Referat fra Bestyrelsesmødet 26. oktober 2022

Deltagere:
Anne-Marie Jensen AMJ, fast medlem som foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU, valgt 2022) - afbud
Birgitte Romme BR, fast medlem som foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2021)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant 2021) - afbud
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Inge Gillesberg IG (observatør, Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2022)
Tamira Mariann Jørgensen TMJ ( Sønderborg provsti) - referent
Tanja Zeba Horst TZH  – (udpeget af bestyrelsen )
Asta Broesby-Olsen ABO ( medlem af FU genvalgt 2022  og formand 2010- ) – mødeindkalder /-leder

Referat

Kommende møder:
Forslag til dato for næste møde
: mandag 17. april eller onsdag 19. april 2023 kl. 15 - 17 (ikke i kalender - ledige)

Næste møde mandag den 17. april kl. 15-17.

Dato for Foreningen Nygårds generalforsamling 2023: mandag 20. marts eller onsdag 22. marts 2023 kl. 19 (behandles på FU-mødet forud for dette møde)

Foreningen Nygårds generalforsamling 2023: mandag den 20. marts 2023 kl. 19.

 1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 15. juni 2022:

Til behandling og endelig beslutning i bestyrelsen – forelagt på mødet

Lejekontrakttillæg

I tillægget står bl.a. følgende: § 4 Leje
Der vil i tillæg til den gældende leje blive opkrævet et årligt beløb svarende til den normale forsikringspræmie for forsikring af bygningen etc. ---
Beløbet fastsættes til 25.000 kr. + moms årligt svarende til et månedligt lejetillæg på kr. 2.083,33 + moms.

---Beskrivelse af opkrævning og betaling ---

Den samlede årlige leje lyder herefter på 46.890,40 kr. + moms svarende til nettoprisindekset for 1. oktober 2021 med tillæg af ovennævnte beløb svarende til normal forsikringspræmie.

 

 • § 7 Bygningens stand og vedligeholdelse

Lejers indvendige vedligeholdelse vedrører ikke skjulte rørskader.

Øvrige forhold i lejeaftalen og tillæg til lejeaftalen er uændrede.

På Foreningen Nygårds forespørgsel om at få tilsendt en nøjere beskrivelse af, hvad det årlige beløb på 25.000 kr. dækker. Evt. noget der ligner Sønderjysk Forsikrings forsikringsaftaler.

 

Tilbagemelding fra Naturstyrelsen 24. oktober:

Tillægget til kontrakten er ikke en forsikringspræmie eller et bevis for at det er tegnet en forsikring. Det er ikke en forsikringsaftale, der er tegnet hos Naturstyrelsen, men alene en bekræftelse på, at det lejede er omfattet af statens selvforsikring iht. cirkulæret om statens selvforsikring. (CIRK 2005-12-09 nr. 9783) - Se vedhæftede dokument.

Naturstyrelsen er som statsvirksomhed forpligtet til, at opkræve et beløb svarende til en forsikringssum. Naturstyrelsen dækker skader på det lejede, omfattet af Naturstyrelsen udvendige vedligeholdelsesforpligtelse iht. de almindelig principper i erhvervslejeloven.  Det er dog stadig op til Naturstyrelsen at vurderer hvorvidt der skal ske genopførelse eller renovering af det lejede ved væsentlig skader på det lejede

I vil ikke være dækket på samme måde med tillægget til lejeaftalen, som hvis man køber en forsikring hos et forsikringsselskab. Tillægget er alene en bekræftelse på, at det lejede er omfattet af statens selvforsikring. Naturstyrelsen dækker som nævnt ovenfor, skader på det lejede omfattet af Naturstyrelsens vedligeholdelsesforpligtelser, som ifølge lejeaftalen.

Det anbefales, at I som lejer selv sørger for at forsikre indbo og dets lige iht. jeres vedligeholdelsesforpligtelser, som følge af lejeaftalen.

Vedhæftet er:

Cirkulæret om statens selvforsikring. (CIRK 2005-12-09 nr. 9783) vedhæftet som fil til dette referat

ABO meddelte, at der på FU-mødet umiddelbart før dette bestyrelsesmøde var enighed om på det nu foreliggende grundlag ikke at underskrive kontrakttillægget.

 

IG redegjorde over for bestyrelsen for Naturstyrelsens retningslinjer for selvforsikring samt kontrakttillægget.

 

Efter drøftelse (IG forlod mødet under denne) var der fuld opbakning fra bestyrelsen til FUs beslutning:

 • Lejekontrakttillægget underskrives ikke
 • Der afsættes årligt min. 25.000 kr. på opsparingskontoen, således at der oparbejdes en egen økonomisk sikring.
 • På den baggrund ber’ foreningen om at det indbetalte beløb tilbagebetales.

 

IG tog beslutningen til efterretning.

