Dagsorden til FU-mødet 16. marts 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Møder mv. i 2021/22


FU-mødedatoer i foråret 2022:  20. april, 25. maj og 15. juni kl. 13 - 15
(i kalenderen)

Musikgruppemøde mandag 11. april 2022 kl. 9 – 11 (i kalenderen)

Natur/kulturudvalgsmøde mandag 28. marts kl. 10-12 (i kalenderen)

Generalforsamling mandag 23. maj kl. 19 (i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 15. juni kl.15 - 17 (i kalenderen)

Påskeudstillingsmøde mandag 29.august kl. 10 på Nygård


Arrangementsprogram 2022

  • Søndag 3. april 2022 kl. 14 - 16: "En forårsdag på Nygård - Vi synger den lyse tid ind" med Kitty Hovgaard
  • 14.-18. april: Påskeudstilling
  • Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBalticakoncert
  • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 13 – 17: Højskoleeftermiddag

 

Siden sidst :   

Birketræ fra ”Helved”: Der er kørt en del brænde fra Helved til Nygård her i i løbet af februar og der er fyldt op i kælderen.

Vi vil formentlig med dette brænde have brænde til og med fyringssæsonen 23 - 24.

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger
Besked fra Inge Gillesberg: Der arbejdes med sagen. Pt. mangler der et kvalificeret bud på pris på forsikring for skader på rør og el. Nygård har videresendt et skønnet beløb fra Sønderjysk Forsikring til Naturstyrelsen.

Brug af pillefyr: for at spare på vores pilleforbrug har vi i en periode kun fyret med brændefyret. Det har betydet at temperaturen i huset har været lavere, når Nygård ikke har været i brug. NB: vi skal huske at give besked til Ole, hvis møder aflyses/udsættes.

Nygårds regnskab for 2021 er afleveret til revisoren. Vi får det retur 1. maj.

Naturstyrelsen Sønderjylland inviterer til Frivilligdag - Fokus på naturpleje

Onsdag d. 27. april 2022 kl. 16.30 i Det Grønne Forsamlingshus, Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev

(invitation vedhæftet)

 

 

Dagsorden:

 

1.Forhøjelse af lejebeløb på Nygård? (Birgitte)

Som bekendt stiger alle priser, især energipriserne, i øjeblikket – og det ser ikke ud til at blive mindre fremover.

Birgitte har derfor udarbejdet dette forslag til forhøjelse af Nygårds lejepriser:

Jeg har set på, hvad vi ville have fået ud af en forhøjelse af lejeindtægterne her i 2022, hvis de havde været sat i værk fra 1. januar.

 

Den forhøjelse jeg har regnet ud fra er:

 

250 kr pr dag i weekender (forhøjes fra 1250 kr til 1500 kr)

50 kr pr overnatning pr person (forhøjes fra250 kr til 300 kr)

 

Spørgsmålet er: vil disse forhøjelser kunne dække vores ekstraudgifter især på el og varme? Dertil kommer også forhøjelser af håndværkerregninger m.m..

 

 

Beregning:

Antal bookede weekender i 2022: 31

Antal bookede weekenddage lø. + sønd. 61: ekstraindtægt: 61 x 250 kr:                                        15.250,00 kr

Heraf antal weekenddage med ca. .10 deltagere 43: ekstraindtægt 43 x 250kr:                           10.750,00 kr

Hverdage, hvor vi har ½ pris: 74: ekstraindtægt: 74 x 125 kr.                                                            9.250,00 kr

Heraf hverdage med op til 10 gæster 57: ekstraindtægt 57 x 125 kr                                                     7.125,00 kr

I alt ekstraindtægt:                                                                                                                                                                                                                                 42.375,00 kr

Tilføjelser:

Antal Frivillig-lejemål i 2022 (hvor vores indtægt halveres): 4

I 2023 er der foreløbig booket 18 weekender

Resultat:

42.000 kr vil give en god forhøjelse af vores indtægter på længere sigt.

(Elpriser fordobles (?)+ 6 paller piller til pillefyret stiger med op til 1000 kr pr palle= 6000 kr)

Kan evt. starte fra 1. oktober. Forhøjelser skal varsles lejerne ½ år forud.


  1. Renovering af trappegangen mv. i januar 2023-24

Ny trappebelægning:
CF har indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

Vi aftalte at søge Mads Clausen-fonden om tilskud til dette.

  1. Økonomi (Anne-Marie)
  1. Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige

Frivilligaftenen 2022 blev aflyst pga. corona-situationen. Der afholdes ikke en frivilligaften i løbet af 2022 – vi springer over.

  1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.

Forslag: Flensborg – Hamborg

 

GL foreslår: Lübeck – vil gerne være guide – sidst i maj/ først i juni 2023. Vedtaget

 

  1. Evt.

 

 

Huske- opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.
Det har været meget godt at have kontakt til Joomlaeksperten, fordi One.com, som hoster vores hjemmeside, har opdateret nogle ting, som pludselig betød, dels at der ikke kunne lægges noget på hjemmesiden, dels at der pludselig optrådte en masse koder på siderne.

Begge problemer blev løst af Joomlaeksperten.

Asta søger stadig efter en person at dele arbejdet med hjemmesiden med – pt. en føler ude hos Morten Flytkjær

NB: GL foreslog, at kontakte Jes-Peder Løkke, som har erfaring med at arbejde med hjemmesider

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Arne foreslog, at vi inden vi går i luften med den nys side, gennemgår opbygningen og alle sider og ser om de er forståelige.

Denne proces er på forskellig vis igangsat.

Forslag fra Arne om Gæstebog på nettet?

 

Indhegning af æbletræet – havegruppen finder en løsning som forhindrer at børn kravler i træet og ikke skæmmer omgivelserne.

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Bog til at skrive kommentarer fra lejere i – Inge sørger for en ny bog

Inge gennemgår mappen til vores lejere.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

 

Møde for Ad – hoc gruppen

Vi blev anbefalet at oplyse alle frivillige om, at de skal selv sørge for et have en heltids ulykkesforsikring. ABO udsender meddelelse til alle frivillige herom.

Lejekontrakt tilføjelse om brug af ovn. Asta tilføjer pejsefyringsforbuddet i lejekontrakten.

 

 

Til indkaldelsen til generalforsamlingen:

Afklaring af kasserer – rollen

Besked fra Christian: Det bør være formanden og kassereren der tegner juridisk og økonomisk.

FU vil på den kommende generalforsamling foreslå at vedtægternes ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. ” ændres til ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formand og kasserer”.

'At tegne en forening' betyder at kunne handle og underskrive på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen.

Vi havde en længere drøftelse af, hvorvidt kassereren skulle vælges på generalforsamlingen som medlem af FU og dermed af bestyrelsen, men indtil videre fastholder vi denne paragraf i vedtægterne.

”§ 25 stk. 2 Kasserer og bookingansvarlig udpeges af forretningsudvalget og deltager som tilforordnede i udvalgets møder. ”