Dagsorden til bestyrelsesmødet 15. juni 2022

Deltagere:
Anne-Marie Jensen AMJ, fast medlem som foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU, valgt 2022)
Birgitte Romme BR, fast medlem som foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2021)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant 2021)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Inge Gillesberg IG (observatør, Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2022)
Tamira Mariann Jørgensen TMJ ( Sønderborg provsti) - referent
Tanja Zeba Horst TZH  – (udpeget af bestyrelsen )
Asta Broesby-Olsen ABO ( medlem af FU genvalgt 2022  og formand 2010- ) – mødeindkalder /-leder

Dagsorden

Kommende møder:
Forslag til dato for næste møde
: onsdag 26. oktober 2022 kl. 15 - 17 (ikke i kalender - ledig)

 1. Konstitution ifølge vedtægterne

 • § 20 stk. 1Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter den ordinære generalforsamling med en formand. Mødet afholdes senest en måned efter generalforsamling.

 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 23. maj 2022 af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

 • Christian Fischlein
 • Arne H. Blom
 • Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

 • Gudrun Løkke
 • Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

 • Tamira Mariann Jørgensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

 • Elisabeth Vestergaard
 • Hanne Risgaard
 • Tanja Zeba Horst

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen
Anne-Marie Jensen, fast medlem som foreningens kasserer
Birgitte Romme, fast medlem som bookingansvarlig

Spørgsmålet om næstformand blev rejst på sidste bestyrelsesmøde.
Drøftes på FU-mødet 15. juni lige før dette møde og evt. forslag behandles å¨dette møde, når bestyrelsen skal konstituere sig.

 

 1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 15. november 2022:

  Der henvises generelt til Formandens årsberetning for 2021/22 som mht. alt udover året 2021 i tal (tal for udleje og besøgende) og kr. (økonomi) omfatter perioden frem til Generalforsamlingen 23. maj.

Lejekontrakttillæg blev underskrevet i forbindelse med Generalforsamlingen.

I tillægget står bl.a. følgende:

§ 4 Leje

Der vil i tillæg til den gældende leje blive opkrævet et årligt beløb svarende til den normale forsikringspræmie for forsikring af bygningen etc. ---
Beløbet fastsættes til 25.000 kr. + moms årligt svarende til et månedligt lejetillæg på kr. 2.083,33 + moms.

---Beskrivelse af opkrævning og betaling ---

Den samlede årlige leje lyder herefter på 46.890,40 kr. + moms svarende til nettoprisindekset for 1. oktober 2021 med tillæg af ovennævnte beløb svarende til normal forsikringspræmie.

 

 • § 7 Bygningens stand og vedligeholdelse

Lejers indvendige vedligeholdelse vedrører ikke skjulte rørskader.

Øvrige forhold i lejeaftalen og tillæg til lejeaftalen er uændrede

 

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelse

Overløb fra tagrenden på nordsiden af taget. Sker igen ved kraftige regnskyl:
Billedet er taget af Arne 31. maj i år.


Fra sidste mødes referat:

Rensning af tagrender. Vi har igen haft problemer med tagrenden på nordsiden af taget. Henrik Drud har været og tømt den (bestilt af Naturstyrelsen). HD nævnte, at hullet foroven måske skulle være større og nedløbsrøret have en større dimension for at kunne klare det. Det ser ud til at være et tilbagevendende problem.
En af de uheldige følger har været, at regnvandet har skyllet sandet under fliserne ved trappen.

CF foreslog, at man sikrede sig mod bladnedfald i tagrenden ved at spænde et rundt net hen over tagrenden i hele længden. En langtidsbar løsning. IG tager forslaget med til Naturstyrelsen.

Efterfølgende svarede Inge Gillesberg følgende:

Vi har fluks undersøgt ideen med tagrendenet. Vi har erfaret, at eksperter fraråder denne ide, dag det betyder, at de blade, der formulder på nettet, kommer ned i tagrenden som mudder og det er ikke en god ide.

Derfor er god klassisk rensning af tagrender den anbefalede metode.

Naturstyrelsen vil derfor fortsætte med den årlige rensning.

 

 • Planlagte projekter / opgaver

 

Renoveringen af trappegangen er planlagt januar 2022 er udskudt til 2024 på baggrund af usikkerhed om økonomien kan strække hertil i 2023. Vi vil søge tilskud hertil.Ny hjemmeside – skalerbar til mobil er under udarbejdelse. Der søges med lys og lygte efter assistance til vedligeholdelse af den nye hjemmeside, som er undervejs.

 

 1. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen:   Status ved Birgitte Romme

 


Kommende arrangementer
:

 • Højskoledag 8.oktober 2022 fra kl. 10.30 (?) - 17.00 med medbragt madpakke
 • Juletur i samarbejde med Naturskolen søndag 27. november 2022 kl. 10 - 13
 • Aktiviteter samt tiltag for de frivillige
  Der er planlagt følgende:

Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige 

 

Udflugt 2023: Flensborg– først i juni 2023 med Gudrun Løkke som tovholder
muligvis bliver der et arrangement i april om Flensborg inden udflugten som optakt

Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis forslået som foredragsholder – og måske guide.

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen
 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift
  Vil nogen bidrage til aktiviteter for at fremme tilgang af nye frivillige til Nygård?

 

 

 1. herunder: Gruppebillede?