Dagsorden til FU-mødet 22. februar 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ) – skal gå kl. 10.30

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

OBS: sende dagsorden mv. som pdf fil fremover


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: 15. marts, 12. april, 3. maj – alle onsdage kl. 9 -11
(ok i kalender) og 28. juni kl. 14 – 15.30

Mandag den 20. marts 2023 kl. 19: Foreningen Nygårds generalforsamling 2023 (ok kalender)

Mandag den 17. april kl. 15-17:  Bestyrelsesmøde (ok kalender)

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 8 – 18/19:  Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – (se dagsorden)

Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde


Arrangementsprogram 2023

  • Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 Foredrag om Flensborgved Hans Chr. Davidsen. Optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg (se dagsorden)
  • Påskeudstilling 2023: april – 10. april 2023
  • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert
  • Søndag 17. september 2023: Højskoledag

Siden sidst :   

Brændekløveren: Finn har repareret den, så den fungerer ok igen.
Skuffedariet til værktøj t i fyrrummet har Christian repareret.

Besøg hos Martha: Birgitte, Inge og Asta har besøgt Martha 25. januar med en hilsen fra Foreningen Nygård. Siden er Martha flyttet til Tandsbjerg Plejehjem.


Dagsorden:

1. Status på udflugten til Flensborg tirsdag 9. maj 2023 (Anne-Marie og Gudrun)

Samt på foredraget ”Forelsket i Flensborg”

Anne-Marie og Asta har aftalt med Gudrun, som har fået forfald den 9. maj, at de overtager at være tovholdere på selve udflugten. Gudrun står stadig for alt det praktiske inden.


Status 18 februar: 19 tilmeldte til udflugten, mens der er 38 tilmeldte til foredraget 4. marts.
Indtil nu har kun medlemmer fået invitation til udflugten. Det er hensigten at deltagere i foredraget 4. marts får tilbudt at deltage i udflugten.

Tilmeldingsfrist 15. marts

FU giver tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

 

2.Økonomi (Anne-Marie)

Revisorens regnskab for 2022 er tilsendt alle. Anne-Marie vil gennemgå det med os.

NB: vi vil alle få det tilsendt 22. februar til digital underskrift, som skal ske denne dag.

 

Regnskab 2023 er udsendt

Budget 2023 udsat fra sidste møde

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

3. Generalforsamling 2023 20. marts 2023 kl. 19 på Nygård (Asta)
Ole og Birgitte har givet tilsagn om igen at være henholdsvis ordstyrer og referent.


Ligeledes er Christian, som er på valg blevet spurgt, om han genopstiller som FU-medlem. Og Gudrun om hun genopstiller som 1. suppleant. De genopstiller begge to.

Indkaldelse til generalforsamlingen er 20. februar udsendt Foreningen Nygårds medlemmer.

Rent praktisk aftale om hvem der gør hvad skal aftales.

 

4. Pergola- renovering (Christian)
Noget af pergolaen med klematissen er faldet sammen – plan for renovering

Arne besked til Christian: ”Havegruppen har haft kigget på den igen og fundet ud af, at udover overliggerne, så er to opstandere (dem længst væk fra lysthuset) også rådne og skal skiftes. Forslaget er derfor, at de to rådne opstander og de to knækkede overliggere udskiftes med nye, så den nye pergola bliver en kopi af den gamle.

For at der bliver plads til at udføre arbejdet, har vi fjernet det meste af klematissen, så den må starte forfra om føje tid, når vækstsæsonen starter.

Vi be´r om, at de to nye opstandere afbarkes og ”svides” på en længde af ca. 20 cm – de øverste 10 cm, der rager ned i jorden, og de nederste 10 cm lige over jordoverfladen. Derved bliver egetræet mere modstandsdygtig over råd.

Vi håber, at du kan finde materialer, der er egnet, og stiller os gerne til rådighed med at gi´ en hånd med.”

Christian: ”Det tager vi op igen i Fu d.22/2, jeg vil se om vi kan få nogle egetræs stammer i skoven, og om vi må få dem. ”

5. Henvendelse fra Det Franske Hus (Asta)
På Nygårds mail har vi fået denne henvendelse:
”Hej Mit navn er Thierry Manane, og jeg driver et mindre cateringfirma ved navn Det Franske Hus. Grunden for min henvendelse er at forhøre mig om I måske ville være interesseret i et samarbejde. Jeg har mange forskellige form for catering løsninger til privatfester og erhvervsarrangementer.

Tanken var at jeg kunne få lov til at lægge et par foldere i jeres hus. Og hvis folk bestilte hos mig, så kunne I modtage et X antal procenter på leveringen, udover den husleje som I modtager ved bestilling af lokalerne. som modydelse.

I håb om at ovenstående har vakt jeres interesse og at høre fra jer.

På forhånd tak. https://www.detfranskehus.dk/

6. Evaluering af Frivilligfesten 27. januar 2023 (Asta)
Arrangementsudvalget har 20. januar konkluderet følgende: 
”Der var enighed om, at aftenen var godt planlagt, godt gennemført og deltagerne var tilfredse.
Ligeledes at det er lidt interessant for arrangørerne at sætte sig ind i sider af et fremmed lands kultur. Vi fortsætter ind til videre”

6. Opfølgning på meldingen 0m generationsskiftet der er på vej i Foreningen Nygård:

Er meldt ud til alle medlemmer i forbindelse med foreningens jule-og nytårshilsen samt på sidste bestyrelsesmøde.

 

I havegruppen har Gudrun Løkke afløst Annelene.
Ole slutter i arrangementsgruppen til foråret.
Birgitte stopper med bookingen og ansvar for ugevagterne med udgangen af 2024.
Asta stopper som formand på generalforsamlingen 2024.


Forslag fra Arne om at lave arbejdsbeskrivelser på de ledige poster på sidste møde: Birgitte har udarbejdet arbejdsbeskrivelse som er udsendt til FU.

 NB: Alle forslag og ideer er velkomne

7. Evt.


Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes.

 

Renovering af trappegangen mv.  FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vii skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?