Første bestyrelsesmøde 5.marts 2008

Referat

Foreningen Nygårds Bestyrelsesmøde 5. marts 2008.

Sted: Jagtstuen ved Nygård.

Tilstedeværende: Bestyrelsens medlemmer ifølge punkt 3 nedenstående, samt Martin Trier Mørch fra ca. midt i punkt 3, da han havde afsluttet byggemøde med håndværkerne.

1. Valg af mødeleder og referent.

Som mødeleder blev valgt Peter Ruge, som referent Frank B. Jacobsen.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt, idet kommende møder aftales under punkt 15. Eventuelt.

3. Præsentation af bestyrelsens medlemmer.

Herunder drøftelse af bestyrelsens opgave på baggrund af vedtægternes §18. 

Bestyrelsens medlemmer:

 

Anne Margrethe Hvas, udpeget af Haderslev stift, Provst for Sønderborg Provsti, Sognepræst i Ketting (Augustenborg).

Bjarne Graabech Sørensen, udpeget af Syddansk Universitet, Prorektor ved Syddansk Universitet.

Bjørn Winther, udpeget af Vækstcenteret i Nr. Snede, Kropsterapeut.

Inge Gillesberg, observatør udpeget af Skov- og Naturstyrelsen, Skovrider for Gråsten Skovdistrikt.

Peter Ruge, valgt af medlemmerne, Sognepræst ved Svenstrup Kirke (Nordborg).

Finn Broesby-Olsen, valgt af medlemmerne, Kemiker.

Frank Bodholdt Jacobsen, valgt af medlemmerne, Ingeniør.

 

Der er afsat 1 plads i bestyrelsen for et medlem udpeget Dansk Naturfredningsforening, eller af en forening med lignende interessefelt. Denne plads er endnu ikke besat.

 

Medlemmerne præsenterede sig, og det blev klart, at med medlemmernes personlige baggrund, og deres kontakter i de udpegende institutioner og andre steder, vil sammensætningen af bestyrelsen være et godt grundlag for opfyldelsen af bestyrelsens opgaver.

 

Peter Ruge resumerede Bestyrelsens opgaver iflg. §18 og Foreningens formål iflg. §1.

 

Bestyrelsesmedlemmerne accepterede deres opgaver.

4. Konstituering.

Med henvisning til §24 i vedtægterne foreslås det at Peter Ruge, som ikke genopstiller til bestyrelsen på generalforsamlingen, udpeges af bestyrelsen som medlem for en 2 årig periode. 

Indledningsvis orienterede Peter Ruge om sine flytteplaner, der medfører at han ikke genopstiller som medlemsvalgt repræsentant i bestyrelsen. Peter Ruge foreslog derefter, støttet af de øvrige medlemsvalgte repræsentanter, at bestyrelsen udnyttede sin mulighed for at udpege yderligere bestyrelsesmedlemmer til at udpege ham for en 2-årig periode, for at sikre kontinuitet i foreningens arbejde.

 

Bestyrelsen godkendte dette forslag.

 

Bestyrelsen skal konstituere sig med en formand. Da formalia for at kunne udpege Peter Ruge som formand, også i den kommende periode, nu var i orden, blev Peter Ruge foreslået som bestyrelsesformand.

 

Bestyrelsen godkendte Peter Ruge som formand.

5. Foreningen Nygård – vision, historie og realiteter.

Peter Ruge fremlagde en mundtligberetning over foreningens historie.

 

Kort kunne dog følgende punkter ridses op:

 • Forår 2006: Indledende møder mellem Inge Gillesberg og Peter Ruge om mulig anvendelse af Nygård.
 • September 2006: Stiftende Generalforsamling, med 9 deltagende medlemmer.
 • Forår 2007: Ordinær generalforsamling med 27 deltagende medlemmer.
 • Forår 2007: A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney-Møllers Fond donerer 1.000.000 kr. til ombygning og inventar. Fabrikant Mads Clausens Fond donerer 50.000 kr. til handicapadgang og inventar.
 • Sommer 2007: Martin Trier Mørch tilbyder at yde arkitektarbejde for 50.000 kr. til ombygningen.
 • Efteråret 2007: 60 stole doneret af Svenstrup Kirkes menighedsråd ombetrækkes af en medlemsgruppe.
 • 1. november 2007: Foreningen overtager lejemålet på Nygård.
 • Januar 2008: Ombygningsarbejdet begynder.
 • 17. maj 2008: Officiel indvielse.

