Referat fra bestyrelsesmødet 26. november 2018

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant valgt 2017)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU valgt 2017)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU) -afbud
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2018)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti) -afbud
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU og formand 2010-17) – mødeindkalder og referent                         

Referat

Næste møde: forslag: mandag 8. april 2019 kl. 16.30 – 18.00

Generalforsamling mandag 18. marts 2019 kl.19

 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 09.04.18:

 

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser mv.
  • 2 nye naturhavebænke på nordsiden af huset –taget til efterretning 
 • Renovering af hovedbygningens vinduer udvendigt er i gang pt. Arbejdet nær afslutning. 
 • Stengang etableret fra flisegangen på nordsiden af huset til lysthuset 
 • Græsplænen er blevet udjævnet. Flot, stort arbejde.

 • Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.

 

Flere i bestyrelsen ønsker ikke asfalt. (Herunder IG) bl.a. fordi folk vil køre for stærkt.

IG anbefaler knust bornholmsk granit. Som opfyldning.

 • Planlagte projekter / opgaver:
  • Renovering af loftsetagen taget til efterretning
 • Havegruppens projekt for et nyt aktivitetsområde i haven på plænen mellem Nygård og søen Christian forklarede hvordan projektet nu tænkes gennemført i en reduceret udgave. Igangsættes 4. december.
 • Planlagt maling af vinduer indvendig i hovedbygningen er efter samråd med maleren udsat indtil de udvendige vinduer er malet vil ske i foråret – taget til efterretning
 • Udarbejdelse af en haveplan. Arne forklarede baggrunden for udarbejdelse af planen, som forventes leveret i december.

 

 • Udarbejdelse af regler forNygårds anvendelse af persondata i henhold til Persondataforordningen FU har udarbejdet en Persondatapolitik, som Arne og Asta gennemgik i hovedpunkter. Vedhæftes dette referat.

Vil blive sat på dagsordenen til og gennemgået på generalforsamlingen i mart 2019. Herefter sættes den på Nygårds hjemmeside.

Ide til kommende projekt: Badebro– måske en pontonbro Der har ifølge Martin Trier Mørk tidligere været en badebro på Nygård. Der skal søges tilladelse til opsætning. Sandsynligt at der vil kunne søges sponsorstøtte til den. Bestyrelsen bifalder ideen.


 1. Aktiviteter på Nygård

  • Udlejningen har stadigvæk et passende niveau. Weekender er efterspurgte. Ledige perioder ligger mandag – fredag – Taget til efterretnig
  • Arrangementer

Afholdt siden sidste møde: 

Vores 3 jubilæumsarrangementer: taget til efterretning 

”Almindelige arrangementer”: 

2 forrygende musikarrangementer: taget til efterretning

 

Søndag 29. april kl. 15.00 - 17.00: FolkBaltica på Nygård. Nordisk folkemusik, og fællessang

Lørdag 23. juni: Sankt Hansaften ved Nygård strand.
Bestyrelsen finder det et udtryk for rettidig omhu at stoppe et tilbagevendende arrangement, når ”det har haft sin tid”

Søndag 12. august kl.14.00: Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen. Taget til efterretning

Onsdag 21. november kl. 15.00 - 17.00: Forfatteren Linda Lassen fortæller med baggrund i sin meget læste bog "Men sko må jeg ha´" om at skrive historiske romaner (i samarbejde med FOF) For første gang et eftermiddagsarrangement på en almindelig hverdag med god opbakning (40 deltagere)

Kommende:

Søndag 2. december kl. 10.00 - 13.00: Juletur i samarbejde med Naturskolen

2019:
Højtlæsning i fællesskab onsdage: 16. januar + 20. februar + 20. marts samt evt. 10.april 2019.
Tilmelding fra gang til gang. Max. 8 – 10 deltagere –taget til efterretning

Mandag 4. marts 2019 kl. 19 Anders Hartvig: De seneste skattefund fra Sønderjylland taget til efterretning

X8. – 22. april 2019: Påskeudstilling 2019

Tema Spor

Udstillere:
Britta Egebjerg http://www.brittaegebjerg.dk/
Hanne Schmidt –
malerier http://hanneschmidt.dk/
Annette Zierau – relieffer med spor

Onsdag 24. april 2019 kl. 19 – 21: Billedforedrag med Britta Egebjerg: Når himlen vælter ind over land - At turde være det hele menneske i sorgen taget til efterretnig

Søndag den 26.5.2019 kl. 15:00: folkBaltica koncert – fint at Nygård præsenteres i denne sammenhæng

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 19 – 21: Foredrag med forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugie: Sorgens sommerfugle

Onsdag 13. november 2019 Helle Ravn, fhv. Museumsinspektør. Foredrag om de fantastiske medicinhaver

 

Vi arbejder herudover med følgende efterår 2019 eller forår 2020

Arkæologisk tur -   en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide. Sidste halvdel af august

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. i oktober eller november 2019 (ABO sender udspil til datoer til IG)

 

Forslag fra EE: Rikke Lock Harvig: Gamle alsiske æblesorter

 1. Arbejdet i arbejdsgrupperne:

Brændegruppen – Har nu en undergruppe (ja, faktisk 2, se nedenfor) Fyringsgruppen på 5 mand

Taget til efterretning

Havegruppen – Er også knopskudt siden sidst med en Havepedelgruppe (aflægger af brændegruppen)

Taget til efterretning

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige taget til efterretning

 

 1. Økonomi ved Birgitte Romme BR redegjorde for at økonomien stadig er god trods en mindre nedgang i antallet af lejemål

 

Herunder en drøftelse af dette punkt:

Arrangementsmæssig udfordring: Det er svært for os at få deltagere nok til at få et arrangement til at løbe rundt. Dels kan vi max. have 50-60 deltagere, dels kan det være svært for os at trække dette deltagerantal.

Bestyrelsen er indforstået med, at vi forsøger os frem, således at Nygård selv kan dække et muligt underskud (parallelt til den støtte Nygårds selv gav til de 2 operakoncerter) – dette ser man hellere end at risikere et lavere niveau på arrangementerne både i indhold og antal. Kvalitet og bredde i udbuddet er vigtigt, således at vi når en bred skare af målgrupper.
Samtidig med er Bestyrelsen opmærksom på, at udgifter brugt på arrangementer samtidig med er PR for Nygård.

 1. Flytte Helga og Gotfred Angelos gravsten fra Egen Kirkegård ned til Nygård? (ønske fra Birte Wilhelm (niece) videresendt Af Kitty Hovgaard.

Bestyrelsen fastholder FUs beslutning fra 2011 om, at gravstenen ikke placeres på Nygård.

IG gjorde opmærksom på, at Naturstyrelsen under alle omstændigheder ville have grebet ind ved en placering på Nygård.

 

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift intet udover de forslag der en nævnt undervejs.

 7. Evt. 

IG redegjorde for Naturstyrelsen planer om at lave en Dag for frivillige der samarbejder med Naturstyrelsen.

Nygårds frivillige i bestyrelsen bakker ideen op.