig lejemål til forelæggelse på næste FU.

Udvalget bestående af Birgitte, Anne-Marie og Asta holder møde den 21. oktober

 

4.Økonomi (Anne-Marie)

Kan der laves en aftale om at opbevares en pung med vekselpenge på et egnet sted på Nygård til brug for arrangementer, således at Anne-Marie i lighed med bilagsmappen tømmer pungen for overskud i forbindelse med arrangementer? Pt. er der behov for en mindre vekselbeløb i forbindelse med litteratureftermiddagene (onsdag 28. oktober 2020, 25. november 2020, 25. januar 2021, 24. februar 2021).

AM afleverer en pung med vekselpenge som får fast plads på Nygård.   AM tømmer pungen efter hvert arrangement. 

Der er godt gang i udlejningen, derfor er økonomien i orden.  Ikke de store udgifter resten af 202o.  Nyt budget for 2021 udfærdiges og fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Udflugt 2021

 

Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

 

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, såfremt der ikke pga. corona afholdes frivilligaften i januar.

Ovenstående punkt medtages på udvalgsmødet den 21. oktober.

Der arbejdes på udflugten.

 

Udflugter fremover

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Baltiske lande – Letland? – Litauen? (Peter Hellesøe) OBS: vi bør nok vedtage at aflyse medlemsaftenen i 2021 ???

2022: Sverige / 2023?

 

 

 1. Evt.

tskab

Huskeliste Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn ”

Christian oplyser, at prisen bliver i alt ca. 18.000 + moms). Rørene kommer nu og lægges ved bagehuset. Brædder kommer i vinter. Inge og Asta vil gerne have en badebænk.

Asta og Inge får en badebænk.

 

 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj) Flagstang 12 meter.

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne. Pris 4000 kr. Flag og vimpel er bestilt 170820 – pris i alt 2.057 kr.

Finn har anskaffet flag og vimpel til flagstangen.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren 2021, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende.

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Det er ok med de nuværende alarmer. Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Angående vanding af køerne. Nogen (bl.a. Asta) har oplevet at badekarret hos køerne har været tomt. Asta fyldte deres kar op og gave Søren Rasmussen besked. Han oplyste at køerne også har vand inde i skoven.

Køerne har igen været løs i den forgangne weekend (opringning fra Kirsten Pedersen til ugevagt Poul Erik Nørgaard – til formanden)