Dagsorden til bestyrelsesmødet 17. april 2023

Deltagere:
Anne-Marie Jensen AMJ, fast medlem som foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU, valgt 2022)
Birgitte Romme BR, fast medlem som foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2023)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant genvalgt 2023)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Inge Gillesberg IG (observatør, Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2022)
Tamira Mariann Jørgensen TMJ ( Sønderborg provsti) - referent
Tanja Zeba Horst TZH – (udpeget af bestyrelsen )
Asta Broesby-Olsen ABO ( medlem af FU genvalgt 2022 og formand 2010- ) – mødeindkalder /-leder

Dagsorden

Kommende møder:

Næste møde:

  1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 26. oktober 2022:

Her vil jeg henvise til min skriftlige formandsberetning ”Hvad vil vi huske 2022 for” https://issuu.com/nuser/docs/hvad_vil_vi_huske_2022_for

Hvor alt nøje er beskrevet frem til årsskiftet og på nogle områder frem til generalforsamlingen.

Generationsskiftet på Nygård og de deraf afledte temaer fremstår som punkter på denne dagsorden.

Temaet Sverige

2. Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelse:

Pergola- renovering (Christian og Gudrun)

Topbærestammen til Klematissen er knækket sammen her i vinter.
Gudrun har fundet nogle egnede træstammer og sendt billede og koordinater af dem til Inge Gillesberg, som har svaret: ” Hvis I selv kan håndtere at fælde de to træer uden at komme til skade, er det OK. Der er naturligvis tale om et enkeltstående tilfælde, da træerne skal bruges til pergolaen ved Nygård og denne er en del af det gamle haveanlæg.
Hvis dette betyder, at I skal køre på veje, hvor motorkørsel normalt er forbudt, må I vende tilbage med dato og indregistreringsnummer, så kan I undtagelsesvis på en køretilladelse. ”
Gudrun: Træerne står lige ude til en lille sidevej til Holmvej, og kan nemt transporteres til Nygaard på en trailer. Jeg syntes vi skal tage begge træer, så har vi reserve materiale, til evt. reparationer ved pagoden.

Stammerne er nu klar og klematissen skåret ned, sådan at renoveringen gennemføres 18. april.

3. Planlagte projekter / opgaver: 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes. 

Renoveringen af trappegangen med ny gulvbelægning er udskudt til januar 2025 på baggrund af usikkerhed om økonomien. Vi vil søge tilskud hertil.

Maling af vægge og lofter i spisestuen og salen har FU planlagt til januar 2024.

4. Aktiviteter på Nygård 

Udlejningen: Status ved Birgitte Romme: 

FU har på mødet 12. april vedtaget, at vi fremover kun booker et år frem, dvs. indeværende år + et år

 

Arrangementer:

Afholdte:

Velbesøgt foredrag om Flensborg 4. marts 2023 Med baggrund sin bog "Forelsket i Flensborg” fortalte kulturredaktør Hans Chr. Davidsen og viste billeder fra Flensborg.  

6. april - 10. april 2023: Påskeudstilling 2023: Udstillerne var Ken Denning (billeder) og Karin Blach Nielsen (keramik). Begge kunstnere er født og opvokset i Nordborg.

I alt 384 besøgende
Stort fremmøde ved ferniseringen hvor skuespiller Victor Marcussen fortolkede nogle af teksterne fra Ken Dennings bog ” Fortællinger fra Als”, som blev præsenteret af Ken Denning og solgt i forbindelse med udstillingen. En stor del af de udstillede billeder udgjorde billederne i bogen.

Der er meget arbejde forbundet med udstillingen, som en særlig påskeudstillingsgruppe står for: valg af årets kunstnere, PR, opsætning af skilte, rydning af lokaler, indkøb til fernisering mv., ophængning og opsætning af kunstværkerne, planlægning af vagtdækning og overnatning, bestilling og bagning af brødtorter (24 stk.), selve vagtdækning, som i år involverede 20 personer. Og så skal alt tages ned og sættes på plads + oprydning og rengøring.

