Dagsorden til Bestyrelsesmødet 26. oktober 2020

Deltagere:
Anne Bertram (udpeget af bestyrelsen)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU) 
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU og formand 2010-19) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Dato for næste møde: mandag 12. april 2021 kl. 16.30 – 18.00
Foreningen Nygårds Generalforsamling onsdag 24. marts 2021 kl. 19

 

 1. Orientering om, hvad der er sket siden orienteringsbrevet:

  • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

Fugtproblemet på loftet i værelset på 1. salen: Henrik Drud (Naturstyrelsens håndværker) vil ordne utætheden i rørinstallationen i toilettet lige ovenover i januar måned, som i forvejen er afsat til renovering og lukket for udlejning. Indtil det bliver lavet må brusekabinen øverst oppe ikke bruges.

 

Nyt teleslyngeanlæg er installeret (sponsoreret af Fabrikant Mads Clausen-fonden) er monteret, så alle hørehæmmede kan nu få supergod kvalitet i ørerne, blot der bruges mikrofon.

Ny affaldssortering også på Nygård: der er blevet anskaffet nye affaldsbeholdere til køkkenet. Vi er spændt på, om vores lejere kan finde ud af at sortere.

 • Planlagte projekter / opgaver

Badebro – ”Broen mod Fyn
For at måtte opføre badebroen har Sønderborg Kommune ønsket en garanti for at vedligeholdelse og evt. nedtagning, hvis broen ikke vedligeholdes af foreningen eller foreningen opløses.
Sydbank skrev 15. juni til Henriette Hansen, biolog og sagsbehandler ved Sønderborg Kommune:
”Efter aftale med Anne Marie Jensen, sender jeg dig her en bekræftelse på at vi har oprettet konto til foreningen med indestående 5000 kr. hvor der lagt en spærring på med følgende tekst: Kontoen kan kun frigives af Sønderborg kommune ved fjernelse af badebroen.”
Så hermed skulle alle formaliteter for at få tilladelsen til opføre broen være på plads være på.

I denne sammenhæng har Naturstyrelsen som ansvarlig for matriklen også været involveret, idet kommunen i første omgang kontaktet mht. garantien, idet Naturstyrelsen har givet samtykke til at broen opføres. Det er imidlertid udelukkende foreningen Nygårds ansvar at tage vare på broens vedligehold og evt. fjernelse.

29. juni fik vi udkastet til Partshøring om tilladelse til opførelse af badebroen. I tilladelsen stod oplistet betingelser, bl.a. skulle Nygård indsende vedtægter mv. Asta har indsendt det ønskede.
Naturstyrelsen svarede som part i høringen hurtigt positivt tilbage, hvorefter tilladelsen blev sendt til en lang række partnere (bl.a. Kystdirektoratet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, som kunne indgive klage indtil 30. juli.

Besked fra Henriette Hansen 31. juli: ”Klagefristen er nu udløbet. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger eller klager. I kan derfor påbegynde etableringen af bade- og bådebroen. ”

Christian oplyser, at prisen bliver i alt ca. 18.000 + moms). Rørene kommer nu og lægges ved bagehuset. Brædder kommer i vinter. Inge og Asta vil få deres ønske om en badebænk opfyldt.

Problemer med bimåler til vandforbrug: En henvendelse fra Sønderborg Turistbureaus om adgang til vand for vandrere på Alsstien er foreløbig endt ud i, at vi har konstateret, at bimåleren, der måler Naturskolens vandforbrug ikke har virket de sidste par år.
Det vil blive løst i samarbejde med Hans-Jørgen Ellemand, som har overtaget opgave som vicevært for Naturskolens bygninger efter Martin Reimers.

 1. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen.

En del lejemål er blevet aflyst, men mange af dem er bare udsat til næste år i håb om, at situationen har bedret sig til den tid. Her i efteråret er der fortsat en del lejemål.

