Dagsorden til FU-mødet 15. marts 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR) – afbud

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

OBS: sende dagsorden mv. som pdf fil fremover


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: 12. april, 3. maj – alle onsdage kl. 9 -11
(ok i kalender) og 28. juni kl. 14 – 15.30

Mandag den 20. marts 2023 kl. 19: Foreningen Nygårds generalforsamling 2023 (ok kalender)

Mandag den 17. april kl. 15-17:  Bestyrelsesmøde (ok kalender)

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 8 – 18/19:  Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – (se dagsorden)

Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde


Arrangementsprogram 2023

  • Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 Foredrag om Flensborgved Hans Chr. Davidsen. Optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg (se dagsorden)
  • Påskeudstilling 2023: april – 10. april 2023
  • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert
  • Søndag 17. september 2023: Højskoledag

Siden sidst :   

- Vellykket foredragseftermiddag om Flensborg med Hans Christian Davidsen – 81 betalende

- 21. marts skal Asta fortælle om Nygård for et gymnastikhol ledet af Ulla Tønder Kjærgaard.


Dagsorden:

1. Status på udflugten til Flensborg tirsdag 9. maj 2023 (Anne-Marie, Gudrun og Asta)

Samt på foredraget ”Forelsket i Flensborg”

Anne-Marie og Asta har aftalt med Gudrun, som har fået forfald den 9. maj, at de overtager at være tovholdere på selve udflugten. Gudrun står stadig for alt det praktiske inden.

 
Aktuel status: tilmeldte til udflugten,
Deltagerne i foredraget blev opfordret til at deltage i udflugten.

Herudover har vi aftalt, at vi også betaler for drikkevarer (1 Øl eller en sodavand), det skal vi også have med i regnskabet.

Tilmeldingsfrist 15. marts

FU giver tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

Revisorens regnskab for 2022 er gennemgået og underskrevet og klar til fremlæggelse på generalforsamlingen

 

Regnskab 2023:  udsendes inden mødet


Drøftelse af de vilde områder og udgift til slåning
: FU er bekymret for udgiften og anmoder Havegruppen om at drøfte sagen inden næste møde og komme med en indstilling.
Tilbagemelding fra havegruppen

Budget 2023 udarbejdet af Anne-Marie, Birgitte og Asta fremlægges af Anne-Marie.
Der vil være forslag til forhøjelse af rengøring ved lejemål samt prisen for at bage en kage/brødtorte

Vi anbefaler, at vi udskyder renovering af trappegangen endnu et år, dvs. til 2025.

Hvis økonomien er til det foreslås, at vi får malet primært vægge i spisestuen, sekundært i salen i januar 2024.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Vi modtager i næste uge de piller vi stadig har på lager hos Bygma.

3. Generalforsamling 2023 20. marts 2023 kl. 19 på Nygård (Asta)
Ole og Birgitte har givet tilsagn om igen at være henholdsvis ordstyrer og referent.


Ligeledes er Christian, som er på valg blevet spurgt, om han genopstiller som FU-medlem. Og Gudrun om hun genopstiller som 1. suppleant. De genopstiller begge to.

Indkaldelse til generalforsamlingen er 20. februar udsendt Foreningen Nygårds medlemmer.

Rent praktisk aftale: Det blev besluttet at vi i år får brø’tort, som Anne-Marie og Birgitte står for.

Gruppearbejde om Nygårds fremtid og generationsskifte efter generalforsamlingen.
2 opgaver til grupperne:

  • Hvad kan der gøres for at sikre at Nygård eksisterer om 5 år? - hvordan får vi et nødvendigt og ønsket generationsskifte- får nye kræfter til på de ledende poster.
  • Hvordan skal Nygård afvikles, hvis /når det skal ske? - hvordan sikrer vi, at de værdier der er i Nygård kommer flest til gode i forhold til Nygårds idegrundlag.

Asta har aftalt med Tanja Zeba Horst, at hun styrer gruppearbejdet. Mødes mandag 13. marts for at planlægge det.

4. Pergola- renovering (Christian og Gudrun)
Gudrun har fundet nogle egnede træstammer og sendt billede og koordinater af dem til Inge Gillesberg, som har svaret: ” Hvis I selv kan håndtere at fælde de to træer uden at komme til skade, er det OK.
Der er naturligvis tale om et enkeltstående tilfælde, da træerne skal bruges til pergolaen ved Nygård og denne er en del af det gamle haveanlæg.
Hvis dette betyder, at I skal køre på veje, hvor motorkørsel normalt er forbudt, må I vende tilbage med dato og indregistreringsnummer, så kan I undtagelsesvis på en køretilladelse.
Gudrun: Træerne står lige ude til en lille sidevej til Holmvej, og kan nemt transporteres til Nygaard på en trailer. Jeg syntes vi skal tage begge træer, så har vi reserve materiale, til evt. reparationer ved pagoden.


5. Opfølgning på meldingen 0m generationsskiftet der er på vej i Foreningen Nygård:

Er meldt ud til alle medlemmer i forbindelse med foreningens jule-og nytårshilsen samt på sidste bestyrelsesmøde.

 

I havegruppen har Gudrun Løkke afløst Annelene.
Ole slutter i arrangementsgruppen til foråret.
Birgitte stopper med bookingen og ansvar for ugevagterne med udgangen af 2024.
Asta stopper som formand på generalforsamlingen 2024.

Hanne Risgaard har meddelt, at hun stopper som bestyrelsesmedlem.

Planlagt gruppearbejde om problematikken ved generalforsamlingen se ovenfor.6. Evt.


Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes.

 

Renovering af trappegangen mv.  FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vii skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?