Udover de 20 vagthavende er bagepigerne og frivillige der rydder lokalerne og sætter på plads igen involveret.

Påskeudstillingen er udover at være en fin og spændende oplevelse for såvel de besøgende som de involverede frivillige vigtig som PR for Nygård.

Økonomisk giver det et mindre overskud.


Kommende:   

FolkBalticakoncert torsdag 11. maj 2023


Tiltag for de frivillige.

Frivilligaftenen 27. januar 2023 med temaet Sverige forløb fint med 46 deltagere
 

Der er planlagt Udflugt til Flensborg og Museumsberg tirsdag 9. maj 2023 Guide i bussen bliver Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis

Der er 32 tilmeldte.

Nygård giver et tilskud til udflugten på op til 10.000 kr.

 

5. Økonomi og budget 2023 ved Anne-Marie Jensen

 

 

6. Brug af statsautoriseret eller registreret revisor 

FU ønsker drøftet, hvorvidt det er nødvendigt fremover at have en statsautoriseret revisor, sådan som det er fastlagt i vedtægterne.

”§ 31 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen”

Udgiften i år var på 12.875 kr.
Kendskab til at andre foreninger med tilsvarende økonomi klarer sig med en økonomisk kyndig person som revisor. (F.eks. Havnbjerg Genbrug og Kafé 93)

Evt. kunne der være tale om 2 revisorer (frivillige –ulønnede)

NB: Et skifte vil kræve vedtægtsændring (dvs. det kan tidligst træde i kraft efter næste generalforsamling)

 

7. Opfølgning på gruppearbejdet om Nygårds fremtid og generationsskifte efter generalforsamlingen.
torsdag 30. marts 2023 mødtes Arne, Christian og Asta med Tanja Zeba for at følge op på opsamlingen fra gruppearbejdet (se vedhæftede fil).

Det blev til 2(3) projekter:                                 

1. Det videre arbejde (se bilag)                             

1. opgave): En høring af alle arbejdsgrupper 

Oversigt over grupperne/ arbejdsområder:

Ugevagtsgruppen: Birgitte

Arrangementgruppen: Ole (inkl. PR-gruppen)

Fyrbøderne: Ole

Brændegruppen: Ole
Bagegruppen: John

Påskeudstilling: Asta

Husgruppen: Anne-Marie

Driftsgruppen: Birgitte
Havegruppen: Gudrun

Ad hoc- gruppen: Annelene

Booking: Birgitte

Hjemmeside: Asta
Regnskab: Anne-Marie

FU har på mødet 12. april drøftet, hvorledes arbejdsgrupperne kunne involveres. Alt det der fungerer godt, skal selvfølgelig ikke ændres, men det kan være hensigtsmæssigt at få områderne beskrevet samt dels at få fanget op, hvad der måtte være af problemer dels at se om noget kan gøres enklere og mere hensigtsmæssigt.

FU vedtog, Asta skriver til tovholderne for arbejdsgrupperne om temaerne og beder om tilbagemelding.

Herudover indkalder FU inden for de næste par måneder til et stormøde om temaerne.

 

2. opgave): Selve organisationen
FU har haft en lang drøftelse af tankerne bag den nuværende organisation, som de fleste FU-medlemmer kunne se hensigten med efter forklaring.
Nygårds mange funktioner og arbejdsområder – og deraf følgende mange arbejdsgrupper - gør det vanskeligt at lave en bestyrelsesmodel, hvor alle arbejdsgrupper er repræsenteret, som foreslået fra gruppearbejdet.

FU fremhævede behovet for en næstformand

En ny struktur kræver vedtægtsændring. 

 

2. Handleplan for rekruttering af nye frivillige (se bilag)

FU har drøftet planen i store træk og vedtaget:

  • Gudrun udarbejder i løbet af de næste måneder en folder henvendt til nye frivillige.
  • Arne kontakter JydskeVestkysten og Ugeavisen om at skrive om generationsskiftet på Nygård. 

 

8. Evt. herunder: Gruppebillede?