Arrangementer. 27. august havde vi et spændende Flagermusforedrag + tur. Det blev en øvelse i at afholde arrangement på Nygård med overholdelse af corona-reglerne. Vi mente at der var plads til 40 i salen – men i praksis var der kun plads til 31 stole med 1 meters afstand (omhyggelig målt)

Vi planlagde nøje envejsruter f.eks. rundt om bordene, hvor vi serverede kaffe og kage (portionsanrettet). Det hele fungerede fint med de 20 personer, vi var inkl. hjælpere, men vi var efterfølgende enige om, at det ville have været for trangt, hvis alle stole havde været besat. Og det giver ikke mulighed for foreløbig at lave arrangementer med et passende antal deltagere på Nygård – sådan er vilkårene desværre pt.

Vi fik også ved denne lejlighed afprøvet vores nye lærred og projektor (sponsoreret af Linak A/S), som fungerede superfint.
Også det nye teleslyngeanlæg (sponsoreret af Fabrikant Mads Clausen-fonden) er monteret, så alle hørehæmmede kan nu få supergod kvalitet i ørerne, blot der bruges mikrofon.

Men desværre er det ikke lige foreløbig, vi kommer til at bruge vores fine nye hjælpemidler, for Højskoledagen aflyste vi allerede før sommerferien – og efter oplevelsen med flagermusforedraget har vi aflyst både foredrag med Inge Gillesberg og vores årlige Juletur i samarbejde med Naturskolen.

Det eneste arrangement vi gennemfører her i efteråret er ”Litteratur i fællesskab” – 4 eftermiddage (28.10. - 25.11 2020 samt 27.1. - 24.2. 2021 kl. 15 - 17) med oplæsning. Her kan vi max. være 12 deltagere, så det er muligt at gøre det forsvarligt.

Arbejdet i arbejdsgrupperne:  I august gik brændegruppen i dvale for en periode, der varer indtil de gode brændestakke er brugt op. Så stilstanden her skyldes ikke Coronaen, men at gruppen bare har været alt for flittig.

Nogle af brændegruppens gæve mænd (og en kvinde) har meldt sig til forskellige opgaver i haven (f.eks. dem hvor der skal bruges maskiner af en art;-)
Hele sommeren har Birger sørget for, at græsset var slået omkring Nygård til glæde for de gæster, der trods Coronaen har opholdt sig på Nygård.

19. august havde vi brandøvelse for de aktive medlemmer. Svenstrup Brandværn gjorde en god indsats for at lære os, hvordan vi skal slukke en brand med omtanke og ro.

Nyhedsbrev til Nygårds medlemmer blev udsendt 6. oktober. Heri blev der fortalt om Nygårds situation her i Corona-tiden sluttende af således: ” Nygård lever i bedste velgående – og omgivelserne er bare så skønne. Så tag en tur i skoven og gå forbi Nygård og nyd haven – udsigten og roen. ”

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige
  Vi er gået i tænkeboks med, hvordan vi kan lave julefrokost for de aktive frivillige i år (i det fri- hvem ved?) – og medlemsaftenen i januar 2021 forudser vi også må erstattes af et andet arrangement måske til sommer – måske udflugten?

Udflugt 2021: Roskilde Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

Frivilliglejemål – ændring af reglerne: Siden 2011 har Nygårds frivillige kunnet leje Nygård til 150 kr. pr. døgn inden for i starten løbende 14 dage, senere løbende måned.

På FU-mødet i august blev det besluttet at stramme op om reglerne således:
- At det er kun er til privat brug, ikke til kommercielle formål.              
- Man skal have været aktiv medlem af en arbejdsgruppe min. 1 år.

Der arbejdes pt. med yderligere ændringer af vilkårene for frivilliglejemål.

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen

  Forsøg med lejemål til ½ pris på hverdage.
  FU besluttede 30. oktober sidste år at forsøge os med udlejning mandag til torsdag til ½ pris. Dog ikke helligdage. Startende 1. januar 2020 og året ud. Evalueringen skulle gerne vise
  - om det lykkes at få flere lejemål på hverdage
  - at økonomien som minimum ikke forringes

  Coronaen gør ikke evaluering let, så forsøget foreslås sandsynligvis fortsat i 2021, dog således at den ½ pris kun gælder for lejemål, der strækker sig over min. 2 overnatninger (fra kl. 16 første dag til 14 sidste dag).

 2. Forslag til budget 2021 ved Anne-Marie Jensen
 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

 

 

Gruppebillede?