Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) - afbud

Møder mv. i foråret 2020

Mødedatoer i efteråret: 9. september, 7. oktober, 11. november og 9. december 2020. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

 1. august er der også ugevagtsmøde kl. 16 samt brandøvelse kl. 17. Vi slutter med fælles spisning.

 

 

Dagsorden:

Siden sidst :     

Vandskaderne:
Fugtproblem i køkkenvinduet viste sig at hidrøre fra en løs tagsten. Henrik Drud har repareret stenen. Det blev ved den lejlighed opdaget, at der har været en mår i isoleringen.
Fugtproblem på loftet i værelset på 1. salen menes at stamme fra en utæthed i rørsystemet til bruseren på 2. salen. Henrik Drud (Naturstyrelsens håndværker) har set på det. Han kunne konstatere, at rockwoolen mellem etagerne ikke var våd. Han havde et lille kamera oppe. Men selve udbedringen af utætheden har han ikke tid til at lave nu. Det bliver først sidst i august. Han vil ordne det nedefra i det lille værelse i stueetagen. Indtil det bliver lavet må brusekabinen øverst oppe ikke bruges.

 

Renovering af 2. salen
De to manglende dørhåndtag er monteret og dørene er efterfølgende malet.

Nyt teleslyngeanlæg
Besked fra Arne: Teleslyngeanlæg monteret. Går selv igang når lydanlægget tændes. 

Trådløs tilgang til projektor er også monteret, men vi skal muligvis have en anden dongle (samme pris). Det får jeg at vide, når jeg er retur.  

Skal I bruge projektoren skal pc tilsluttes HDMI stikket i kassen som altid. På fjernbetjeningen til projektoren skal vælges HDMI1 (HDMI2, som den nok starter på er det trådløse).

NB: Vi skal huske at opsætte skilt (eller symbol?) om at teleslyngeanlæg findes, nu hvor det er installeret.
I den sammenhæng også et lille skilt med, at det er støttet af Fonden.

10 l kaffemaskine anskaffet

Birgitte 29. juli til Inge og Asta: ”Randi har spurgt om vi er interesserede i en 10 l kaffemaskine, som kun har været brugt 5-6 gange. Pris 1000 kr. Det er hendes mand der har brugt den.

Mærket er Bartscher, pris på nettet 12-1300 kr

Jeg synes det kunne være godt at have den til de store kaffearrangementer. ”

Inge og Asta fandt at det var en god ide, så kaffemaskinen er købt

 

 

1.Møde med tovholderne om overordnet planlægning af den kommende sæson

Hensigten med mødet er at skabe overblik, planlægge og koordinere sammen. Vi er nu engang de frivillige vi er med de evner, den formåen og de større eller mindre kræfter, som vi nu engang har. Så hensigten er at bruge dem bedst muligt, så alle kan føle, at de bliver brugt, men ikke misbrugt.

Det er vigtigt at få de større opgaver, der venter på kort og langt sigt gjort synlige for os alle – samt samtidig huske den daglige vedligeholdelse, som vi jo ved også kræver mange resurser.

Vi samler op fra referatet fra mødet 5. februar 2020:

 

Vedtagelse: fremover er det fortsat Ole og Annelene, der indkalder brænde- og havegruppen til tirsdage. Ole og Annelene drøfter også som hidtil, hvilke opgaver, der skal prioriteres.

Arbejdsopgaver, som Christian planlægger til tirsdage meddeler han Ole.

Arbejdsopgaver som Christian planlægger udført på andre dage, indkalder han selv (f.eks. kan Gunnar (Anne-Maries mand) hjælpe – bare ikke tirsdage.

Planen er, at tovholderne fremover mødes med FU 2 gange årligt - næste gang ved FU-mødet i august for at skabe overblik, planlægge og koordinere sammen.

Udover ovennævnte løbende driftsopgaver blev følgende små og større projekt-opgaver nævnt:

Trampesti +trædebro af birketræet – er ok
Bagsiden af pagoden skal beklædes – afventer rester fra badebro.projektet

Annelene:

Jord på plænen – Birger anviser – er ok

En bænk i engen - efterår eller næste forår – er ok

Færdiggørelse ved sø-området – er ok

Den nye badebro – tidligst efterår – næste forår/sommer – tilladelse i hus 1.8.

Herudover forslag om at indkalde ad-hoc-gruppen og drøfte med dem, hvordan de i højere grad kan inddrages i arbejdsopgaver – både de løbende + projekter
Gruppen har pt. ikke været indkaldt.
Pt. er følgende listet i denne gruppe:
Annelie og Tage, Birthe Lund Jørgensen,Ellen Thier, Jytte Mink, Knud Møller, Marianne Høi, Marianne Jacobsen, Polle, Sofie og Ulla Kock

Generationsproblematikken blev drøftet. Vigtigt for nøglepersoner at se sig om efter en mulig afløser, som evt. skal ”prikkes”.

