Referat fra Bestyrelsesmødet 26. oktober 2020

Deltagere:
Anne Bertram AB (udpeget af bestyrelsen)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019) - AFBUD
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)- AFBUD
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)- AFBUD
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU) 
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)- AFBUD
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)- AFBUD
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU og formand 2010-19) – mødeindkalder og referent                         

Referat

Dato for næste møde: mandag 12. april 2021 kl. 16.30 – 18.00
Foreningen Nygårds Generalforsamling onsdag 24. marts 2021 kl. 19

 1. Orientering om, hvad der er sket siden orienteringsbrevet:

  • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser - taget til efterretning
  • Planlagte projekter / opgaver

Badebro – ”Broen mod Fyn- HR udtrykte glæde over, at det er lykkedes at få tilladelsen til opførelse af broen.

Problemer med bimåler til vandforbrug: Forventes løst i samarbejde med Hans-Jørgen Ellemand, som har overtaget opgave som vicevært for Naturskolens bygninger efter Martin Reimers.

 1. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen - taget til efterretning

Arrangementer - bestyrelsen tager til efterretning, at corona-reglerne har konsekvenser for afholdelse af arrangementer.

AB gjorde opmærksom på, at der må være 20 til et kulturelt arrangement og stod til lyd, for at vi forsøger at afholde arrangementer af den størrelse for at holde gang i Nygård.

Forslag om udendørsarrangementer f.eks.: Vintervandretur, Fossilsamling ved stranden

HR foreslog at gøre opmærksom på, at alle kan gå tur omkring Nygård og foreslog at tale med Flemming Nissen, radiovært på Als Classic FM, om en radioudsendelse (evt. gennem Anne, FN har studie lige over AB på Perlegade 53 1. sal) https://classicfm.dk/als/

AMJ gjorde opmærksom på Orienteringsklubben OK Syd har udarbejdet ruter i Nørreskoven som kan bruges til gåture for familier med poster man skal finde. Skattejagt på bogstaver. Se https://oksyd.dk/findvej/find-vej-als-noerreskov.html

AB forslog at man kunne arbejde med temaet ”Kunst i naturen” - f.eks. male – lave collager af blade. Kræver en instruktør (udgift ca. 3000 kr), kunne evt. være en frivillig der stod for det.

Brandøvelsen 19. august: På spørgsmål om der var kommentarer til Nygårds brandberedskab fortalte IM at der var meget ros til Nygårds beredskab, men vi kom i tanker om at vi skal huske at skrive adressen ind på vores brandvejledninger ved brandslukkerne OBS

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige
  Der var mange forslag til aktiviteter, vi kunne fortage udendørs som alternativ til julefrokost, men alle strandede på begrænsningerne i deltagerantal.

 

 Udflugt 2021: Roskilde Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021 – og så må vi se, om det vil være muligt.

Frivilliglejemål – ændring af reglerne: Bestyrelsen fik forklaret baggrunden for at det blev besluttet på FU-mødet i august, at frivilliglejemål ikke kunne bruges til kommercielle formål

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen
  Punktet blev slået sammen med punkt 4: Forslag til budget 2021
  AMJ gennemgik forslaget og begrundelserne for de ret store ændringer i forhold til budget 2020, nemlig corona-situationens indflydelse på dels udlejning dels arrangementer.

Budgettet blev vedtaget – vedhæftet som fil.

Lejemål til ½ pris på hverdage:
Beslutning:
Lejemål til ½ pris på hverdage (mandag – torsdag) fortsætter uændret i 2021 – evalueres midt på året.
Evalueringen skulle fortsat gerne vise
- at det lykkes at få flere lejemål på hverdage
- at økonomien som minimum ikke forringes

Baggrunden for beslutningen er, at der næste år pt. kun er få udlejninger på hverdage samt at udlejninger - uanset det er til ½ pris - vil være en indtægt for Nygård.

Frivilliglejemål

Inge Gillesbergs spørgsmål:  ”Hvordan sikres det, at disse lejemål ikke spænder ben for indtægter fra f.eks. fuldt betalte weekendophold, kursusforløb eller lignende? ” – blev også stillet pr. mail af Elisabeth Vestergaard.
ABO udtrykte også betænkelighed ved at åbne op for frivilliglejemål inden for løbende år. Og ligeså AB og HR. Det førte til en længere udredning og  grundig drøftelse af forskellige modeller for frivilliglejemål, hvor også lejemål til halv pris kom på tale. Alle bidrog til at nå frem til en stadig enkel, men mere balanceret model mellem offentlige almindelige lejemål og frivilliglejemål.

Beslutning: Modellen består af 2 former for frivilliglejemål:

a Frivilliglejemål (på frivilligkontrakt)
Denne lejekontrakt kan kun bruges ved lejemål inden for løbende måned af Foreningen Nygårds frivillige under disse vilkår:

- At det udelukkende er til privat, ikke-kommerciel brug 

         - At man har været aktiv medlem af en eller flere arbejdsgrupper i min. 1 år
         Frivillige der er fast medlem af en af de arbejdsgrupper, som er aktive året rundt har                     mulighed for 2 dage/døgn om året (kl. 8 – 22 eller kl. 16 – kl. 14) uanset antal overnattende.
         For aktivemedlemmer af ugevagtgruppen, bagegruppen og adhocgruppen                       er muligheden 1 dag/døgn om året.
         Det kan tages som halve dage/ enkeltdage/enkeltdøgn, to sammenhængende døgn eller i tilknytning til et almindeligt, ikke-kommercielt lejemål.

Prisen er 250kr. pr dag /døgn. Bruger man kun ½ dag er prisen 125 kr

b Frivilliglejemål til halv pris (på almindelig lejekontrakt mærket F)

Frivillige der er fast medlem af en af de arbejdsgrupper, som er aktive året rundt og har været det i min. 1 år, har mulighed for et årligt lejemål på op til 2 overnatninger til halv pris (også weekender) inden for løbende kalenderår. 

Denne ordning gælder ikke for medlemmer af ugevagtgruppen, bagegruppen og adhocgruppen.

Birgitte mærker disse kontrakter med et F efter kontraktnummeret, således at der kan føres statistik over brugen af ordningen.

Modellen træder i kraft 1. november 2020 og er et forsøg i 2021 og evalueres ved bestyrelsens efterårsmøde 2021.

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at modellen kommunikeres ud til alle frivillige bl.a. på hjemmesiden, således at ingen er i tvivl om mulighederne for frivillige

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift er nævnt under punkt 2.

 

Gruppebillede? – pga. afbuddene ikke relevant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail