Referat fra bestyrelsesmødet 19. november 2013

Deltagere:

Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening) - afbud
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer

Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2013, medlem af FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (valgt af generalforsamlingen 2012, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2012, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent

Referat

 • Forslag til dato for næste møde: mandag 24. februar2014 kl. 16.30 – 18.30
  godkendt

 • Generalforsamling fastlagt til mandag 24. marts kl. 19 (er i Nygårds kalender)

 1. Velkomsten blev en kort rundtur, hvor vi så på de udførte forbedringer.

   

 2. Til siden sidst:

.

 1. Byggesager /forbedringer og vedligeholdelse som nævnt nedenfor blev bifaldet og taget til efterretning af bestyrelsen.

   

  1. Energirenovering (vinduer og døre) – herunder nye døre samt nyt vindue i biblioteket

  1. Bagehuset: IG oplyste, at Naturstyrelsens mulighed for at støtte bagehus-projektet i givet fald ville begrænse sig til renoveringen af bygningsskallen, idet Naturstyrelsen ikke har direkte interesse i indretningen af bagehuset.

   Arkæologisk udgravning: Bestyrelsen bifaldt FUs beslutning om at få foretaget udgravningen.

    

  2. Renovering af havetrappen

    

  3. Brændefyr – sod- og røgproblemer er blevet løst

    

  4. Forbedringer /vedligeholdelse /anskaffelser:

Rengøring af portrummet:
Nyt og bedre komfur

Microovn

Ønsker:
- Renovering af pagoden – udsat til tidligst 2014

  1. Aktiviteter på Nygård -på nedenfor nævnte punkterblev taget til efterretning af bestyrelsen, der udtrykte stor påskønnelse af det arbejde de frivillige udfører på Nygård.

   1. Udlejning

   2. Arrangementer herunder specielt operakoncerten.

   3. Arbejdet i arbejdsgrupperne

   4. Aktiviteter /tiltag for de frivillige

 1. Økonomi: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med Nygårds økonomiske status.
  Regnskabet for Operakontoen blev godkendt. Udsendes til de involverede parter.

 1. Revideret lejekontrakt
  Den reviderede lejekontrakt blev godkendt.

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.
  Dette punkt gav anledning til mange positive tilkendegivelser mundende ud i et ønske om at fortsætte og udvikle den hidtidige linie samt stor tillid til at FU og de frivillige kan gøre dette.

 1. Evt. intet