2.Renovering fortsat

Projekt i januar 2021 (er booket i Nygårds kalender):

 • Maling af trappeopgangen – pris indhentes og aftale træffes med Jan Ramsussen.
 • Udskiftning af gulvtæppet i den lille gang på 1. sal til samme mørke tæppefliser som på 2. salen.

3.Økonomi (Anne-Marie)

 

4.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn ”

For at måtte opføre badebroen har Sønderborg Kommune ønsket en garanti for at vedligeholdelse og evt. nedtagning, hvis broen ikke vedligeholdes af foreningen eller foreningen opløses.
Sydbank skrev 15. juni til Henriette Hansen, biolog og sagsbehandler ved Sønderborg Kommune:
”Efter aftale med Anne Marie Jensen, sender jeg dig her en bekræftelse på at vi har oprettet konto til foreningen med indestående 5000 kr. hvor der lagt en spærring på med følgende tekst: Kontoen kan kun frigives af Sønderborg kommune ved fjernelse af badebroen.”
Så hermed skulle alle formaliteter for at få tilladelsen til opføre broen være på plads være på.

I denne sammenhæng har Naturstyrelsen som ansvarlig for matriklen også været involveret, idet kommunen i første omgang kontaktet mht. garantien, idet Naturstyrelsen har givet samtykke til at broen opføres. Det er imidlertid udelukkende foreningen Nygårds ansvar at tage vare på broens vedligehold og evt. fjernelse.

29. juni fik vi udkastet til Partshøring om tilladelse til opførelse af badebroen. I tilladelsen stod oplistet betingelser, bl.a. skulle Nygård indsende vedtægter mv. Asta har indsendt det ønskede.
Naturstyrelsen svarede som part i høringen hurtigt positivt tilbage, hvorefter tilladelsen blev sendt til en lang række partnere (bl.a. Kystdirektoratet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, som kunne indgive klage indtil 30. juli.

Besked fra Henriette Hansen 31. juli: ”Klagefristen er nu udløbet. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger eller klager. I kan derfor påbegynde etableringen af bade- og bådebroen. ”

 1. Havegruppens forslag:
 2. a) Vi har fået tilbudt et led af en brugt landbrugsringle til 500 kr.

Aftale med Annelene: Vi låner den og afprøver om det fungerer. Hvis den gør det, køber vi den.

Besked fra Annelene 25. juli:

Ringlen er i dag afprøvet og godkendt. Traktoren kan nemt trække den, også op ad bakken fra staudebedet og op langs pagoden.

Herluf påtager sig gerne at behandle plænen med ringlen, de 1-2 gange årligt, det kommer på tale.

Ringlen kan tåle at stå ude, men der er plads til den i garagen bag anhængeren, hvor den kan stå lodret op ad muren.

 1. b) Ansøgning på kr. 3745,00 til køb af en ekstra buskrydder
  Der er nemlig behov for en ekstra buskrydder, da der er kommet flere områder til, som skal plejes af foreningens frivillige ved hjælp af en buskrydder.

Beslutning på sidste møde: Annelene tager Gudrun og John med til at se på den. Såfremt der er enighed om det, købes det foreslåede.
Annelene har ansvaret for selve buskrydderen og John for batterierne hertil.
Købt?

 1. Frivillighedskontrakten (Birgitte og Asta)

Der er er behov for en præcisering af, hvad der ligger i " Nygårds frivillige kan leje under særlige vilkår".

At det er kun er til privat brug, ikke til kommercielle formål.

 1. Udflugt 2021

 

Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Baltiske lande – Letland (Johannes Diedrichsen) – Litauen (Peter Hellesøe)

2022: Sverige

2023:

 

 1. Evt.

tskab

Huskeliste Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

De nye genbrugsbeholdere: Birgitte er tovholder på de nye beholdere

 

Vi tager op på ugevagtsmødet den 19. august, hvorledes vi klarer Nygårds gæsters sortering fremover

 

Aske fra træfyret?

Hvad gør vi fremover? Kan vi evt. bruge de tomme poser fra pillerne og så smide dem i affaldsbeholderen – Fyringsgruppen løser opgaven

 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne
Afventer at teleslyngeproblemet bliver afklaret.

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj)

Finn har tjekket at flagstangens aktuelle tilstand er forsvarlig.

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder på opgaven og har kalket rummet. Vil være godt med en gentagelse af kalkningen i 2021.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

I Portrummet i laden:
Den gamle benzindrevne buskrydder skal væk. Vi trænger til en oprydning af ting og sager – Ole og Birgitte aftaler med Arne at få det væk.

 

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende.

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Angående vanding af køerne. Nogen (bl.a. Asta) har oplevet at badekarret hos køerne har været tomt. Asta fyldte deres kar op og gave Søren Rasmussen besked. Han oplyste at køerne også har vand inde i skoven.

Søg