Dagsorden til bestyrelsesmødet 8. november 2021

Deltagere:
Anne-Marie Jensen AMJ, tilforordnet som foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (indtrådt i FU og bestyrelsen som suppleant ved Henrik Skrydstrups udtræden 2021)
Birgitte Romme BR, tilforordnet som foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2021)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant 2021)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Inge Gillesberg IG (observatør, Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Tamira Mariann Jørgensen TMJ ( Sønderborg provsti) indtrådt i bestyrelsen 2021 i stedet for Kitty Hovgaard)
Asta Broesby-Olsen ABO ( medlem af FU genvalgt 2020  og formand 2010- ) – mødeindkalder og referent              

Dagsorden

Kommende møder:
Forslag til dato for næste møde
: mandag 28. marts 2022 kl. 16.30 – 18.00 (ikke i kalender)

Foreningen Nygårds Generalforsamling mandag 21. marts 2022 kl. 19
(ikke i kalender)

 1. Farvel til Anne Bertram som medlem af Nygårds Bestyrelse
  AB har pr. mail 6. oktober 2021 meddelt, at hun udtræder af Foreningen Nygårds bestyrelse pga. flytningen til Holstebro 1. november 2021.

Farvel til Henrik Skrydstrup som medlem af FU og Nygårds Bestyrelse
HS meddelte op til generalforsamlingen 2021, at han ønskede at fratræde som FU- medlem (og dermed også af bestyrelsen) af personlige årsager.

En stor tak til både Anne og Henrik for deres indsats i henholdsvis bestyrelsen og FU for Foreningen Nygård.

 1. Konstitution ifølge vedtægterne

 • 20 stk. 1Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter den ordinære generalforsamling med en formand. Mødet afholdes senest en måned efter generalforsamling.

 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 13. september 2021 af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

 • Christian Fischlein
 • Arne H. Blom
 • Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

 • Gudrun Løkke
 • Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

 • Tamira Mariann Jørgensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

 • Elisabeth Vestergaard
 • Hanne Risgaard
 • En ledig plads efter Anne Bertram

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen
Anne-Marie Jensen, tilforordnet som foreningens kasserer
Birgitte Romme, tilforordnet som bookingansvarlig

 1. Bestyrelsesformalia
  Bankreglerne (Hvidvaskloven) er sådan, at Sydbank skal have en aktuel oversigt over bestyrelsesmedlemmer med skriftlig legitimation. Vi har derfor fået kopi af sundhedskort og pas/kørekort på de nye, dvs. Arne og Tamira, så sørger Anne-Marie for at indsende en ny oversigt samt dokumentation til Sydbank.
 1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 9. juni 2021:

 

 • Tillæg til lejekontrakt der beskriver hvad der er omfattet at statens selvforsikring og der skal fastsættes og noteres, hvilken ”præmie” Nygård betaler for dette.
  I den nuværende lejekontrakt har Foreningen Nygård ansvar for indvendige anlæg (el og vand) – men dette er ikke tidssvarende, da forsikringsansvaret for disse områder ifølge forsikringsselskaberne hører hjemme hos husejeren (hvilket betyder at foreningen ikke kan tegne forsikringer på disse områder)
  Udspil fra Naturstyrelsen afventes.
 • Nygårds forsikringer
  Arne, Anne-Marie og Asta har gennemgået foreningens forsikringsbehov og nuværende forsikringer med 2 forsikringsselskaber (TopDanmark og Sønderjysk Forsikring)


Vi er blevet anbefalet en bestyrelsesansvarsforsikring og får tilsendt et tilbud fra Sønderjysk Forsikring, som vi fortsat vælger at have vores forsikringer hos.

Se her:
Uanset om du er bestyrelsesmedlem i en forening eller medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed, kan du blive gjort personlig erstatningsansvarlig i forbindelse med økonomiske beslutninger. Det gælder fx, hvis beslutningerne fører til tab for foreningen, kreditorer, aktionærer, eller hvis virksomheden går konkurs.
At være personlig erstatningsansvarlig betyder, at du hæfter med hele din private formue, hvis der sker en fejl, som bestyrelsen er ansvarlig for. Er du bestyrelsesmedlem i en forening, gør det ingen forskel, at arbejdet er frivilligt og ulønnet – du hæfter stadig.

Herudover har vi tegnet en netbankforsikring som anbefalet af Sydbank (hvor vi tidligere har haft en sådan – men den kan ikke mere fås hos Sydbank).

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

  Badebænk
  er opsat

  Rensning af tagrender.
  Vi har igen haft problemer med tagrenden på nordsiden af taget. Henrik Drud har været og tømt den (bestilt af Naturstyrelsen). HD nævnte, at hullet foroven måske skulle være større og nedløbsrøret have en større dimension for at kunne klare det. Det ser ud til at være et tilbagevendende problem.
  En af de uheldige følger har været, at regnvandet har skyllet sandet under fliserne ved trappen.

 

 • Planlagte projekter / opgaver

Renoveringen af trappegangen er planlagt til januar 2022

 

Vandskade –gulvet i biblioteket
Gulvet er blevet varigt skadet ved at en udluftningsventil uheldigvis ikke er blevet skruet rigtigt til, således at der har stået vand på gulvet i et døgn.
Forventes udbedret i januar måned.

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil er under udarbejdelse. Der er købt hjælp til omstillingen.

