Referat fra FU-mødet 19. august 2020

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) -afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) - afbud

Som tovholdere deltog i punkt 1:
Birgitte, Christian, Annelene, Herluf, Inge, Ole, Finn og Asta

Afbud fra John. Besked: ” Jeg er tovholder for bagegruppen. Og så sender jeg fyringsliste ud til vinterfyring i pillefyr og træfyr. Begge grupper mener jeg at have styr på, afventer bare at Ole evt. får opdateret fyrgruppen med nye medlemmer hvis vi er heldige. ”

 

Møder mv. i foråret 2020

Mødedatoer i efteråret: 9. september, 7. oktober, 11. november og 9. december 2020. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Referat:

Til siden sidst :     

Fugtproblem på loftet i værelset på 1. salen menes at stamme fra en utæthed i rørsystemet til bruseren på 2. salen. Henrik Drud (Naturstyrelsens håndværker) har set på det. Han kunne konstatere, at rockwoolen mellem etagerne ikke var våd. Han havde et lille kamera oppe. Men selve udbedringen af utætheden har han ikke tid til at lave nu. Det bliver først sidst i august. Han vil ordne det nedefra i det lille værelse i stueetagen. Indtil det bliver lavet må brusekabinen øverst oppe ikke bruges.

Vedtaget at udsætte arbejdet til januar måned, hvor Nygård renoveres og er lukket for lejemål. Birgitte kontakter Henrik Drud og aftaler tidspunkt i januar.

 

Nyt teleslyngeanlæg
Besked fra Arne: Teleslyngeanlæg monteret. Går selv igang når lydanlægget tændes. 

Trådløs tilgang til projektor er også monteret, men vi skal muligvis have en anden dongle (samme pris). Det får jeg at vide, når jeg er retur.  

Skal I bruge projektoren skal pc tilsluttes HDMI stikket i kassen som altid. På fjernbetjeningen til projektoren skal vælges HDMI1 (HDMI2, som den nok starter på er det trådløse).  Pris i alt 16.277 kr.

NB: Vi skal huske at opsætte skilt (eller symbol?) om at teleslyngeanlæg findes, nu hvor det er installeret.
I den sammenhæng også et lille skilt med, at det er støttet af Fonden.
OBS: Besked fra Arne 170820: Der var et skilt med teleslyngeanlæget - foreløbig sidder det med magneter på white boardet. 
Skiltet skal opsættes så det er centralt placeret, så alle kan se det.

10 l kaffemaskine anskaffet – det blev besluttet, at den er til intern brug.

Ole oplyser, at vi ikke skal tilbagebetale det tilskud, vi har fået fra Mads Clausen-fonden til den nu aflyste højskoledag ikke skal tilbagebetales,

1.Møde med tovholderne om overordnet planlægning af den kommende sæson

 

+ Bagning til offentlige og interne arrangementer – efter behov – John -  Bagegruppen

Vedtagelser om fremtidig arbejdsdeling af driftsopgaver:

Brændegruppen (pt. 14 mand) stilles i bero, men indkaldes i tilfælde af særlige opgaver.
Medlemmerne er fortsat aktive frivillige på Nygård og deltager fortsat i arrangementer for de frivillige.
Baggrunden er at vi har træ liggende klar til de næste 2 års forbrug.

Fyregruppen fortsætter med Ole som tovholder. John udsender som hidtil fyringsliste

Ole styrer fyrets indstilling i forhold til brugen af huset samt holder øje med pilleforbrug og skriver ud, når der skal køres piller ind.
Første gang bliver om ca. 4. måneder.

Havepedelgruppen har ikke fungeret tilfredsstillende, da ingen har haft det som primær opgave. Den nedlægges derfor som gruppe, men arbejdsopgaverne som havepedel fortsætter i Annelenes regi, idet hun vil kontakte brændegruppens medlemmer og spørge hvilke opgaver i tilknytning til haven, de hver især kunne være interesseret i.
Har opdelt opgaverne i maskinelle opgaver (= det arbejde Egon tog sig af) og ikke-maskinelle opgaver, men opgaver der ikke decideret er havearbejde.
Ole har meldt sig til at være en havepedel med fast definerede opgaver: vedligeholdelse af området omkring bagehuset.

Finn står fremover for: Vedligeholdelse af parkeringsplads og vej samt Nørreskovvej (bakken fra Karens bæk op til Nygård) og indkalder selv assistance.

 

Baronens høj vedligeholder vi ikke mere. Naturstyrelsen orienteres herom.

Annelene appellerer til at undgå at indkalde til møder og andre arbejdsopgaver på tirsdag formiddage undtagen det der ligger i forlængelse af frokosten.

                                                                 

Udover ovennævnte løbende driftsopgaver blev følgende små og større projektopgaver nævnt:

 • Bagsiden af pagoden skal beklædes afventer rester fra badebro-projektet (Christian)
 • Broen sættes op næste forår. Finn melder sig til arbejdsgruppen (Christian)
 • Græsset – de uklippede arealer skal slås og græsset skal rives sammen (Annelene)
 • Plænen skal tromles (Herluf)

Ad-hoc-gruppen indkaldes til møde (Asta)

Her drøftes, hvordan de i højere grad kan inddrages i arbejdsopgaver – både de løbende + projekter
Pt. er følgende listet i denne gruppe:
Annelie og Tage, Birthe Lund Jørgensen, Ellen Thier, Jytte Mink, Knud Møller, Marianne Høi, Marianne Jacobsen, Polle, Sofie og Ulla Kock

Arbejdsdage for alle?

