Dagsorden til FU-mødet 25. maj 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Møder mv. i 2021/22


FU-mødedatoer i foråret 2022: 15. juni kl. 13 - 15
(i kalenderen)

Musikgruppemøde mandag 30. maj 2022 kl. 9 – 11 (i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 15. juni kl.15 - 17 (i kalenderen)

Påskeudstillingsmøde mandag 29.august kl. 10 på Nygård

Husgruppen mødes tirsdag 24.maj 2022 kl. 9 – 11

Arrangementsprogram 2022

 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 13 – 17: Højskoleeftermiddag
 • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. lejekontrakten tager højde for juleturen)

Siden sidst :   

Inge, Finn og Asta deltog i Naturstyrelsens Frivilligdag i Det Grønne Forsamlingshus https://nuento.dk/p/det-groenne-forsamlingshus i Haderslev Dyrehave onsdag d. 27. april 2022. Birger var der også som deltager fra Friluftsrådet.

Det var spændende at se Det grønne Forsamlingshus og også selve programmet bl.a. om schweisshundearbejde, indsamling af kastestænger, Naturstyrelsens naturpleje, Samarbejde om afgræsning m.m..
Jeg havde kontakt til Dorthe Götz Mikkelsen (naturpleje) om at få sat Naturstyrelsens skilte op med telefonnummer på dyrenes ejer. Det er sat i værk – skiltene er lavet og bliver sat op.
Derudover havde jeg en samtale med Kristina D. Bertram, ny økonomisk medarbejder, der arbejdede på en løsning på vores sag om forsikringsansvaret for skjulte rør og ledninger. Inge Gillesberg har siden meddelt, at vi snart kan forvente en melding herom, som et Lejekontrakttillæg med fastsættelse af en betaling herfor.

Dagsorden:

 1. Ny arrangementsstruktur - præcisering (Asta) Ole Andersen deltager i dette punkt

  På sidste møde blev den nye arrangementsmødestruktur vedtaget. Efterfølgende har Ole Andersen og jeg fundet ud af, at der er behov for en klarere struktur, så der er éen overordnet arrangementgruppe
 • Arrangementsgruppenmed Ole som tovholder og mødeindkalder
  ansvarlig for 4 – 6 arrangementer årligt.
  Heri indgår FolkBalticakoncert og Julearrangement.

                             Herudover har gruppen ansvaret for FU’s årlige medlemsaften.

                             Gruppen består pt. af: Ole, John, Ken og Asta 

                             Gruppen fordeler fremtidigt ansvar for referat imellem sig. 

Denne gruppe fastlægger årligt tidspunkt for et årligt udendørsarrangement
som Helga  og Asta har ansvar for .                              Asta er ansvarlig for dagsorden og referat

 • Påskeudstilingsgruppen har ansvar for den årlige påskeudstilling.

                             Gruppen består pt. af: Helga, Birthe, Morten, Christian, John, Inge og Asta.

                             Gruppen er organiseret med 1 årligt møde for hele gruppen først på efteråret.

                             Resten af arbejdet organiseres således:
                             Kunstgruppen: Helga og Asta
                             Handymangruppen: Christian, John og Morten
                             Forsyningstropperne: Birthe og Inge

                             Gruppen fordeler fremtidigt ansvar for dagsorden og referat imellem sig.

Arrangementgruppen har følgende undergrupper:

 • PR-gruppensørger for annoncering og PR på diverse digitale platforme.

                             Gruppen består af: Ole, Ken og Asta 

 • Adhoc-gruppenbestår af frivillige, som har tilbudt at assistere ved arrangementer. Kontaktes efter behov.
  Annelene er tovholder for denne gruppe
   
 • Bagegruppen med John er tovholder sørger for bagværk til diverse arrangementer.

 

 1. Økonomi (Anne-Marie)

 

Bogføring til 17. maj udsendt

 

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel.

I forbindelse med vores vedtagne forhøjede lejepriser vedtog vi på sidste møde, at sætte dette punkt på FU-dagsordenen fremover så vi kan følge med i udviklingen

 

 1. Renovering af trappegangen mv. i januar 2023

Ny trappebelægning:
CF har indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi aftalte at søge Mads Clausen-fonden om tilskud til dette nu.
Såfremt vi får tilskud, forhører vi os om priserne i tilbuddet stadig er gældende.

Får vi ikke tilskud udskydes renoveringen til 2024 eller 2025.

Januar 2023 er pt. booket i kalenderen.

 1. Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige

Frivilligaftenen 2022 blev aflyst pga. corona-situationen. FU har besluttet at der ikke afholdes en frivilligaften i løbet af 2022 – vi springer over.

 1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.
Forslag: Flensborg – Hamborg

 

2023: Flensborg – Gudrun er tovholder og guide – først i juni 2023.

FU besluttede, at droppe Lübeck som udflugtsmål på baggrund af Gudruns melding om, at køretiden vil være ca. 3½ time hver vej.

 

 1. Evt.

 

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.

Desværre er der pt. ikke fundet nogen der vil medvirke til a få den nye hjemmeside op at køre.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

Forsikring: Vi er blevet anbefalet at oplyse alle frivillige om, at de selv skal sørge for et have en heltids ulykkesforsikring. ABO udsender meddelelse til alle frivillige herom.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.