 1. 2. Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelse:

 

Overløb fra tagrenden på nordsiden af taget – opfølgning fra sidste møde:

 1. august 2022 blev der opsat nyt nedløbsrør i en større dimension på nord/østsiden af taget opsat. Men det er nord/vest - røret det er galt med, hvilket vi meddelte Hans- Jørgen Ellemand.

Hans Jørgen Hviid har bestilt nyt nedløbsrør i en større dimension på nord/vestsiden.

 

Vedr. spørgsmål til defekt trappe ned til stranden, så forklarer Christian Fischlein, at de frivillige ordner trappen til foråret, selv om det egentlig er Naturstyrelsen /  Naturskolen der er forpligtet på det.

 1. 3. Planlagte projekter / opgaver:

 

Renoveringen af trappegangen er udskudt til januar 2024 på baggrund af usikkerhed om økonomien. Vi vil søge tilskud hertil:

Oplagt at søge et delprojekt hos LAG midlerne. Asta og Anne-Marie tager det med på næste FU møde.
Linak Fonden kan søges.
BHJ-Fonden, Gråsten kan også søges. Damgård er formand for bestyrelsen.
Bitten og Mads Clausens Fond.

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil er under udarbejdelse. Der søges med lys og lygte efter assistance til vedligeholdelse af den nye hjemmeside, som er undervejs:


Vi håber snart at finde én eller flere, der vil vedligeholde den nye hjemmeside.

  

 1. Aktiviteter på Nygård

 

Udlejningen:   Status ved Birgitte Romme:

Ligger allerede nu på linje med tidligere år.
Antallet af lejekontrakter og indtægten ligger lidt lavt i forhold til før coronaen, men det ligger helt pænt.

2023: 32 lejekontrakter og der er ikke mange ledige weekender næste år. Der er mange gengangere + nye.

Der er rift om konfirmationsweekenderne.

 

Arrangementer:

Afholdt: Højskoledagen 8.oktober 2022 var en succes med 55 deltagere.

Arrangementet har givet et overskud.
Det fungerede fint med at alle havde madpakker med.

Kommende:   
Juletur i samarbejde med Naturskolen søndag 27. november 2022 kl. 10 -13.

 

Foredrag om Flensborg 4. marts 2023 kl. 14.00 - 16.00 Med baggrund sin bog "Forelsket i Flensborg" kommer kulturredaktør Hans Chr. Davidsen og fortæller om og viser billeder fra Flensborg. 

 

 1. april - 10. april 2023: Påskeudstilling 2023:
  Møde i morgen med Kenn Denning (fra Nordborg) om udstillingen.

 

Fredag 12. maj 2023: FolkBalticakoncert / OBS flyttet til 11. maj.


Tiltag for de frivillige.
Der er planlagt følgende:

Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige 

  

Udflugt til Flensborg og Museumsberg tirsdag 9. maj 2023 med Gudrun Løkke som tovholder. Guide i bussen bliver Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis

 1. Økonomi og budgetforslag 2023 ved Anne-Marie Jensen

 

Budget 2023 afventer indtil vi har alle tal for 2022, hvorefter vi får budgettet til næste bestyrelsesmøde.
Indtil videre ser det godt ud.
John fra brændegruppen købte for 18.000 kr træpiller ved Bygma og har nok til i år og næste år + at der er træ nok til og med næste år også.
Lejebeløbet er sat op fra foråret grundet øgede energipriser.

Lejeindtægt: 168.000 indtil nu, mod 170.000 kr for hele sidste år.

 

Driftsomkostninger er 14.000 kr større nu end sidste år hele år, men hvis vi får 25.000 kr retur for ”forsikringen” og vi har betalt for varmen året ud, så ser det godt ud.

El-udgift indtil i dag er det samme beløb som hele sidste år. (Fast-prisaftale, der nok kommer til at stige fremover).

  

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift

 

Udmelding fra FU om at der er et generationsskifte på vej:
I havegruppen har Gudrun Løkke afløst Annelene.

Ole slutter i arrangementsgruppen til foråret.

Birgitte stopper med bookingen og ansvar for ugevagterne med udgangen af 2024.

Asta stopper som formand på generalforsamlingen 2024.

 

Fakta omkring generationsskiftet meldes - ligesom her til bestyrelsen- ud til hele medlemskredsen, så alle har mulighed for enten at melde sig eller gøre opmærksom på egnede personer, der kan ”prikkes”.

 

Alle forslag og ideer er velkomne.

 

Fra drøftelsen af dette: 

”Husk at møder kan foregå på TEAMS”.

”Husk at se jer om efter mænd!!”

 

 Maling i alle rum trænger igen efter 6-7 år. Men først kommer trappeopgangen.

  

 1. Evt. herunder: Gruppebillede?

 

Da der mangler 3 medlemmer udskydes gruppebilledet.

 

                                                                                                                                                                              /tmj + abo