Dagsorden til FU-mødet 24. november 2022 kl. 10.30

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

OBS: sende dagsorden mv. som pdf fil fremover


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: 11. januar, 22. februar, 15. marts, 12. april, 3. maj og 28. juni – alle onsdage kl. 9 -11
(ledige i kalender)

Tirsdag 13. december 2022 kl. 11 – 12.30 Julefrokost (ok kalender)

Påskeudstillingsmøde mandag 30. januar 2023 kl. 10 - 12 (ok kalender)

Arrangement for frivillige og medlemmer fredag 27. januar 2023 – tema Sverige (ok kalender)
invitation udsendes umiddelbart efter julefrokost – frist for frivillige til 1. januar. Derefter ud til medlemmer.

Foreningen Nygårds generalforsamling 2023: mandag den 20. marts 2023 kl. 19 (ok kalender)

Bestyrelsesmøde mandag den 17. april kl. 15-17. (ok kalender)

Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – tirsdag 9. maj 2023 (se dagsorden)


Arrangementsprogram 2022-23

  • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. Lejekontrakten tager højde for juleturen)
  • Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 Foredrag om Flensborgved Hans Chr. Davidsen. Optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg (se dagsorden)
  • Påskeudstilling 2023: april – 10. april 2023
  • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert

Siden sidst :    

Tagrende –overløb Vi afventer at røret skiftes.

Lejekontrakttillæg om forsikring af skjulte rørskader.

Beslutning fra Bestyrelsesmødet 26. oktober 2022:

- Lejekontrakttillægget underskrives ikke

- Der afsættes årligt min. 25.000 kr. på opsparingskontoen, således at der oparbejdes

en egen økonomisk sikring.

- På den baggrund ber’ foreningen om at det indbetalte beløb tilbagebetales.

IG tog beslutningen til efterretning.

Efterfølgende har vi 11. november fået besked om, at det betalte kontraktbeløb tilbagebetales, men at der kan gå 4-6 uger, før pengene er på vores konto.

Dagsorden:

1. Årligt hovedeftersyn af havetraktor (Gudrun / Herluf)
Herluf be'r FU om tilladelse til på Nygårds regning igen hvert år at bestille Ulkebøl Plæneklipperservice til at hente traktoren til hovedeftersyn sidst på året og bringe den tilbage igen efter aftale - ligesom i Egons tid.

Herlufs begrundelse er, at det er blevet for besværligt for ham at udføre eftersynet med højtryksrenser m.v. efter at der er lukket for vandet på gårdspladsen, hvilket har medført, at han ikke længere kan udføre eftersynet der. Og bag huset, hvor der er en vandhane, er der ikke helt plant og han vil også skulle ligge ned i det våde og kolde græs. 
 

 2.Økonomi (Anne-Marie)

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

3.Julefrokost - Invitation udsendt 26. oktober:

Tirsdag 13. december 2019 kl. 11 - 13

OBS - kl.12.30 til 13 deltager ALLE i oprydningen ;-)

Vi starter med en normal arbejdsformiddag kl. 9, hvor alle har mulighed for at give en hånd med, men det er ikke en forudsætning for at deltage i frokosten.

Der er arbejdsopgaver både ude og inde.
tilmeldingsfrist 6. december

Tilmeldte: Arne, Louise, John, Michael, Ken, Erling, Birger, Inge, Birgitte, Ole, Anne-Marie, Finn og Asta
Afbud: Marianne Høi, Ellen
I alt er 35 inviterede

Menu: sild (Inge)– varme frikadeller med kål (AM) æbleflæsk (Inge)– æggekarrysalat (Inge)
Birgitte sørger for rugbrød og smør og æbleskiver + drikkevarer

Hvem dækker bord? Husgruppen – AMJ kontakter dem  - hvordan ser det ud.

Julesange – sørger Birgitte for.

4. Udflugt til Flensborg tirsdag 9. maj 2023


Gudrun har nu alle aftaler vedrørende udflugten på plads – se de vedhæftede filer med aftale med GF og plan for Museumsberg.

Hvornår skal vi sende indbydelsen til udflugten ud? – den skal i hvert fald være ude inden 4. marts, hvor foredraget om Flensborg finder sted, sådan at der er mulighed for at tilmelde sig umiddelbart efter.

Invitation skal koordineres med optaktsarrangementet 4. marts Foredrag om Flensborg ved Hans Chr. Davidsen

På sidste møde var holdningen, at indbydelsen præsenteres på frivilligaftenen 27. januar mundtligt – sendes ud lige efter.

Tilmeldingsfrist?

Indbydelse ud på frivilligaftenen mundtligt – sendes ud lige efter.

Det var lidt af et puslespil på Museumsberg, men det er også faldet på plads.

Jeg går udefra, at de fleste deltager taler lidt tysk, da det er lidt problematisk at finde en dansk guide, men det er noget vi kan tale om på mødet den 24.11.

Det er blevet lidt billiger, da GF har lavet en fejl vedr. moms og ikke moms.

Gudruns budget:


Der er kommet en ny pris på bussen og en pris på kaffe ad libitum og et stykke kage på Museumsberg.

Budgettet er tilrettet. Med de nye priser er der en buffer på 3300 kr.

         

Jeg syntes ikke vi kan tage mere end 200 kr. for frivillige, 300 kr. for ægtefæller og 400 kr. for medlemmer.

           

Hvis vi bliver færre end 50, forbliver prisen for bussen det samme, men prisen for maden bliver reduceret

           

Prisen for entréen forandrer sig ikke, da vi betaler 5€ op til 49 personer og 4€ over 49 personer.

             

UPS. Det kan være at Nygaard dækker evt. underskud

                 
                   

OBS:  Drikkevarer er for egen regning.

Fra sidste møde: OK fra FU til tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

 

FU skal tage stilling til deltagerprisen:
200 kr. for frivillige, 300 kr. for ægtefæller og 400 kr. for medlemmer

5. Opfølgning fra sidste mødes udmelding 0m det generationsskifte der er på vej i Foreningen Nygård:I havegruppen har Gudrun Løkke afløst Annelene.
Ole slutter i arrangementsgruppen til foråret.
Birgitte stopper med bookingen og ansvar for ugevagterne med udgangen af 2024.
Asta stopper som formand på generalforsamlingen 2024.

 

Udmeldingen skete også på bestyrelsesmødet 26. oktober, hvor den førte til en givtig drøftelse, bl.a. ”Husk at møder kan foregå på TEAMS”. ”Husk at se jer om efter mænd!!”

Fakta omkring generationsskiftet skal meldes ud til hele medlemskredsen, så alle har mulighed for enten at melde sig eller gøre opmærksom på egnede personer, der kan ”prikkes”.

 Alle forslag og ideer er velkomne.

 

6.Evt.
 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes. 

Renovering af trappegangen mv.

FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi.

CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud. 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.  Er under udarbejdelse.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering. Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i a