Referat fra bestyrelsesmødet 30. oktober 2017

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant nyvalgt 2017)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer - afbud
Christian Fischlein, CF (medlem af FU nyvalgt 2017)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)- afbud
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant valgt 2016)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand 2010-16) – mødeindkalder og referent
Annelene Christensen AC (tovholder for havegruppen) deltog af hensyn til forelæggelse af punkt 1.2.5 Legeredskaber for børn samt rundvisningen.                  

Referat

Rundtur i Nygårds omgivelser: Mødet startede med en tur rundt i haven for at se, de arbejder der er udført siden sidste møde samt det område, hvor der er planer om at lave et aktivitetsområde for børn og voksen (1.1.5). Turen sluttede med at den delvis renoverede trappe ned til stranden blev beundret (se 1.1.2).

Næste møde:  Mandag 9. april 2018 kl. 16.30 – 18.00

Generalforsamling mandag 26. marts 2018 kl. 19

Meddelelse:
Inge Adriansen døde 27. oktober. Ære være Inges minde.

Punkt 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 03.04.17:

Meddelelsen om at Egon Christensen opsagt sin stilling i Naturstyrelsen pr. 10. december 2017: Egons opgaver har været dels den daglige fyring dels græsslåning i hele vækstperioden.
Forretningsudvalget har nedsat et udvalg, der skal foreslå mulige løsningsmodeller på den fremtidige fyring og løsninger er blevet livlig diskuteret. Spørgsmålet om betaling af transport i forbindelse med fyring er blevet drøftet og de mulige omkostninger beregnet.
En vigtig faktor i den sammenhæng er, at det at vi både har brændefyr og pillefyr giver fleksibilitet i opgaveløsningen.
Også græsslåningsopgaven har været drøftet.

Bestyrelsen pegede på, at det kunne være en mulighed at installere robot/robotter i de områder, der var egnet hertil.

Sidste nyt: Egon har 7. november meddelt, at han gerne som frivillig vil fyre en gang dagligt fremover. Det vil blive omkring kl. 9. Når buffertanken når ned på 50 grader, tager pillefyret over.
Egon vil også gerne tage sig af græsslåningen fremover. Hans begrundelse er, at han også fremover har brug for dagligt at tage en tur i skoven.
FU har med glæde taget imod Egons storslåede tilbud. Der vil blive lavet en lille gruppe, der kan træde til, hvis Egon får forfald.

Øvrige orienteringspunkter taget til efterretning.

Punkt 1.1.Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

Punkt 1.1.1.Beplantning af arealet syd for ladebygningen med jagtstuen. Taget til efterretning

Punkt 1.1.2.Renovering af trappen til stranden:
Sidste nyt: Trappen blev færdig 7. november. Billeder af den færdige trappe vedhæftes referatet.

Punkt 1.1.3.Ny benzindrevet buskrydder anskaffet
IG fortalte, at også batteridrevne buskryddere i dag har stor kapacitet

Punkt 1.1.4.Rullegardiner i 2 af skråvinduerne er udskiftet taget til efterretning

Punkt 1.1.5.Nyt og større køleskab anskaffet taget til efterretning

Punkt 1.1.6.Gelænder ved trappen ved hovedindgangen sat op taget til efterretning

Punkt 1.1.7.Lysdæmpning af belysningen i spisestuen taget til efterretning

Punkt1.1.8.Nøgleboks opsat
Bestyrelsen synes det er en god løsning.

Punkt 1.2.Planlagte projekter / opgaver

  1. taget til efterretning

Punkt 1.2.2.Planlagt maling af vinduer indvendig er efter samråd med maleren udsat indtil det kan ske samtidig med de udvendige vinduer
Maling af udvendige vinduer blev drøftet, og IG bekræftede at den økonomiske situation hos Naturstyrelsen ikke var til renovering udvendigt lige nu.

Sidste nyt: Glasset i et af køkkenvinduerne er lige ved at falde ud. FU har besluttet at få det repareret. Rammen kan ikke tages af, så reparation skal ske på stedet. Birgitte har haft kontakt til Sydjysk glas, som tidligst vil kunne tage sig af det i uge 48.

Punkt 1.2.3.Renovering af loftsetagen fortsætter i januar 2018, hvor badeværelset istandsættes.  taget til efterretning

Punkt 1.2.4.Naturbænke: taget til efterretning

Punkt 1.2.5.Legeredskaber for børn af træ. AC fremviste billeder og skitse for et nyt aktivitetsområde i haven på plænen mellem Nygård og søen, hvor der pt. er en stub fra et fældet træ. Omkring stubben tænkes etableret en høj (ca. 150 cm høj). I området sættes en række pæle på højkant i forskellig højde ca. 25 – 75 samt store sten i cirkelmønstre, så børn og voksne kan hoppe fra stub til sten i rundkredse.
IG godkendt den foreslåede højde.
CF spurgte til muligheden af at få stolper fra Naturstyrelsen fra væltede træer i Nygårds omgivelser, hvilket IG mente var muligt.