Havegruppen får ikke meget ud af det.

Ole: ikke en god ide, at folk selv skal melde sig hvor de skal være.

Melde ud ved indkaldelsen til arbejdsdagen, hvilke opgaver der er: opgave + antal personer og herudfra skal folk skal så på forhånd melde sig til
Der skal fortsat inviteres til arbejdsdage for alle. FU planlægger i god tid.

NB: der har været problem med sten på plænen, som kommer i græsslåmaskinen

Opfordre folk til dels at rydde op efter deres børns leg og tage deres sten med hjem.

Alternativt forslag om at lave en varde af de sten folk samler.

 

1.a Adgang til vand for Alsstien

Henvendelse fra Conni Ernst fra Sønderborg Turistbureau 170820:
”Hej Asta,
Jeg har fået at vide fra Martin hos Naturstyrelsen, at det er Foreningen Nygård der har udgifterne til vand og jeg skriver derfor til dig omkring muligheden for tapning af vand ved Nygård?
Alsstien går jo langs kysten af Nørreskoven og her har vi et Google map med angivelse af hvor der er toilet og vand, men der er mangel på steder med vand i den nordlige del af Nørreskoven. https://www.visitsonderborg.dk/sonderborg/oplevelser/alsstien-64-km-vandreglaede

Andreas Hermann har nævnt, at der er en hane til kreaturvanding i gårdspladsen ved Nygård – må vi henvise gæster på Alsstien til den? 

Finn har undersøgt hvem der betaler for vandet. Pt. ser det ud til, at Nygård betaler hele vandforbruget. Der er en bimåler i kælderen, som muligvis ikke fungerer. Tidligere sendte vi regning til Naturstyrelsen på dette forbrug. Bimåleren måler forbruget i Jagtstuen og vandet til køerne.Hele spørgsmålet afklares med Naturstyrelsen/ Sønderborg Kommune.

Asta svarer Conni Ernst at hun må afvente svar, at indtil denne afklaring foreligger

2.Renovering fortsat

Projekt i januar 2021 (er booket i Nygårds kalender):

 • Maling af trappeopgangen – Christian indhenter pris og træffer aftale med Jan Rasmussen.
 • Udskiftning af gulvtæppet i den lille gang på 1. sal til samme mørke tæppefliser som på 2. salen.

3.Økonomi (Anne-Marie)

Anne-Marie oplyser, at udviklingen af vores økonomi er positiv.
Har lavet skilt med MobilePay til arrangementer.

 

4.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn ”

Christian oplyser, at prisen bliver i alt ca. 18.000 + moms)

Rørene kommer nu og lægges ved bagehuset. Brædder kommer i vinter.

Inge og Asta vil gerne have en badebænk.

 1. Havegruppens forslag:
 2. a) Vi har fået tilbudt et led af en brugt landbrugsringle til 500 kr.

Ringlen købt.  

Herluf påtager sig gerne at behandle plænen med ringlen, de 1-2 gange årligt, det kommer på tale.

Ringlen kan tåle at stå ude, men der er plads til den i garagen bag anhængeren, hvor den kan stå lodret op ad muren.

 1. b) Ansøgning på kr. 3745,00 til køb af en ekstra buskrydder
  Der er købt en ny buskrydder
 2. Frivillighedskontrakten (Birgitte og Asta)

Der er er behov for en præcisering af, hvad der ligger i " Nygårds frivillige kan leje under særlige vilkår". Annelene afleverede på skrift sine tanker i den sammenhæng til drøftelse i FU. (Vil blive tilsendt FU, når filen foreligger).

FU besluttede disse særlige vilkår

 • At det er kun er til privat brug, ikke til kommercielle formål.
 • Man skal have været aktiv medlem af en arbejdsgruppe min. 1 år.

NB: Vilkårene fremgår allerede nu af dels hjemmesiden dels lejekontrakten.

 1. Udflugt 2021

 

Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Baltiske lande – Letland) – Litauen (Peter Hellesøe)

2022: Sverige

2023:

 

 1. Evt.

tskab

Huskeliste Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

De nye genbrugsbeholdere: Birgitte er tovholder på de nye beholdere
Der anskaffes 4 nye beholdere til køkkenet, der mærkes med mærkater samt en spand til madaffald samt poser.

Ugevagtgruppen er orienteret.

 

 

Aske fra træfyret

Kraftige poser anskaffet. Anbringes i container.

 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj) Flagstang 12 meter.

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne. Pris 4000 kr. Flag og vimpel er bestilt 170820 – pris i alt 2.057 kr.

Finn havde flag og vimpel med – de var i hver sin farve. FU foretrækker den rigtig varme røde farve. Så flaget byttes.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren 2021, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

I Portrummet i laden:
Den gamle benzindrevne buskrydder skal væk. Vi trænger til en oprydning af ting og sager – Ole og Birgitte aftaler med Arne at få det væk.

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende.

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Det er ok med de nuværende alarmer. Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Angående vanding af køerne. Nogen (bl.a. Asta) har oplevet at badekarret hos køerne har været tomt. Asta fyldte deres kar op og gave Søren Rasmussen besked. Han oplyste at køerne også har vand inde i skoven.