Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)  

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - afbud
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2018:

 

FU-møder 1. halvår 2018:   9. maj og 13. juni – alle onsdage 9-11

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 7. maj

 

Referat:


Til siden sidst :
  

Naturstyrelsens Bygningssyn /reparation af vinduer: Status quo: vi må afvente bevillingen i efteråret. Reparere de vinduer, der måtte ske noget med inden da og sende regningen til Martin Reimers.

 

 1.  Fortsat istandsættelse af 2. salen- sættes fremover ind som punkt under projekter, der er undervejs
  Vi forventer ikke at kunne søge tilskud til de sidste dele af projektet
 1. . Fyringssituationen- ændringen i vejret betyder, at pilleforbruget er faldet meget. Da vi har meget brænde er det foreslået, at fyringen fortsætter i maj måned. Afklares 24. april.

Service på pillefyr fortsætter hos Erik Jensen VVS (Allan) indtil garantiperioden ophører (ca. 1½ år igen). Det koster 1500,00kr. pr. gang. Herefter vil Allan instruere i, hvorledes vi selv kan lave service. Christian + en anden vil blive oplært.

 1. . Økonomi (Birgitte)

Regnskab påskeudstilling 2018 taget til efterretning.

Økonomien ser i øvrigt fin ud.            

 1. . ”Københavnerbænk” ved bagehuset samt forslag til ny (gammel) lampe ved havesiden (mails herom er videresendt)

Christian havde undersøgt muligheden for at kunne erhverve en af de tidligere strandpromenadebænke. Det var ikke muligt.
Der var enighed om, at den grønne københavner bænk er for dyr. Det førte til en længere drøftelse af, om vi overhovedet skulle have en bænk placeret på det sted, da udsynet herfra ikke er specielt godt.

Der var enighed om at droppe en bænk på dette sted, og i stedet for arbejde på et projekt med 3 nye bænke:

 • En i modsat side af gårdspladsen med udsigt mellem bagehus og lade hen mod kæmpehøjen
 • En ved magnolien vendt mod nord/øst
 • En på den anden side af søen med udblik over søen til Nygård.

 

Mht. lampen ved havedøren afventer vi tilbagemelding far Martin om evt. sponsorat

Inge har foreslået, at det blev samme type som ved indgangsdørene.

 1. . Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med. Alle medlemmer inviteres.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand. Diasshow med billedkavalkade fra alle årene.

Arbejdsgruppen (John, Ole, Arne, Inge og Asta) har holdt møde 19. marts og fastlagt rammer, indhold og arbejdsfordeling. Udgiften forventes at blive ca. 9.000 kr.

Der er pt. (15.4) 57 tilmeldte til jubilæumsfesten, efter at indbydelsen blev udsendt i 6. april til aktive medlemmer, bestyrelsen og den gruppe, der startede Nygård op. Da der er flere, der endnu ikke har svaret, sendes indbydelsen ikke ud til foreningens almindelige medlemmer. (Max. 60 deltagere).

-Åbent hus i anledning af vores 10-års jubilæum søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14

(FU ansvarlig)

Servering af en øl / vand og en fedtemad + kartoffelspegepølse

Rundvisning i hus og have

Der er samme dag med mødetidspunkt kl. 14 fastlagt: Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen.

 1. 17. maj arbejdsgruppen fortsætter med dette arrangement.

Vi ønsker os penge til en ny flagstang

 

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Prisen er sat til 350 kr. pr. person. Vi søger ikke støtte, evt. underskud dækker vi selv.

 

 

 1. . Opfølgning på tiltag for at få flere lejere på hverdage / forbedre hjemmesiden


Tiltag over for relevante aviser, der har interessenter blandt deres læsere for retræter (foreslået på sidste bestyrelsesmøde). Arne har 2 gange kontaktet Information – uden at have fået andet end henholdende respons.

Kitty HJ gav på samme bestyrelsesmøde udtryk for, at hun havde kontakter til Kristeligt Dagblad. Asta undersøger, om Kitty vil benytte denne kontakt.

Kursus i hjemmesiden fandt sted torsdag 12. april kl. 9 – 16.30 og blev et intensivt kursus for hjemmesideadministratoren i vedligeholdelse af hjemmesiden og administration af siderne.

Arne og Birgitte meldte fra.

Der er allerede nu sket en del ændringer på siden.

 1. . Beplantningsplan for Nygårds have godkendt af Naturstyrelsen (v. Rune Juelsborg Karsten).

Mht. oversigtsplan har vi fået aftale med landskabsarkitekt Signe Moos, som sammen med sine medarbejdere vil udarbejde planen i et arbejdsdøgn på Nygård mod at opholdet er betaling for planen.

 1. . Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 600 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

 

Bilag til dagsordenen fra HS:

 • Tilbud Fra GF
 • Forslag til udflugtsfolder – udarbejdet af HS

Beløbet bliver 600 kr. Vi melder ud i slutningen af januar.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen. Henrik undersøger sidste frist for aftale med GF. Vi sætter tilmeldingsfristen derefter.

 

 1. . Forslag fra Natur/kulturgruppen vedr. guidet fælleslæsning/tid til læsning
  Se vedhæftede bilag, der beskriver, hvad guidet fælleslæsning er.

Gruppen ønsker tilsagn fra FU til en prøveperiode for Guidet fælleslæsning en fast eftermiddag om måneden i månederne januar til april 2019.
Det drejer sig om et såkaldt smalt arrangement, som imidlertid passer godt til to af Nygårds kerneværdier: kultur og fordybelse.
Vi har pt. ikke lagt budget, men i sig selv er der ikke mange udgifter forbundet med det udover PR, som vi vil lægge en strategi for, så det bliver så udgiftsneutralt som muligt (evt. søge sponsor/tilskud)

FU finder projektet spændende og bakker op om en prøveperiode fra januar til april 2019.

10: Evt.

Tagrenderne: fuglene piller i øjeblikket i mos på taget (ses af alt det der ligger på fliserne. En del af det havner i tagrenderne, hvilket let kan forårsage tilstopning.

Christian sørger for at leje en lift – så vi kan rense dem her i foråret. Vi undersøger først fra vinduerne, hvor det er nødvendigt.

 

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker.Herudover mangler:

 • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nye gardiner
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

 

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Nye bænke/ Annelene: Vi har træet til den nye model. Christian har lavet stolperne til rygstødet af rester fra træet til lysthuset. Laves i foråret 2018, således at de er klar til 17. maj.

Udflugt kun hvert andet år

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Hvis hullerne i vejen bliver for slemme inden, må vi selv sørge for grus/reparation.

Søg