Dagsorden til FU-mødet 12. april 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)
Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: onsdag 3. maj kl. 9 -11 og onsdag 28. juni kl. 14 – 15.30
(ok i kalender)

Mandag den 17. april kl. 15-17: Bestyrelsesmøde (ok kalender)

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 8 – 18/19: Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – (se dagsorden)

Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde


Arrangementsprogram 2023

  • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert
  • Søndag 17. september 2023: Højskoledag

 

Siden sidst :

Generalforsamling 20. marts 2023: 25 deltagere. Christian Fischlein genvalgt til FU, Gudrun Løkke genvalgt som suppleant

21. marts 2023 besøg af et gymnastikhold.
Christian og Arne viste rundt og Asta fortalte og viste PowerPoint om Nygård

Påskeudstilling 6. – 10. april 2023: Påskeudstilling. 384 besøgende. Der blev solgt både kunstværker og bøger - - og brø’tort’ !

 

Dagsorden:

1. Status på udflugten til Flensborg tirsdag 9. maj 2023 (Anne-Marie, Gudrun og Asta)


Anne-Marie og Asta har aftalt med Gudrun, som har fået forfald den 9. maj, at de overtager at være tovholdere på selve udflugten. Gudrun står stadig for alt det praktiske inden.

Aktuel status: tilmeldte til udflugten: 27 deltagere ved sidste møde – er der kommet flere?GF skal have besked efter påske. Dvs. vi har tiden frem til og med påske til at reklamere for at få flere deltagere (gerne op til 40).

NB man behøver ikke være medlem af Foreningen Nygård for at kunne deltage.

FU giver tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

Herudover har vi aftalt, at vi også betaler for drikkevarer (1 Øl eller en sodavand), det skal vi også have med i regnskabet.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

Renovering af trappegangen er udskudt til 2025.

Hvis økonomien er til det, får vi primært malet vægge i spisestuen, sekundært i salen i januar 2024.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Vi har aftalt

-          At vi taler med Inge Gillesberg om mulighed for at købe træ i skoven fremover (næste bestyrelsesmøde)

-          At der holdes øje med prisen på træpiller så vi måske igen kan købe piller på et gunstigt tidspunkt og få dem opmagasineret hos Bygma.

      

3. Opfølgning på gruppearbejdet om Nygårds fremtid og generationsskifte efter generalforsamlingen.
torsdag 30. marts 2023 mødtes Arne, Christian og Asta med Tanja Zeba for at følge op på opsamlingen fra gruppearbejdet (se vedhæftede fil).

Det blev til 2(3) projekter:

1. Det videre arbejde (se bilag)
                             1. opgave: En høring af alle arbejdsgrupper
                             2. opgave: Selve organisationen

2. Handleplan for rekruttering af nye frivillige (se bilag)

 

NB: Samme punkt om opfølgning på gruppearbejdet tages op på bestyrelsesmødet på mandag mes det input, der kommer fra FU-mødet.

4. Pergola- renovering (Christian og Gudrun)
Gudrun har fundet nogle egnede træstammer og sendt billede og koordinater af dem til Inge Gillesberg, som har svaret: ” Hvis I selv kan håndtere at fælde de to træer uden at komme til skade, er det OK.
Der er naturligvis tale om et enkeltstående tilfælde, da træerne skal bruges til pergolaen ved Nygård og denne er en del af det gamle haveanlæg.
Hvis dette betyder, at I skal køre på veje, hvor motorkørsel normalt er forbudt, må I vende tilbage med dato og indregistreringsnummer, så kan I undtagelsesvis på en køretilladelse.
Gudrun: Træerne står lige ude til en lille sidevej til Holmvej, og kan nemt transporteres til Nygaard på en trailer. Jeg syntes vi skal tage begge træer, så har vi reserve materiale, til evt. reparationer ved pagoden.

Arbejdet foregår efter påske.


5. Evt.

Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes.

 

Renovering af trappegangen mv. FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vii skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?