6. Byggeprocessens status.

Fremlæggelse ved arkitekt Martin Trier Mørk. Martin Trier Mørch (MTM) er opvokset på Nygård, og har dermed stor indsigt i stedets historie, og øje for de muligheder, der ligger her. MTM gennemgik det oprindelige prospekt for ombygningen, idet der løbende blev påpeget hvor der var blevet sparet, for at kunne opfylde byggebudgettet på 750.000 kr. Dernæst var der rundvisning/besigtigelse i Nygård, hvor arbejdet er i fuld gang. Efter rundvisningen udleveredes de nyeste tegninger, der afspejler projektet, som skåret til i forhold til budgettet.

7. Underskrivelse af huslejeaftale med Skov- og Naturstyrelse.

Da der nu er udpeget en formand, som i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen ifølge vedtægterne kan tegne foreningen, overlades dette formand Peter Ruge og forretningsudvalget (de 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer).

 

En kopi sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

8. Underskrivelse af samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen.

Her træffes samme beslutning som for punkt 7.

 

Kopi til bestyrelsesmedlemmerne.

9. Drøftelse af retningslinier for udlejning og prispolitik.

Kom ikke til drøftelse. Tages op på førstkommende møde

10. Godkendelse af regnskab 2007.

Det reviderede regnskab (udarbejdet af Kasserer Birgitte Romme, revideret af Registreret Revisor Claus Clausen) blev udleveret og fremlagt.

 

Regnskabet blev godkendt.

11. Godkendelse af Budget 2008. (Udsendt som bilag til Dagsordenen).

Budgettet blev gennemset. Godkendt med bemærkningen, at det er svært at spå om fremtiden. Der var ved årsskiftet ca. 70 betalende medlemmer.

 

Der blev opfordret til at søge nogle flere fonde, specielt nu hvor projektet var godt undervejs.

12. Foreningens frivillige – overvejelse om medlemspleje.

Dette punkt blev behandlet over aftensmaden i mødelokalet på Svenstrup Præstegård.

Problematik: frivillige brænder ofte ud efter nogen tid. Giver man os en oplevelse af at få tilført en gave/noget energi vil engagementet bære længere.

 

Der fremkom ideer om

 • Specielt arrangement for de aktive medlemmer – med fare for at ramme noget, som nogen ikke synes er interessant, og dermed heller ikke en værdifuld ”gave”.
 • Mulighed for at få Nygård til rådighed for sig og sin familie uden beregning, fx når det ikke er besat med andre aktiviteter.
 • Gratis adgang til alle arrangementer, som Foreningen Nygård arrangerer.

13. Drøftelse af PR-tiltag samt anvendelsesmuligheder for Nygård.

Bordet rundt fremkom fra de nye bestyrelsesmedlemmer mange gode ideer, som forretningsudvalget og formanden vil tage op. (Referenten fik ikke noteret ophavsmanden til flere af ideerne, og tillader sig derfor at udelade kilden for alle ideer, for ikke at gøre forskel). 

 • ”Et hus bliver tomt hvis det bliver et arrangementshus”. Det er meget vigtigt af få huset til at virke levende, fx undgå døde potteplanter, osv.
 • Er man på refugium er det vigtig at man har muligheden for at bestille en Nygårdspakke med forplejning fra fx Notmarkhus eller anden lokal leverandør af catering. Så behøver man ikke at bruge tid på at finde ud af hvor tingene skal købes.
 • Måske en Bed & Breakfast model med ekstern værtinde – idet dette dog skal passe med den godkendte anvendelse af huset, både i forhold til zonelovgivning og lejeaftalen.
 • Til overnatning blev foreslået en aftale med Naturskolen om at gæster kan leje dennes stor­shelter (et stort halvtag til udendørs overnatning).
 • Offentligt udbudte Kultur/Natur ophold for familier i de ”skæve” ferier – hvor anden anvendelse antagelig ikke vil finde sted. (Efterårsferie, vinterferie).

 

Der er allerede bestilt plads til kurser og foreningen har flere offentlige arrangementer:

 • Indvielse – se næste punkt
 • Sankt Hans aften i samarbejde med Svenstrups beboerforening ”E’ Svenstruplaug” og KFUM spejderne.
 • Friluftsgudtjeneste 2. pinsedag.

14. Officiel indvielse af Nygård den 17. maj 2008.

Det foreløbige program indeholder offentlig underholdning og festligholdelse om eftermiddagen fra kl. ca. 15, og arrangement for medlemmer og indbudte gæster om aftenen.

15. Eventuelt

Næste møder i bestyrelsen. Der skal være møde ca. 2 gange om året.

Næste møde 30. september 2008, kl. 15.

Næste møde igen i marts 2009 inden Generalforsamlingen, men der blev ikke sat dato på. Dette kan gøres senere, dog senest ved bestyrelsesmødet i september.