Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening) –afbud se nedenfor
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU som suppleant valgt 2015)
Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2015, medlem af FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU) - afbud
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent    

Referat

Udtræden af Nygårds bestyrelse:
Efter udsendelse af dagsorden til dette møde, sendte Andreas Andersen, observatør i Nygårds bestyrelse for Danmarks Naturfredningsforening, denne besked til bestyrelsen:

”Jeg meddeler hermed, at der på bestyrelsens december møde blev besluttet, at DN- Sønderborg fremover ikke ønsker at være en del af bestyrelsen for Forening Nygaard.

Begrundelsen tager udgangspunkt i, at der ikke er væsentlige DN – interesser i de sager og projekter der er aktuelle for Forening Nygaard.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde og gode diskussioner.

På vegne af DN- Sønderborg ønsker jeg bestyrelsen og Forening Nygaard god vind fremover.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig.

Medvenlig hilsen

Andreas Andersen”

Nygårds bestyrelse tog meddelelsen til efterretning med beklagelse, da vi har været glade for samarbejdet med DN formidlet gennem Andreas Andersens aktive medvirken i Nygårds aktiviteter, deltagelse i drøftelser og debatter samt forslag til arrangementer.

Bestyrelsen ser meget gerne, at DN fortsat vil indgå i arrangementssamarbejde om naturaktiviteter med Foreningen Nygård, da natur er et af foreningens 3 nøgleområder: natur, kultur og fordybelse.

Såfremt DNs bestyrelse har mulighed for at finde et medlem af DN, evt. uden for bestyrelsen, som havde lyst og mulighed for at indtræde som observatør for DN i Andreas’ sted, vil vi glade for denne løsning, idet vi sætter stor pris på den viden og ekspertise, vi herved kan trække på.

Bestyrelsen bifaldt formandens forslag om at bede Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle, om at indtræde i bestyrelsen.

1. Næste møde: mandag 31. oktober 2016 kl. 16.30 – 18

-          Generalforsamling afholdes 21. marts 2016 kl. 19

2. Orientering om, hvad der er sket siden sidst:

Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser – punkterne blev drøftet og taget til efterretning.

Planlagte projekter / opgaver   

Renovering af loftsetagen

Formanden takkede bestyrelsen for aktivt medspil i den endelige beslutning om valg af gulv, farver mv.

Bestyrelsen bifalder, at der med beslutningen skabes en sammenhæng mellem hovedhuset og bagehuset i valget af interiør.

Legeredskaber for børn af træ – taget til efterretning

Aktiviteter på Nygård

Udlejningen – næsten alle weekender i 2016 er optaget.

Bestyrelsen fandt det interessant og bemærkelsesværdigt, at udlejningen har det omfang den har uden at der bruges penge på annoncering.
Nye lejere er som regel personer, som har været på Nygård i en eller anden sammenhæng:  arrangement, kursus eller anden aktivitet på Nygård.

Arrangementer

Bestyrelsen finder at antallet af aktiviteter er flot og passende, samt at spændvidden er stor.

Arbejdet i arbejdsgrupperne:

I relation tilbrændegruppen gjorde IG opmærksom på de nye regler for køb af brænde:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/koeb-produkter/braende-og-sankekort/soenderjylland/


Vi skal blot sikre os, at vi er forsynet fremover.

Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der stadig er 2 ledige pladser i turen til Korsbæk.

NB: Formanden glemte at orientere om, at FU har besluttet her fra 2016, at de frivillige fremover har adgang til at leje Nygård på de særlige vilkår for frivillige inden for en måned rullende på tidspunkter, hvor Nygård er ledig (hidtil løbende 14 dage

2. Økonomi

økonomien ser fortsat ok ud.

3. Generalforsamlingen 21. marts

I lige år vælges 2 til bestyrelsen og 1 suppleant:På valg er Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen samt Martha Thomsen som suppleant.

Formanden genopstiller.

Bestyrelsen opfordres til at deltage i generalforsamlingen.

4. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med Nygårds drift og aktiviteter. IG nævnte, at hun bruger Nygård som eksempel på et succesfyldt samarbejde mellem Naturstyrelsen og frivillige.

EE understregede, at den måde Nygård drives på har et meget passende og tilfredsstillende omfang. Han ser ingen grund til udvidelser og advarer mod ”vokseværk”.

IG fandt at så længe foreningen har små og større renoveringsprojekter i gang og igangsætter aktiviteter af forskellig art, ser hun ingen grund til bekymring.

5. Evt.

Orientering om at IA og ABO arbejder med en fornyelse af Nygårds folder.

.

Søg