Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - afbud
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i foråret 2020

 

Mødedatoer for FU i foråret: onsdag 10. juni 2020 kl.9 - 11 (mødet 15. april aflyst)

Forslag til mødedatoer i efteråret:  12. august, 9. september, 7. oktober, 11. november og 9. december. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

 

Referat:

Til siden  sidst  :     

Nørreskovvej

Inge, som havde meldt afbud til mødet, havde inden mødet sendt denne besked:

Vedr. Nørreskovvejens beskaffenhed, mener jeg ikke, den er særlig god. Jeg har svært ved at cykle på alt det store og løse grus.

FU drøftede problematikken, men mener ikke vi kan gøre andet for at løse problemet end at holde kontakten til Vej & Park ved lige.  Aktuelt gør vi ikke noget.

Aflysning af møder:

-Bestyrelsesmødet 30. marts 2020 er udsat indtil videre. ABO udsender en opsamlingsmail til bestyrelsen.

- Musikmødet 20. april udsat indtil videre – behovet for et møde inden sommerferien undersøges, bl.a. skal det afklares om det planlagte cykel-arrangementet skal afholdes i efteråret – eller først i juni næste år?


Lejeres aflysninger af lejemål

Næsten alle lejere har aflyst deres lejemål (ca. 10) fra midten af marts til sidst i maj – enkelte er udsat til senere på året eller til næste år.

Et par enkelte lejemål – med få deltagere – er gennemført i april måned.

En kursusdeltager i en aflyst retræte har doneret sit deltagergebyr på 3500 kr. til Nygård. En flot gestus.

Fyrbøderne har dog fortsat fyret dagligt og fortsætter til her midt i maj måned.
Hans Ingolf har meddelt, at han stopper som fyrbøder, da han har for meget at lave derhjemme, så han ikke kan få det til at nå sammen med at fyre fremover.

FU har taget dette til efterretning, men da der fortsat mangler fyrbødere, var der enighed om, at spørge ud i Nygårds medlemsgruppe om der er nogen der har lyst til at fyre fra den nye fyringssæson. Aftalt at Ole gør det ved starten af sæsonen.

Et af udtræksbordene, der var beskadiget, er blevet repareret.

Måske behandle dem med silikone, så de glider lettere.

Skolebørn og Nygård
Det har været /er fint at opleve, at mange skolebørn efter åbningen af skolerne opholder sig omkring Nygård. Det fungerer fint og uden problemer. Naturskolernes retningslinjer overholdes.

 

1.Renovering af 2. salen følger Christians tidsplan /Opsamling på hængepartier:
Navnene er sat på dørene på 2. salen samt i bagehuset.
Nye (gamle) dørhåndtag er monteret
- Vi mangler 2 dørhåndtag  (er efterfølgende blevet bestilt hos Martin)

 1. Renovering fortsat

Projekt i januar 2021 (er booket i Nygårds kalender):

 • Maling af trappeopgangen
 • Udskiftning af gulvtæppet i den lille gang på 1. sal til samme mørke tæppefliser som på 2. salen.

3.Økonomi (Anne-Marie).

Vi har selvfølgelig haft et indtægtstab pga. de aflyste lejemål i marts, april og maj. Vores udgifter har heldigvis kun være de løbende driftsudgifter (husleje, vand, el og varme (piller), så pt. kan vi godt dette tab.

Anne-Marie har undersøgt betingelser og udgifter ved at Nygård får sin egen MobilePay. Dette er pt. for dyrt for os.

Anne-Maries mobilepay bruges fremover (i stedet for formandens) til at indbetalinger fra arrangementer.

Arne mener, at der kan oprettes en særlig boks til Nygård på Anne-Maries mobilepay.

Se her

Fremover skal vi betale 0, 6 procent for at have pengene stående i Sydbank.

Koda: Birgitte har- efter henvendelse fra Koda - oprettet et abonnement (1200 kr?) for 2019 0g 2020 gældende for 2 koncerter årligt. Vi skal betale koda-afgiften for musikarrangementer udover disse to.

Vi skal huske fremover at have et program fra de optrædende.

Her er svar på, hvad Koda er, og hvornår der skal betales

 1. Nyt teleslyngeanlæg

Arne indsendte 11. marts 2020 ansøgning om tilskud til nyt teleslyngeanlæg til William Demant Fonden (= Oticon fonden). 28. april modtog vi desværre et afslag på ansøgningen.

Anlægget koster 27.000 kr. Vi besluttede at søge Mads Clausen fonden – Arne indsender ansøgning.

 

5.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

Christian har udarbejdet og indsendt ansøgning til Sønderborg Kommune og har modtaget en forespørgsel om, hvorfor der skal være gelænder på broen. Har svaret, at årsagen er at brugerne af den vil tilhøre den ældre aldersklasse.

Efterfølgende er Christian er blevet spurgt om vanddybden for enden af broen. Har svaret 150 cm. Afventer svar.

 1. Udflugt 2021

 

Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Baltiske lande – Letland (Johannes Diedrichsen) – Litauen (Peter Hellesøe)

2022: Sverige

2023:

 1. Brandøvelse

Tovholder: Inge

 • Dato: en hverdagsfyraften i sidste halvdel af august

Besked fra Inge: Vedr. Brandøvelse engang i aug. eller sept. har jeg talt med Leif Melchior (Svenstrup Frivillige Brandværn) og de vil gerne være med til at lave en brandøvelse.
Når tid er til det skal jeg bare kontakte ham.

 

 1. Evt.
  Inge har lavet aftale med vinduespudseren 9. juni.

 

Planlægge FUs møde for tovholderne her i august 2020 (som aftalt på mødet 5. februar 2020 og nedfældet i referatet: Planen er, at tovholderne fremover mødes med FU 2 gange årligt - næste gang ved FU-mødet i august for at skabe overblik, planlægge og koordinere sammen.) samt januar 2021

 

 

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne
Afventer at teleslyngeproblemet bliver afklaret.

 

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj)

Tjekke om flagstangen kan holde, så den ikke falder ned i hovedet på nogen (Finn har efterfølgende sendt mail til FUs medlemmer om flagstangens aktuelle forsvarlige tilstand).

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder på opgaven og har kalket rummet. Vil være godt med en gentagelse af kalkningen i 2021.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har fundet en metode, der fjerner 80 % af larmen. – Christian har skiftet dem alle.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

 

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende.

 

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Søg