Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant nyvalgt 2017)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU nyvalgt 2017)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet) – afbud efterfølgende
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant valgt 2016)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand 2010-16) – mødeindkalder og referent                         

Referat

Næste møde: mandag 30. oktober 2017 kl. 16.30 – 18.00 ok

1. Konstitution ifølge vedtægterne

Bestyrelsen konstituerede sig med Asta Broesby-Olsen som formand.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 20. marts 2017 af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

-          Christian Fischlein

-          Henrik Skrydstrup

-          Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

-          Arne H. Blom

-          Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

-          Inge Adriansen

-          Kitty Hovgaard Jensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

-          Ebbe Enøe

-          Hanne Risgaard

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen

Birgitte Romme, foreningens kasserer

 2. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 31.10.16:

2.1Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

Taget til efterretning og rost.

Forhold omkring betonrester fra drivhus, beplantning i forbindelse med varmepumpe på ladebygningen, renovering af trappen til stranden m.m. anbefales drøftet dels med Andreas Hermann, Naturskolen dels Klaus Sloth fra Naturstyrelsen,

2.2 Planlagte projekter / opgaver
Renovering af loftsetagen. Taget til efterretning

Det blev anbefalet, at vi ved fornyet ansøgning til SE Vækstpuljen lagde vægt på dels det store frivillige arbejde dels at rigtig mange mennesker hvert år har glæde af gæste Nygård. Det er planen at prøve at søge på ny til fristen 1.6. (IA og ABO).

Naturbænke - Ok

Legeredskaber for børn af træ De foreslåede modeller fandtes meget velegnede.

3. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen Taget til efterretning

Arrangementer

Afholdte siden sidste møde: Taget til efterretning


Kommende:

Hanne Risgaard foreslog, at vi afholdt en temaudstilling- f.eks. fugle i kunsten- på baggrund af en udstilling hun havde set på Johannes Larsen –museet i Kerteminde – se http://www.johanneslarsenmuseet.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2016/fugl/

Vi drøftede, at det var en mulighed f.eks. i januar måned 2018, hvor der er lukket for booking pga. renovering af loftsetagen.

Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest. Peter Grønløkke bliver årets båltaler.
2018: Formandens ønske om IG som båltaler i jubilæumsåret 2018 blev vel modtaget.

Søndag d. 27. august kl. 14: Sensommertur om planter og træer.

Onsdag 27. september 2017 kl. 19 – 21:FOF- foredrag med Karsten Skov ”Knacker”

Lørdag 7. oktober 2017 Fælles sangs arrangement. Kitty Hovgaard Jensen er foreslået fra Musikgruppen. KHJ er positiv.

Onsdag 8. november 2017 kl. 19 – ca. 21 : FOF- foredrag med Inge Adriansen: ”Mad og mennesker på Als og Sundeved – en fortælling om fødevarer, spisesteder og gode måltider
På bestyrelsesmødet blev det klart, at der er datosammenfald med dette arrangement og de 5 nordalsiske sognes fælles Luther-arrangement. Uheldigt, da målgruppen er den samme.

Efterfølgende er datoen for foredraget ændret til tirsdag den 14. november
.

Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen

 

Arbejdet i arbejdsgrupperne

Henrik Skrydstrup beskrev sin oplevelse af, hvorfor det er en stor tilfredsstillelse at arbejde på Nygård, f.eks. som han – i brændegruppen.

Aktiviteter /tiltag for de frivillige 

Tur til Nordfriesland for frivillige og medlemmer 22. april 2017 – 27 tilmeldte.

I denne sammenhæng drøftedes Noldes tilknytning til området.

Herudover blev det nævnt, at Hans Jørgen Bonnichsen holder foredrag om Nolde. Se https://artebooking.dk/hans-joergen-bonnichsen/ - se her Foredrag 8. Emil Nolde – grænser, kunst og politik

4. Økonomi

BR orienterede om de ret store midler foreningen har investeret i Nygård i 2016 såvel i kr. og ører som i arbejdskraft: træfyr og renovering af rum i underetagen (rundt regnet 100.000 kr.), renoveringen af gavlværelset samt haveanlægget omkring lysthuset.

AHB spurgte til budgettet. Dette er efterfølgende tilsendt ham og vedhæftes også dette referat.

5. Jubilæumsår 2017 /18

Der er flere datoer at markere:
1. november overtog Foreningen lejmålet af Nygård
1. maj var det  første lejemål
17. maj fandt indvielsen sted.

1. maj fandt man var mindre interessant

Det blev nævnt, at det var to sider af sagen – foreningens fejring indadtil og den mulige offentlige markering, hvor bestyrelsens holdning er, at vægten bør lægges indadtil.
Dog kunne f.eks. JydskeVestkysten måske gøres interesserede i historien om Nygård som en perle af både lokal, men især landsdækkende.

Mulighed for operakoncert i 2018 blev nævnt.
                    

6.Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift. Var fremkommet undervejs.

         7. Evt.

Søg