Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant valgt 2017)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU valgt 2017)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2018)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU og formand 2010-17) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Næste møde: forslag: mandag 8. april 2019 kl. 16.30 – 18.00

Generalforsamling mandag 18. marts 2019 kl.19

 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 09.04.18:

 

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser mv.
  • 2 nye naturhavebænke på nordsiden af huset blev færdig midt i foråret lavet af nogle af Nygårds frivillige.
  • Renovering af hovedbygningens vinduer udvendigt er i gang pt. Vi har længe påpeget bl.a. ved Naturstyrelsens bygningssyn, at vinduernes tilstand udvendigt var kritisk. Sidst i juni modtog vi besked om, at midlerne fra et ikke gennemført projekt var til rådighed i år samt at Martin Trier Mørk var sat på opgaven. Desværre trak planlægningsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale, tilbudsgivning osv ud, så selve arbejdet først er kommet i gang lige efter efterårsferien. Arbejdet skrider fint frem i et tæt samarbejde mellem maleren og tømreren.
  • Stengang etableret fra flisegangen på nordsiden af huset til lysthuset
  • Græsplænen er blevet udjævnet. Hele 6 stærke mænd og en enkelt sej kvinde udførte det store arbejde det var at få hele læsset på 12 kubikmeter jord fordelt ud over ca. halvdelen af plænen. En tilsvarende mængde jord ligger klar til fordeling på resten af plænen.
  • Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård. På opfordring af de frivillige vedtog FU at skrive til Sønderborg Kommune om problemerne med Nørreskovvej, hvor grusbelægningen og dens vedligehold har medført problemer for mange af de frivillige, herunder gentagne punkteringer. Nogle frivillige udtrykte det som det eneste negative der var ved at komme på Nygård var vejgenerne.
   Kommunen reagerede meget hurtigt med at arrangere et møde, hvor problematikken kunne blive afklaret. Mødet var meget oplysende og konstruktivt. Det mundede ud i et forsøg på strækningen fra Nygård til udkørslen mod Svenstrup frem til januar, hvor hullerne bliver fyldt og der ikke bliver revet op.Vi påtog os - også forsøgsvis - at vi holder stykket fra Karens Bæk op til indkørslen til Nygård. Der bliver lagt en grusbunke ved indkørslen - som vi også må bruge inde på vores egen grund (altså Naturstyrelsens;-)

 • Planlagte projekter / opgaver:
  • Renovering af loftsetagen fortsætter med at yderligere 2 rum bliver malet i januar 2019 (derfor er måneden blokeret for udlejning)
  • Havegruppens projekt for et nyt aktivitetsområde i haven på plænen mellem Nygård og søen igangsættes i foråret
  • Planlagt maling af vinduer indvendig i hovedbygningen er efter samråd med maleren udsat indtil de udvendige vinduer er malet vil ske i foråret
  • Udarbejdelse af en haveplan
  • Udarbejdelse af regler forNygårds anvendelse af persondata i henhold til Persondataforordningen vi arbejdet pt. med et udkast til regler. 1. Aktiviteter på Nygård

  • Udlejningen har stadigvæk et passende niveau. Weekender er efterspurgte. Ledige perioder ligger mandag – fredag.
  • Arrangementer

Afholdt siden sidste møde:

 

Vores 3 jubilæumsarrangementer:

 

 1. maj 2018: Jubilæumsfesten for foreningens aktive medlemmer. Hyggelig aften fyldt med glade mennesker (60) og gode minder.
 2. august 2018: Åbent hus kl. 12 – 14. Der var 4 grupper der viste rundt: Fyrmestergruppen, havegruppen, hus-gruppen og bagehus-gruppen. Der blev serveres en fedtemad med pølse og øl/vand.

Ca. 40 deltagere, heraf var mange nye ansigter.

Lørdag 15. september kl. 9.00 - 17.00: Højskoledag med tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen Testrup højskole, Operasangere fra Den Ny Opera og Tordenskjolds Soldater.
En helt igennem vellykket dag med et stramt program og megen logistik for at få det hele til at falde i hak. Man ge positive tilkendegivelser efterfølgende. 56 deltagere.

Hermed må vi sige, at jubilæet er fejret grundigt og med manér.

”Almindelige arrangementer”:

 

2 forrygende musikarrangementer:

 

Søndag 29. april kl. 15.00 - 17.00: FolkBaltica på Nygård. Nordisk folkemusik, og fællessang med Mette og Børge Solkær, sang og guitar og Søren Iversen, violin. Ca. 50 deltagere
Vigtigt for Nygård var det, at vi også fortsat fremover er samarbejdspartner for folkBaltica.

Søndag 6. maj kl. kl. 15.00 - 17.00: Folkemusikkoncert med skotske Mairi Campbell, sang og violin samt orkestret ”Himmerland", der spillede nordisk / keltisk inspireret folkemusik – ca. 50 deltagere

Søndag 6. maj kl. 19.30: Fugletur med Gert Fahlberg, DOF – for første gang en aftentur (tidspunkt flyttet fordi der var mange fugleture samme dag) – 20 deltagere.

Lørdag 23. juni: Sankt Hansaften ved Nygård strand. Orienteringsløb m.m. for alle fra kl. 18.30 Båltale ved skovrider Inge Gillesberg. I år var der endnu færre deltagere end tidligere (det hjalp at bryllupsgæsterne fra Nygård kom og var med ved bålet). Samtidig oplever vi, dels at det er blevet vanskeligere at få hjælpere til arrangementet, dels at der er rigtig mange der har Sankt Hans-arrangementer. Så vi har besluttet at stoppe for Nygårds vedkommende.

