Bestyrelsesmøde 30. september 2008

 

Deltagere: Bjørn Winther, Anne Margrethe Hvas, Peter Ruge, Finn Broesby-Olsen, Inge Gillesberg, Frank Jakobsen.

Afbud: Bjarne Graabech Sørensen og Ebbe Eenøe  

 

1.       Velkomst ved Frank Jacobsen og rundvisning ved forretningsudvalget

 

2.       Status i foreningen

Med afsæt i referat fra medlemsmødet (vedlagt indkaldelsen som bilag) orienterede Finn Broesby-Olsen om status i arbejdsgrupperne

Flg punkter var oppe til drøftelse:

 

PR-gruppens udkast til ny brochure
Evaluering: Yderligere arbejde med typografien. Ikke mindst på forsiden. Mariehønen inde i folderen skal være rigtig rød. Der bør være en henvisning til SNSs hjemmeside dels mhp på partnerskab, dels om at man her kan f yderligere oplysninger om omgivelserne. 

Folderen må godt kun at være en appetitvækker. Priser i detaljer kan godt ligge på hjemmesiden. Men måske vigtigt at signalere det rimelige prisniveau som er en del af image.

 

Økonomi
Drøftelse af byggeregnskabet. Bestyrelsen finder det vigtigt, at alle donerede midler bruges op.

Hus og have
Renovering af brændeskur og pagode kan finde sted som et samarbejdspolitik med SNS – og jo mere vi kan lægge ind i arbejdet, jo snarere.

Naboskabet på Nygård
I det omfang der opstår interessekonflikter har Foreningen hævd på stedet – dvs førsteprioritet i forhold til Naturskolen og andre brugere f.eks. politiets hundetræning.

Hvad angår politiets hundetræning er det dog indtil videre op til os at holde os ajour med ,at vi ikke støder ind i hinanden.  Det ville være godt, om vi kunne få lagt træningstiderne ind i kalenderen – evt skjult for andre end booker Susanne Th.

 

3.      Medlemsmødet 25. september

Peter Ruge præsenterede grundtankerne i Pernille Thorups oplæg om foreningen som en organisme  (se referat fra medlemsmødet på hjemmesiden)  Videre fremlagde han det papir med input fra medlemmer til bestyrelsen, som var kommet frem ved at hver enkelt medlem havde forbundet sin tilknytning til Nygårds idé med konkrete ønsker om fremtidig retning. Bestyrelsen så papiret som udtryk for foreningens aktuelle tilstand og søgte i drøftelsen at spejle tilbage, hvad der forekomme vigtigt at omsætte til konkret handlinger

Opmærksomheden samlede sig om to temaer: 1. medlemsgruppen og 2. forholdet til omgivelserne. Set i lyset af en systemisk eller organisk forståelse af Foreningen er det oplagt at se på medlemsgruppen som Foreningens største ressource – og at tage tilsvarende omhyggeligt vare på dens velbefindende. Og i samme perspektiv bliver relationen til naboer, partnere og andre vigtig, fordi vi som en levende organisme relaterer til dem som tilsvarende organismer – og gerne skal indgå en økologisk udveksling med dem.

 

Bestyrelsen foreslår Forretningsudvalget at iværksætte flg konkrete handlinger:

 1. Medlemsgruppen 

Problemfelt:  
De frivillige har brugt mange rescourcer indtil nu – og det er en risiko at man taber energi nu, hvor man ikke længere trækker på sin iværksætterglæde, men skal finde ind i mere rutineprægede arbejdsformer.

 

Forslag:

  1. frit ophold med overnatning på ledige dage betinget af x timers havearbejde
  2. arbejdsgrupper kan holde aftenmøder og overnatte på ledige dage.
  3. Forretningsudvalget indkalder til halvårlige ”nygårddage” med aktiviteter i fællesskab udsprunget af ”Natur,kultur, fordybelse”.– måske moderat arbejde - og hvor der indgår en tilføjelse af energi – Der skal tillige være rum for evaluering af processen.
  4. Medlemscafé på bestemte månedsdage – og her kan lægges arbejdsgruppemøder
  5. Oprette en medlemsbog til store og små meddelelser.

 2 Relation til omgivelserne 

Problemfelt:

At naboer og omegn let kommer til at polarisere til Foreningen Nygård – og at man derved ikke har en naturlig tilgang af frivillige fra lokalområdet. Set i et tiårigt perspektiv er det et problem - medlemsgruppens gennemsnitsalder taget i betragtning.

Foreningens afsæt i et kirkeligt miljø er én blandt flere årsager til polarisering. Derfor kan det være en generel opgave at svække fordybelse/kultur og retræte til fordel for SNS-image og natur/fritid.

 

Forslag:

  1. Direkte indbydelse med posten til besøg ved arrangement - - f.eks. i forbindelse med lancering af den nye folder
  2. En  målrettet kampagne, der viser hvad man lokalt kan bruge Nygård til. Foreningen kunne indbydes til at bruge huset gratis til et førstegangsmøde (huset er jo alligevel opvarmet).
  3. Tone SNS tydeligt som rammesætter for stedet. SNS forbinde smed ”os alle”, med fristed. Nygård er et ”fristed”. Konkrete forslag??

Implementering og bæredygtighed
Iværksættelsen skal således opfattes som konkret og symbolsk udtryk for medlemsmødets signaler om retning for foreningen.

Forretningsudvalget er ansvarligt for prioritering og for tilsynet, men kan overlade realiseringen til arbejdsgrupperne.

Forretningsudvalgets opgave er at se på disse forslag som strategiske satsområder, og vægte dem  i forhold til bæredygtighed.

Se man på forslagene symbolsk kunne man forpligte sig på at vælge at realisere ét fra hver gruppe indenfor det næste halve år.

Det udelukker ikke, at andre af medlemsmødets forslag kan realiseres.

 

4.       Bestyrelsens opgaver i fremtiden

Under middagen drøftede vi bestyrelsens opgaver i fremtiden. Fra forretningsudvalgets side forventer man to former for indsats. Den ene referere til vedtægerne, hvori det er bestyrelsens opgave at yde tilsyn og tilbyde sparring på foreningens arbejde. Den anden indsats er at være ambassadør for Nygård i den forstand, at man i sit bagland eller sin organisation gør opmærksom på Nygårds eksistens og muligheder som mødested.

Det forekommer i den forbindelse vigtigt at Bestyrelsen ser på sig selv som en del af den organisme, som foreningen er – og er opmærksom på mulighederne for at gøre sig bekendt med medlemmerne – ikke mindst de aktive frivillige.

 

5.      Mødekalender

Vi drøftede placering af møderne generelt. Det var et ønske fra flere at kunne lægge møderne i arbejdstiden 10-14 inkl frokost el. 12-16 inkl frokost el. eftermiddagskaffe.

Næste møde 17. marts 10-14.  På dette møde fastlægges bestyrelsens efterårsmøde.

Ref.Peter Ruge