Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

+ Deltagere i punkt 1:
Ole Andersen
Annelene Christensen
John Jensen

 

Møder mv. i foråret 2020

 

Mødedatoer for FU i foråret:  11. marts, 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 16.30 – 18

 

Referat:

Siden  sidst  :   

Renoveringen af 2.salen: dørene ud til trappegangen + dørkarmene er nu malet. Ligeså radiatoren på badeværelset.

Den udskiftede matterede rude i det lille badeværelse i underetagen er desværre gennemsigtig. Martin Trier er kommet med et par forslag, som Finn vil tage sig af.

1.Prioritering af arbejdsopgaver og koordinering af arbejdsressourcer via FU
Vi fik ved fælles hjælp oplistet alle de væsentlige driftsarbejdsopgaver – dvs. arbejdsopgaver som Nygårds eksistens afhænger af.

 

 

Vedtagelse: fremover er det fortsat Ole og Annelene, der indkalder brænde- og havegruppen til tirsdage. Ole og Annelene drøfter også som hidtil, hvilke opgaver, der skal prioriteres.

Arbejdsopgaver, som Christian planlægger til tirsdage meddeler han Ole.

Arbejdsopgaver som Christian planlægger udført på andre dage, indkalder han selv (f.eks. kan Gunnar (Anne-Maries mand) hjælpe – bare ikke tirsdage.

Planen er, at tovholderne fremover mødes med FU 2 gange årligt - næste gang ved FU-mødet i august for at skabe overblik, planlægge og koordinere sammen.

Udover ovennævnte løbende driftsopgaver blev følgende små og større projekt-opgaver nævnt:

Trampesti +trædebro af birketræet
Bagsiden af pagoden skal beklædes

Annelene:

Jord på plænen – Birger anviser

En bænk i engen - efterår eller næste forår

Færdiggørelse ved sø-området

Den nye badebro – tidligst efterår – næste forår/sommer

Herudover forslag om at indkalde ad-hoc-gruppen og drøfte med dem, hvordan de i højere grad kan inddrages i arbejdsopgaver – både de løbende + projekter

Generationsproblematikken blev drøftet. Vigtigt for nøglepersoner at se sig om efter en mulig afløser, som evt. skal ”prikkes”.

 

2.Renovering af 2. salen følger Christians tidsplan /Opsamling på hængepartier:

De indkøbte billeder og malerier af Inge Kjær hænges op (Ole og Birgitte)

Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
Christian aftaler med Connies skilte. Arne giver Christian planen over værelsernes navne.

Nye (gamle) dørhåndtag – som vi har liggende – skal monteres. Christian aftaler med Leif Melchior

 1. DNA-mærkning (Arne)
 • Præcist hvilke genstande skal vi have mærket? Det er vigtigt at kende antallet for at vurdere hvad vi skal anskaffe af mærkningsgrej

Vi aftalte at afmærke alle genstande der har en værdi, der overstiger ca. 1000 kr.
Vi køber mærkningsgrej til 100 genstande.

Herudover skal vi have organiseret at fotograferet alle rum med inventar en gang årligt. Tages op på Hvem? Arne foreslår Jes Peder Løkke og drøfter det med ham

Hvornår?  I gang årligt som Arne og Jes Peder aftaler

Hvor gemmer vi billederne? På Nygårds Google-drev.

4.Økonomi (Anne-Marie).

Regnskabet er hos revisoren og forventes retur sidst i denne måned.

Der har været mange udgifter her i det nye år.

 1. Generalforsamling mandag 9. marts 2020 kl. 19
  Dirigent og referent – Ole og Birgitte spørges – alle der er på valg genopstiller.

FU mødes Kl. 18: klargøring – borde, stole mv. samt oprydning. Inge bager boller og køber ind.

 1. Nye affaldsbeholdere september 2020
  Naturstyrelsen har videresendt brev til os om at også Nygård skal have nye affaldsbeholdere:

Du har i dag:

1 stk. 660 L Dagrenovation, sort

1 stk. Genbrug 240 l beholder (glas/metal/plast), grøn

1 stk. Genbrug 240 l beholder (papir/pap/folie), grøn

Fra efteråret 2020 får du:

1 stk. Madaffald, 240 L 14 dages tømning

1 stk. Papir og pap/Glas, 370 L todelt 4 ugers tømning

1 stk. Plast/Metal, 370 L todelt 4 ugers tømning

1 stk. Restaffald, 660 L 14 dages tømning

Ovennævnte nye beholdere mener vi dækker Nygårds behov.

 

5.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

 

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Christian er tovholder på projektet. Har lavet tegning af broen og kontakter Kristian Pedersen Nordstrøm og får hans assistance til at udfylde de nødvendige blanketter.

Christian (og Inge) er - når den står færdig - ansvarlig for opsætning forår og nedtagning efterår.

Formålet med projektet er primært at lave en bro – eller anden adgang – ca, 10-12 meter ud i vandet over stenene.

 1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie går i gang med planlægningen.

John har sagt ja til og måske også Jytte Mink med i arbejdsgruppe

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Sverige

2022:

2023:

 1. Brandøvelse planlægges i maj/juni.
 • Tovholder : Inge
 • Dato: en hverdagsfyraften i sidste halvdel af august

 

 

9: Evt. 

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne

 

Nygårds teleslyngeanlæg bringes til at virke – opslag laves passende steder. Arne er tovholder

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Vi kan søge om at få et nyt flag fra Danmarkssamfundet. Se https://www.danmarks-samfundet.dk/ansoegning/">mailto:https://www.danmarks-samfundet.dk/ansoegning/ For at søge skal vi kende højden på flagstangen
Asta har talt med dem. Hvis vi indmelder os som forening (100 kr. årligt) kan vi være sikre på at få et nyt flag.
Planlagt at der udleveres flag og faner 15. juni.

Asta sørger for indmelding i foreningen samt ansøgning, når Finn har målet på, hvor høj flagstangen skal være.

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum: det blev aftalt, at Christian reparere de mursteder, der trænger til det og finder frem til en til to fra brændegruppen, som vil påtage sig kalkningen.

Christian er tovholder på opgaven.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har fundet en metode, der fjerner 80 % af larmen. – Christian vil forsøge at have løsningen klar på alle dørene inden næste lejemål i bagehuset, som er først i marts måned.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

 

Inge køber ny støvsuger til 1. salen.

 

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.Søg