 

Anlægsfirma til at slå det lange græs

 1. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen:   Status ved Birgitte Romme

 

 

Herudover:

Åben Skovhave på Nygård i Nørreskoven 25. september 2021: 6 deltagere med stor interesse for vores have.


Kommende arrangementer
:

 • Litteratur i fællesskab onsdag eftermiddage kl. 15 - 17
  november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022
 • Juletur i samarbejde med Naturskolen søndag 28. november 2021 kl. 10 - 13
 • Aktiviteter samt tiltag for de frivillige

 

Der er dannet en ny arbejdsgruppe ”Husgruppen” med Anne-Marie som tovholder og pt. 7 medlemmer, som sørger for tage sig af at alle rum er i orden og præsentable (de opgaver som Birgitte og Inge hidtil har varetaget).

Udflugten til Roskilde 16. september 2021 blev aflyst pga. for få tilmeldte

I stedet inviteredes de aktive frivillige med ægtefæller på

Et bette krydstogt til Ballebro med middag på Ballebro Færgekro.

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen


 2. Martin Trier Mørks forslag: Nygård KULTURHUS.

15. juni sendte MTM sit – på eget initiativ udarbejdede - ideprojekt til en ombygning af den ene ladebygning til Nordals’ Louisiana.

Martin skriver selv ” Indgangen er lagt mod kæmpehøjen, så det kan leve sit eget liv, dvs. at besøgende behøver ikke komme ned i gården eller hen til Nygård. Folk kan gå direkte ind i kunstsalen eller foredragssalen gennem f.eks. en mini kulturpark i form af skulpturer og lidt kunst ude foran, i lighed med den smukke kunstpark i Augustenborg slotspark Jeg synes det er en genial ide. ”

Forslaget var også sendt til Inge Gillesberg, der tilkendegav, at hun ikke skyder ideer ned på forhånd, samt ”at det er vigtigt, at denne ide først bliver drøftet i FU og siden i bestyrelsen, da det ikke kun er et spørgsmål om at få fonde til at betale en renovering, men der i høj grad vil blive en driftsopgave, som ikke ligger hos Naturstyrelsen.”


Jeg takkede Martin for hans kreative forslag og skrev, at forslaget ville blive drøftet dels i FU 11. august og herefter taget videre til behandling i bestyrelsen. Tilkendegav at der er rigtig mange aspekter der skulle analyseres, konsekvensvurderes og gennemdrøftes.


For at få en bred tilkendegivelse fra Nygårds fundament= de aktive medlemmer - fik alle 33 aktive tilsendt forslaget 6. juli.

Mange har reageret og Arne har prøvet at samle tilkendegivelserne (frem til 26. juli)

Kulturhus Nygård

 

Kan der skaffes ressourcer til fremtidig drift

8

Vil der komme et fremtidigt behov

5

Nygård vil i fremtiden blive mere attraktiv med mere plads

3

Hvem kan forudse et fremtidige behov

2

Hvordan skal en fremtidig organisation se ud

1

Adskille kulturhus fra nuværende Forening

1

Kan vi håndtere et så omfattende projekt

1

Kan der etableres økonomisk støtte uden at vi kan bevise et fremtidigt behov

1

Trafikbelastningen gennem Nørreskoven kræver bedre tilkørselsforhold og mere parkeringsplads

1

Vil naturstyrelsen forblive ejer af Nygård ved anden anvendelse

1

Kan et kulturhus godkendes i forhold til kystlinjen

1

   
   

26. juli kom denne melding fra Inge Gillesberg sendt til Nygårds bestyrelse:

”Jeg vælger, at sende et par bemærkninger om Martin Trier Mørks forslag kun til bestyrelsen. Jeg tænker, at det er i bestyrelsesregi, at den videre drøftelse skal foregå.
 

Såfremt der skal arbejdes videre med et projekt om kulturhus, vil det første skridt være, at lave et mandatpapir, som skal godkendes af Naturstyrelsens direktion. Såfremt Nygård i højere grad tænkes ombygget til en kulturinstitution, vil spørgsmålet om, hvorvidt Naturstyrelsen er den rigtige ejer af bygningskomplekset komme op.

Ændret anvendelse af bygningerne kræver godkendelse i forhold til strandbeskyttelseslinien og i den forbindelse kan/vil øget trafikbelastning blive en udfordring, jfr. ansøgningen i forbindelse med ændret anvendelse af hovedbygningen.

Disse forhold skal sammen med – ikke mindst – ressourcer til drift, tænkes ind i den samlede vurdering. 

Jeg er spændt på den kommende drøftelse i bestyrelsen. ”

Efter 26. juli sendte har Ole Andersen og Annelene Christensen meget fyldige kommentarer til projektet. Disse vedhæftes som fil sammen med kommentarerne fra Elisabeth Vestergaard.

FU drøftede på mødet 11. august alle de indkomne tilkendegivelser og indstiller på denne baggrund til bestyrelsen, at Martin Trier Mørks forslag ikke gennemføres.

FU har taget denne beslutning på baggrund af tilkendegivelserne fra en stor del af Nygårds aktive medlemmer især de skriftlige tilkendegivelser fra Ole Andersen og Annelene Christensen (disse vedhæftes dette referat samt vil blive vedhæftet indstillingen). Herudover lægger FU vægt på tilkendegivelserne fra Inge Gillesberg.

Bestyrelsen træffer den endelig beslutning om forslaget.

 

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift

 

 

 1. herunder: Gruppebillede?