Bestyrelsesmødet 5. marts 2012

Deltagere:

Andreas Andersen, Ebbe Enø, Inge Adriansen, Inge Gillesberg,

FU: Dines Nortorp, Peter Grønlykke

Kasserer: Birgitte Romme (referent)

Afbud: Asta Broesby-Olsen

 

Orientering ifølge dagsordenen.

Undervejs følgende kommentarer fra bestyrelsen:

I forbindelse med gennemgang af regnskabet drøftes arrangementsgruppens udgifter og herunder spørgsmålet fra AA, om ikke annoncering er en af de store poster. IG: annoncering er vigtig for at vise, at stedet er andet end et udlejningssted. AA nævner, at de i Naturfredningsforeningen ikke annoncerer arrangementer i aviserne, det er for dyrt. Men at man udsender mail til interesserede personer.

Angående elkablet (2.1.1.): Det nævnes kort, at de 20.000 kr., der mangler for at elkablet kan etableres, måske kunne tages af Nygårds hensatte midler?  I første omgang forsøger Naturstyrelsen at finde midlerne internt.

2.2 Nygårds aktiviteter:

IG: Flot med belægningsprocent på 50. Alle er enige om, at regnskabsresultatet er flot.

Bestyrelsens ideer og tanker om Nygårds aktiviteter (6):

IG: Der er mange interessante projekter i gang. Bagehuset, hvis det lykkes at få midler til det, vil give ekstra arbejde.

IA: Man kunne lave arrangementer x 1-2 årligt, som henvender sig til det tyske mindretal. BR fortæller kort om foredraget om Emil Nolde i efteråret, som vi fornemmer, har stor interesse i det tyske mindretal også. IA arrangerer en rundvisning med det tyske mindretal d. 18. april i år, hvor Nygård kan indgå i programmet. (Nygård er ledig og reserveres/BR). På denne måde får det tyske mindretal et bedre kendskab til Nygård. Ligeledes nævnes annoncering i det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger. Avisen roses for et højt kulturelt niveau. Desuden er den ikke særlig dyr at annoncere i.

PG foreslår også at tage kontakt til det danske mindretal syd for grænsen.

 AA: Naturfredningsforeningen er i gang med at planlægge et projekt om flagermus. Registrering af arter ved hjælp af detektor/ mikrofon.  Det kunne godt foregå på Nygård som et samarbejdsprojekt. Man er ved at udarbejde plancher. BR: vi vil gerne hænge 1-2 plancher op på Nygård. Ligeså vil vi gerne lægge Naturfredningsforeningens tur-kalender frem på skranken. Andreas vil aftale nærmere med Asta.

BR: vi har haft meget glæde af samarbejdet om høsletprojektet. Det medførte, at flere af Nygårds frivillige mødte frem ved Naturfredningsforeningens kratrydningsprojekt ved Katholm i februar, hvilket igen har medført, at brændegruppen fik et nyt medlem.

IG: Samarbejdet er vigtigt. Det skal organiseres, og det er krævende.

Næste møde mandag d. 8. okt. 2012 kl. 16.30

Mødet sluttede kl. 18.30.