Bestyrelsesmødet 8. oktober 2012

Deltagere:
Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer
Dines Nordtorp DN (valgt af generalforsamlingen 2011, medlem af forretningsudvalget FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Henrik Skrydstrup (valgt af generalforsamlingen 2012)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen) - afbud
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (valgt af generalforsamlingen 2012, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent

Dagsorden / Referat (med kursiv)
0    Næste mødefastlagt til mandag den 25. februar 2012 kl. 16.30 – 17.30
Generalforsamling  fastlagt til mandag 25. marts kl. 19

 1. Velkomst ved ABO
   
 2. Siden sidste bestyrelsesmøde:
  •  
 3. Byggesager /forbedringer og vedligeholdelse

  Nyt kabel til Nygård er etableret. Bestyrelsen udtrykte sin glæde over at kablet er etableret.
   

  Terrassen – reetablering/udvidelse er færdig. Bestyrelsen påskønner forbedringer som disse.

  Bagehuset: Soklen er blevet frilagt. Bestyrelsen bifaldt initiativet.

  Jordvarmeprojekt skrinlagt efter resultatet af Haderslev Museums udgravning
  På baggrund af den negative omtale i Nygårds nyhedsbrev efterår 2012 af den tilstand museet havde efterladt haven i, henvendte IA sig til Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev (også kaldet Haderslev Museum), for at udbede sig en forklaring på museets fremgangsmåde.
  IA medbragte til mødet en udførlig redegørelse fra museet, der dybtgående og redeligt forklarer baggrunden og hændelsesforløbet, som reelt sparede Nygård for investering af ressourcer i jordvarmeprojektet.(svaret vedhæftes)


  LAG tilsagn på 50 % støtte til projekt nye forsatsvinduer og tætning af vinduer og døre (Udgift= 228.863 kr. inkl. moms)
  Vi søger nu fonde om de øvrige 50 % til projektet.
  Bestyrelsen hilser LAGs tilsagn velkomment. AA gør dog, ud fra egen erfaring med tilskud fra LAG, opmærksom på, at vi skal være klar over, at der sandsynligvis vil blive behov for mellemfinansiering af projektet.
  Bestyrelsen ser gerne - såfremt det er nødvendigt, hvis vi ikke finder tilstrækkelige sponsor- og fondsmidler – at vi selv medfinansierer af de opsparede vedligeholdelsesmidler.


  DN beskrev projektets forskellige elementer og nævnte, at der netop er indsendt ansøgning til projekt Zero for assistance til at søge de de muligheder, der er i "Tilskud til
  energirenovering hos et energiselskab".
  Det er hensigten at søge midler hos dels Sydbank dels Danfoss. Mht. sidstnævnte blev det foreslået at kontakte Gunver Øvre for assistance til udformning af ansøgningen.


  Forbedringer /vedligeholdelse /anskaffelser

 • Havemøbler til terrassen er anskaffet
 • Rund bænk omkring træ i haven er opsat.
 • Højttaleranlæg til salen er anskaffet. Oticon har givet 15.000 kr. i tilskud til anlægget inkl. teleslynge. Teleslynge er netop blevet monteret.

På vej:

 • Bålsted og flytbart bålkøkken
 •  Nyt vindue i biblioteket – det blændede vindue ved brændeskuret
 • Renovering af pagoden

 

 1. Aktiviteter på Nygård

  Udlejningen ser fortsat ok ud – dog vil det kunne mærkes, at Dong pt. kun har booket et enkelt kursus næste år
  BR har opgjort antallet af bookninger i 2013 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det ser ud til, at der er lidt flere bookninger pt.
  Drøftelse af antallet af 10/12 sovepladser og udnyttelsesgraden. Bestyrelsen bifalder, at den hidtidige udlejningspolitik fastholdes ved bl.a. at udnytte den mulighed for sovepladser i midlertidigt opstillede telte, som Naturstyrelsen er indforstået med.
  Det bifaldes også, at der nu er opslag i underetagen, at mødelokalet her er et hvilerum.


  Arrangementer
  Bestyrelsen finder en normalpris for arrangementer på 40 kr. i entré og 40 kr. for kaffe/the og kage for passende.

  Drøftelse af max.grænse for deltagerantal ved arrangementer. Bestyrelsen foreslår, at nogle af Nygårds frivillige får brandvagtkursus, idet man ikke finder det nødvendigt med egentlig brandvagt.

  Finder ideen og lærred for enden af salen og biografopstilling af stole i rækker på tværs af salen formålstjenlig til foredrag med billedfremvisning.

  Arbejdet i arbejdsgrupperne se nyhedsbrev, som udsendes inden mødet.

 

3.    Økonomi: Der er i år henlagt 50.000 kr. til bagehuset (dvs. der er i alt 100.000  kr.).Herudover forventer vi inden årets udgang at kunne henlægge 20.000 kr. til vedligeholdelse (der er hensat 20.000 kr.)
BR gennemgik i hovedtræk regnskabet ved udgangen af september 2012. Det ser fornuftigt ud, især i betragtning af de forbedringer der er finansieret af driftmidlerne.
 

4. Nye pjecer til lejere og frivillige – se bilag

Orientering om at HS hos Grafisk arbejde i Guderup, har fået aftale om sponsorering af pjecerne med ca. 50 % af prisen.

Bestyrelsen godkendte de to pjecer.
Drøftelse af formuleringen ”folkeligt mødested”. Konklusion: formuleringen fastholdes.

5. Planlægning af igangsætning af bagehuset

Planen er selv at gå i gang med tag, udgravning af gulv og fjernelse af gammelt loft, renovering af vægge mv. under kyndig vejledning af Henrik Drud Nielsen (som stod for brændeskuret). Herudover faglig murerassistance til væggene (Klaus Witte). 
Foreløbig har 4 fra brændegruppen meldt sig.
De fornødne dispensationer og tilladelser søges, således at arbejdet kunne gå i gang til foråret.

Det sikres, at Naturstyrelsen, som ejer af bygningen, er indforstået med arbejdets igangsættelse.

Bestyrelsen går ind for, at arbejdet igangsættes.
 

 1. Bestyrelsens forslag/ideer og tanker om Nygårds aktiviteter og drift fremover.

Forslag til aktiviteter på Nygård:

 • Foredrag ved Lennart Madsen, Haderslev, om oldtidsminder i Nørreskoven (forslag IA)
 • Foredrag næste år ved IA – tema 1864- titel??
 • Tema: flagermus omkring Nygård – - tur i juni 2013 DN og AA.
 • Læge fra 3-års-krigen – navn E.Petit – planter – DN og AA
 • PG vil gerne stå for en fugletur i foråret 2013

 Evt.