Søndag 12. august kl.14.00: Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen. Der var bl.a. fokus på skovens planter og træer og deres historie. Turen var i planlagt, så den lå i direkte forlængelse af det åbne hus. 30-40 deltagere.

 

Kommende:

Onsdag 21. november kl. 15.00 - 17.00: Forfatteren Linda Lassen fortæller med baggrund i sin meget læste bog "Men sko må jeg ha´" om at skrive historiske romaner (i samarbejde med FOF)

Søndag 2. december kl. 10.00 - 13.00: Juletur i samarbejde med Naturskolen

2019:
Højtlæsning i fællesskab onsdage: 16. januar + 20. februar + 20. marts samt evt. 10.april 2019.
Tilmelding fra gang til gang. Max. 8 – 10 deltagere

Mandag 4. marts 2019 kl. 19 Anders Hartvig: De seneste skattefund fra Sønderjylland.

X8. – 22. april 2019: Påskeudstilling 2019

Tema Spor Udstillere:
Britta Egebjerg http://www.brittaegebjerg.dk/
Hanne Schmidt –
malerier http://hanneschmidt.dk/
Annette Zierau – relieffer med spor

Onsdag 24. april 2019 kl. 19 – 21: Billedforedrag med Britta Egebjerg: Når himlen vælter ind over land - At turde være det hele menneske i sorgen http://www.brittaegebjerg.dk/foredrag Foredraget handler om sorgen/bearbejdningen af sorgen efter hendes mors død af kræft

søndag den 26.5.2019 kl. 15:00: folkBaltica koncert

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 19 – 21: Foredrag med forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugie: Sorgens sommerfugle

Vi arbejder herudover med følgende efterår 2019 eller forår 2020

Arkæologisk tur - en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide. Sidste halvdel af august

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven

Forslag fra Elisabeth Vestergaard fra bestyrelsen:
Jeg vil gerne foreslå Helle Ravn, fhv. Museumsinspektør på Langeland, til at holde foredrag om de fantastiske medicinhaver, som hun er en af hovedinitiativtagerne til og leder og organiserer alle de frivillige, der står for driften. Jeg har spurgt og hun vil gerne. Hun er en engageret og dygtig formidler. Se: http://medicinhaverne.dk/kontakt/ (evt. 13. november)

Arrangementsmæssig udfordring: Det er svært for os at få deltagere nok til at få et arrangement til at løbe rundt. Dels kan vi max. have 50-60 deltagere, dels kan det være svært for os at trække dette deltagerantal.

 1. Arbejdet i arbejdsgrupperne:

Brændegruppen – Har nu en undergruppe (ja, faktisk 2, se nedenfor) Fyringsgruppen på 5 mand, som startede som en midlertidig afløsning for Egon, som var sygemeldt. Da Egon foreløbig ikke må bruge sin arm, er gruppen nu ansvarlig for brændefyringen, således at man på skift fyrer op om morgen mandag-fredag.

Når buffertanken med det opvarmede vand når ned på en bestemt temperatur, tager pillefyret over til daglig og kører altid i weekenderne.

Havegruppen – Er også knopskudt siden sidst med en Havepedelgruppe (aflægger af brændegruppen) som bl.a. andet sørger for at slå Baronens Høj.

Efter at Egon stoppede var der pludselig græsarealer ”på den anden side af vejen” der ikke blev slået. Dvs. de bliver slået 1 måske 2 gange om året, herunder Baronens Høj. Da det betød, at græsset hurtigt var højere en alle kantstenene og skjulte selve dyssen, besluttede vi at påtage os fremover at holde græsset nede på toppen af højen.

Denne opgave tager havepedelgruppen sig af sammen med andre opgaver med budkrydder o.lign.

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige
  • Julefrokost 11. december kl. 11 for de aktive medlemmer
  • Medlemsaften 25. januar: tema Rusland.
  • Hvert andet år planlægges en udflugt for alle foreningens medlemmer. Der arbejdes pt. med en udflugt i 15. juni 2019 med sejlads på Kielerkanalen. Henrik fortalte om planerne
  • Frivilliglejemål: Nygårds frivillige har mulighed for at leje Nygård på favorable vilkår på ikke-udlejede dage inden for den løbende måned (i alt 50 lejemål indtil nu)
  • Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU.

 

 1. Økonomi ved Birgitte Romme

 

 1. Flytte Helga og Gotfred Angelos gravsten fra Egen Kirkegård ned til Nygård? (ønske fra Birte Wilhelm (niece) videresendt Af Kitty Hovgaard.

  Ønsket udspringer af at BW havde et ønske om at få sin onkels gravsted fredet. Dette ønske kunne Egen Menighedsråd ikke efterkomme.

Gravstenen, som det drejer sig om er ikke ret stor og den bærer blot navnet ANGELO. Så den kunne eventuelt godt stå i et bed på Nygaard uden at ville skæmme noget.

FU har tidligere haft gravstene på dagsordenen:

 1. august 2011: Henvendelse fra Stig Ravn (Angelos nevø) vedrørende skovridder Angelos gravsten
  Vi siger nej tak til stenen, fordi det vil opleves som om der er et gravsted på Nygård.

 

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift. 

 

 1. eVT. 

Søg