Dagsorden til bestyrelsesmødet 26. oktober 2022

Deltagere:
Anne-Marie Jensen AMJ, fast medlem som foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU, valgt 2022) - afbud
Birgitte Romme BR, fast medlem som foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2021)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant 2021) - afbud
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Inge Gillesberg IG (observatør, Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2022)
Tamira Mariann Jørgensen TMJ ( Sønderborg provsti) - referent
Tanja Zeba Horst TZH  – (udpeget af bestyrelsen )
Asta Broesby-Olsen ABO ( medlem af FU genvalgt 2022  og formand 2010- ) – mødeindkalder /-leder

Dagsorden

Kommende møder:
Forslag til dato for næste møde
: mandag 17. april eller onsdag 19. april 2023 kl. 15 - 17 (ikke i kalender - ledige)

Dato for Foreningen Nygårds generalforsamling 2023: mandag 20. marts eller onsdag 22. marts 2023 kl. 19 (behandles på FU-mødet forud for dette møde)

 1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 15. juni 2022:

Fra sidste møde:

Lejekontrakttillæg blev underskrevet i forbindelse med Generalforsamlingen.

I tillægget står bl.a. følgende:
§ 4 Leje

Der vil i tillæg til den gældende leje blive opkrævet et årligt beløb svarende til den normale forsikringspræmie for forsikring af bygningen etc. ---
Beløbet fastsættes til 25.000 kr. + moms årligt svarende til et månedligt lejetillæg på kr. 2.083,33 + moms.

---Beskrivelse af opkrævning og betaling ---

Den samlede årlige leje lyder herefter på 46.890,40 kr. + moms svarende til nettoprisindekset for 1. oktober 2021 med tillæg af ovennævnte beløb svarende til normal forsikringspræmie. 

 • § 7 Bygningens stand og vedligeholdelse

Lejers indvendige vedligeholdelse vedrører ikke skjulte rørskader.

Øvrige forhold i lejeaftalen og tillæg til lejeaftalen er uændrede. 

 1. juni 2022 skrev Foreningen Nygård til Naturstyrelsen v. / Kristina Duehart-Bertram, at det var en fejl, at kun formanden havde underskrevet tillægsaftale, idet det på generalforsamlingen 23. maj blev vedtaget, at "Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formand og kasserer" (§32). Derfor skal aftalen underskrives af både kasserer og formand.

Herudover meddelte Forretningsudvalget, at Foreningen Nygård har brug for en mere nøjagtigt beskrivelse af, hvad forsikringspræmien dækker og stillede følgende spørgsmål:

I § 4 står, at der vil blive opkrævet et årligt beløb svarende til den normale forsikringspræmie for forsikring af bygningen.

Spørgsmålet er, om foreningen så er dækket på samme måde som vi tilsvarende ville være ved betaling af forsikringspræmie f.eks. til Sønderjysk Forsikring?

Sønderjysk forsikring har sendt os et præmieestimat, som er på et tilsvarende beløb og som dækker skader opstået ved bygningsbrand, storm, kasko, svamp/ insekt, udvidet rør, glas, kumme, kortslutning.

I § 7 står at lejers indvendige vedligeholdelse ikke vedrører skjulte rør.

Der er vel en hel del andre vedligeholdelsesopgaver, som vi heller ikke skal dække, hvis skaderne er opstået uventet og pludseligt?

FU håber at få tilsendt en nøjere beskrivelse af, hvad det årlige beløb på 25.000 kr. dækker.

Evt. noget der ligner Sønderjysk Forsikrings forsikringsaftaler.

 1. oktober 2022 fik foreningen besked om at høre fra Naturstyrelsen indenfor 14 dage.

Så der forventes en tilbagemelding på vores spørgsmål inden dette bestyrelsesmøde.

 1. 2. Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelse 

Overløb fra tagrenden på nordsiden af taget – opfølgning fra sidste møde

 1. august 2022 blev der opsat nyt nedløbsrør i en større dimension på nord/øst-siden af taget opsat. Men det er nord/vest - røret det er galt med, hvilket vi meddelte Hans- Jørgen Ellemand.
 2. september fik vi meddelelse fra HJE om, det er bestilt et nyt nedløbsrør og der vil blive fulgt op på leverancen.
 1. 3. Planlagte projekter / opgaver 

Renoveringen af trappegangen er udskudt til januar 2024 på baggrund af usikkerhed om økonomien. Vi vil søge tilskud hertil.

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil er under udarbejdelse. Der søges med lys og lygte efter assistance til vedligeholdelse af den nye hjemmeside, som er undervejs.

 

 1. Aktiviteter på Nygård

 

Udlejningen:   Status ved Birgitte Romme 

Arrangementer:

Afholdt:            
Højskoledagen 8.oktober 2022 var en succes med 55 deltagere

Kommende:   
Juletur i samarbejde med Naturskolen søndag 27. november 2022 kl. 10 -13 

Foredrag om Flensborg 4. marts 2023 kl. 14.00 - 16.00 Med baggrund sin bog "Forelsket i Flensborg" kommer kulturredaktør Hans Chr. Davidsen og fortæller om og viser billeder fra Flensborg.  

 1. april - 10. april 2023: Påskeudstilling 2023  

Fredag 12. maj 2023: FolkBalticakoncert

 

Tiltag for de frivillige.
Der er planlagt følgende:

Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige   

Udflugt til Flensborg og Museumsberg tirsdag 9. maj 2023 med Gudrun Løkke som tovholder. Guide i bussen bliver Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis

 

 1. Økonomi og budgetforslag 2023 ved Anne-Marie Jensen

  

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift

 

 1. Evt. herunder: Gruppebillede?