Sidste nyt: IG har meldt tilbage, at vi kan kontakte Per Lorenzen, som vil se, om han kan hjælpe os. CF og AC aftaler at mødes med PL.

Punkt 2.Aktiviteter på Nygård

Punkt 2.1.Udlejningen går fortsat fint. Der er pt. 23 kontrakter til 2018, men vores hidtidig bedste lejere Lars & Lars har meldt, at de leder efter et sted på Fyn til deres kurser, da de gerne vil finde et mere centralt sted (de har i år aflyst en del kurser).


Arne forelagde på Birgittes vegne en beregning på, at Nygård mister en årlig indtægt på ca. 60.000 kr. årligt, hvis L & L ophører med deres kurser.
EE havde pr. mail meldt at netop den problematik bekymrede ham.

Vi drøftede, hvorledes det kunne være muligt at få mulige interessenter til udlejning på hverdage gjort opmærksom på Nygård.
Der var enighed om, at det ikke ville give respons at ofre penge på at komme med i diverse kataloger. – både i fysisk form og online.

Vi forsøgte at klarlægge, hvem målgruppen kunne være – og mente, at retræte-målgruppen måske kunne nås gennem en artikel i Kristeligt Dagblad, som kunne tage afsæt i Nygårds 10-års jubilæum og stedet egnethed for ro og fred i forbindelse med kurser/ retræter.
Både KHJ og HR havde kontakter til avisen.
Information blev også nævnt som en mulighed med henvisning til det frivillige Danmark, som har været et tema i Information.

HR havde også kontakt til dk4 – og mente, at det var der vi skulle starte.

HR har pt. bolden mht. denne ide med at bruge en udvalgt avis/tv-kanal.

Punkt 2.2.Arrangementer

Afholdte siden sidste møde: taget til efterretning

Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest.

Søndag d. 27. august kl. 14: Sensommertur om planter og træer.

Onsdag 27. september 2017 kl. 19 – 21:FOF- foredrag med Karsten Skov ”Knacker

Lørdag 7. oktober 2017 Fælles sangs arrangement med Kitty Hovgaard Jensen.

Kommende:

Det planlagte FOF-foredraget ”Mad og mennesker på Als og Sundeved”, hvor Inge Adriansen skulle have holdt foredrag blev- efter samråd med IA - aflyst pga. sygdom og erstattet af dette, arrangeret af Foreningen Nygård:    

Mad, mennesker og måltider på Als og Sundeved-  foredragsaften 14. november 2017 kl. 19-21.  Om ringriderpølser, fællesspisning, gode råvarer, brødtærter og meget, meget mere…

Denne aften vil 5 af de personer, der medvirker i Inge Adriansens nye bog om emnet, give hver deres bidrag til den spændende fortælling om måltider og madkultur i Sønderborg Kommune.

De 3 af bidragydere er udvalgt af IA:

  • Steen Esben Jørgensen (kendt fra Historiecenter Dybbøl Banke) vil fortælle om fællesspisning i Lysabild, laugsmiddage på Dybbøl og fremstilling af ringriderpølser
  • Marie Louise Risgaard (Skærtoft) vil fortælle om Skærtoft Mølle, Skærtoft Brødakademi og arbejdet med at fremstille kvalitetsråvarer
  • Åse Ditlefsen Ferrão

Og sidst men ikke mindst vil der være mulighed for at nyde Inge Matzens og Martha Thomsens brødtærter som serveres til kaffen i pausen.  De vil begge præsentere deres opskrifter.

I aftenens løb vil der blive vist billeder fra bogen taget af fotograf Torben Ulrik Nielsen.
Pris:          80 kr. inkl. kaffe og brødtærte

Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen

Punkt 2.3.Arbejdet i arbejdsgrupperne: taget til efterretning

Der har været efterlyst regler for frivillige ved arrangementer – hvornår betaler man?

FU har besluttet: at de personer, der er indkaldt til at hjælpe ikke skal betale – normalt 4. Øvrige skal betale både entre og kaffe + kage. Taget til efterretning


Punkt 2.4.Aktiviteter /tiltag for de frivillige - taget til efterretning

Punkt 3.Økonomi ved Birgitte Romme

FU har foreløbig opgivet at etablere MobilePay
– det er for dyrt og for besværligt. Vi bruger formandens MobilePay til betaling ved arrangementer. Foreløbig har behovet ikke været stort. Taget til efterretning.

AB forelagde på kassererens vegne status på økonomien, som pt. har det helt ok

Punkt 4.Jubilæumsår 2017 /18

FU ha besluttet, at jubilæet fejres ved

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

-Højskoledag med sang og musik 15.september 2018 med tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen som den, der binder dagen sammen.

Punkt 5.Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift. Input givet undervejs under de forskellige punkter.

Punkt 6.Evt.. intet