Referat fra mødet for de frivillige 8. juni 2009

 

Fremmødte: Egon, Herluf, Birger, Helga, Martha,  Inge,  Asta, Randi, Susanne, Ole, Finn, Annelene, Birgitte

  

 

1) Velkomst

2) Suppe

3) Billeder/diasshow fra Nygård i påsken, sendt af Peter Duus Andersen

4) Orientering

 

a) Annelene generelt om FUs arbejde. Der laves dagsorden og referat i forbindelse med møderne, referat udsendes til alle frivillige gennem tovholderne. Efter sommerferien vil der ske en opdatering/ ændring af priser og lejeregler for booking.

Efter vedtægterne skal FU have en forretningsorden, denne har vi arbejdet med. Den skal godkendes af bestyrelsen. Rammer for driftsgrupperne og deres beføjelser skal FU ligeledes tage sig af. Dette vil vi gøre i tæt samarbejde med grupperne. Det er målet, at grupperne skal have vide rammer for deres  arbejde . Dagsordenen til FU møderne vil på længere sigt blive udsendt til tovholderne for grupperne, så der er  mulighed for, at grupperne kan være repræsenterede på FU mødet, hvis de ønsker det. Formanden for bestyrelsen, Peter, siger, at bestyrelsen vil påtage sig ansøgning af fondsmidler. Så det regner vi med han gør, når det bliver aktuelt. Hjemmesiden er under redigering, så den bliver efterhånden opdateret. Der er lavet medlemspjece og pjece, der beskriver lejemuligheder og priser på Nygård.

 

 

                      b) Finn kontakt til skoven, Egon og Karsten Romme, samarbejdet fungerer fint.

 

 Der er flere løbende projekter:1) Skiltningen, Egon oplyser, at det vil blive ordnet sidst i juni.2) Omfangsdrænet, som skoven skulle lave er der ikke noget nyt om. Muligvis vælger vi at få det lavet og betale selv i første omgang, ca 10.000 kr.            3) Brændeskjulet, pergolaen og bachhuset: Der redegøres kort for planerne. MTM (Martin Trier Mørk) kommer d. 22. juni og holder møde med FU, repræsentanter for brændegruppen, havegruppen og arrangementsgruppen angående disse ting.

 

 

c) Økonomi: vi har 62.000 kr på kontoen. 35.000 heraf er overskud fra sidste år. Vi skylder Sønderborg Kommune 18.000 kr og 21.000 kr er depositum for kommende bookinger. Altså er det sådan at regnskabet lige (eller knap) løber rundt.  FU har planer om at forhøje priserne for leje, så indtægterne bliver større. Etableringskontoen med diverse fondes støttebeløb blev tømt, da vi betalte gardinerne. Så nu går alle udgifter af driftskontoen. Vi har brugt penge på 2 større ting i år: forsatsrude til vinduer i køkkenet og havetraktoren.

 

 

 

d)Booking: Susanne oplyser, at lejekontrakt nr 101 nu er indgået. Susanne foreslår angående fremtidige arbejdsforhold, at hun selv tager afgørelser om, hvem der kan booke. Det bliver for tidsrøvende at skulle spørge FU ved tvivlsspørgsmål. Foreslår, at hun selv har ansvaret for booking med kan spørge Birgitte, i tvivlstilfælde, men hun vil gerne tage beslutningen selv. Annelene nævner, at dette bør drøftes videre på et FU møde. Og Asta nævner, at strukturudvalget også arbejder med dette spørgsmål. Forslag fra Ole: Susanne har ansvaret. Efter en periode på 6 mdr kan det tages op til drøftelse hvilke sager der har været tvivl om og disse kunne så diskuteres igennem med FU. På denne måde vil FU have en slags tilsyn med funktionen booking.

 

 

 

5) ORIENTERING FRA ARBEJDSGRUPPERNE

 

Havegruppen: Annelene redegør for forårets arbejde i haven. Havetraktor og buskrydder har været en stor hjælp i arbejdet. Gruppen mødes hver tirsdag kl 9-12.

Der drikkes kaffe kl 11.30 sammen med brændegruppen.

Bygningsgruppen: Finn fortæller om mange forskellige reparationer m.m. i det gamle hus, toiletter, dørhængsler, vandhaner, skorsten, kalkning….

Rengøringsholdet: Birgitte oplyser om hovedrengøring x 3-4 og få gange rengøring, kun i de tilfælde hvor tidspres mellem 2 lejemål gør, at der skal flere til at klare opgaven.

Arrangementsgruppen: 5 personer + bageklub. Asta redegør for gruppens opgaver iht. hjemmesiden. I øjeblikket arbejdes der med en god model for arrangementer på Nygård, når andre parter er involveret i arrangementet.

Brændegruppen: 9 personer. Opgaver: at skaffe fyringstræ så billigt som muligt.

Man ser behovet for en kombination af brænde og alternativ energi. Lige nu er alternativet  brænde og oliefyr, olien er alt for dyr. Venter på udspil fra ENERGI SYD.

Stor glæde af samarbejdet med Egon og med havegruppen.

PR-gruppen: Usikkert hvordan den skal fungere. Opgaverne fordeles muligvis mellem arrangementsgruppen og FU. Men Annelene har taget initiativ til at lave et gavebrev,  hvis man ønsker at forære et medlemskab til Nygård til en person.

Strukturudvalget: 4 personer. Der har været 1½ møde, Næste møde er berammet.

 

 

6) ORDET FRIT

 

Annelene har det forslag, at medlemmer fremover får rabat på arrangementer med entré på Nygård.

Inge: en generel oplysning om rengøring: vil ofte foregå søndag eller mandag.

Vær opmærksom på ting, der efterlades i køleskab og fryser. Brug kun nederste skuffe i fryseren. Gæsterne har ofte brug for plads til frysevarer.

Sortering af affald: der smides flasker og dåser i skraldespanden trods opfordring på vores vejledning til selv at fjerne den slags affald. Vi må overveje at sætte nogle kasser i kælderrummet til frasorterede genstande. Finn og Birgitte tager sig af det.

Hvornår kommer postkassen op: ”Snart”

Sand der drysser ned i underetagen: ”Det er blevet bedre” (Der støvsuges i loftet)

Åbent hus hver tirsdag, hvis ikke huset er lejet ud. En ”åben” mulighed for folk der vil se stedet.

Kan/skal vi lave et skilt der kan sættes på døren når huset er lejet ud? Indimellem kommer der ubudne gæster, som mener det er et kommunalt sted, hvor man kan gå frit ind. Svar: vi vil afvente effekten af de kæder og skilte, som nu sættes op af skoven.

En generel orienteringstavle i skovens design ønskes ved Baronens Høj. Samme model, som den der står ved festpladsen. Asta og Annelene laver sammen et forslag til en oplysningstavle på dansk og tysk.

Ligeså behov for skilte fra alle store indfaldsveje, i Svenstrup og Guderup. Mange har svært ved at finde stedet.

 

 

6) Brainstorm:

 

HVAD SYNES DU FU SKAL LÆGGE VÆGT PÅ DE NÆSTE MÅNEDER?

FU lave klare regler og lejeregler.

Vedtægter gennemgås.

Regler og priser for benyttelse af stedet.

FU skal lægge vægt på smidighed og enkelhed.

FU være bevist om hvad der er godt for de frivillige.

Prioritere alternativ varmeforsyning højt i økonomien.

Opsparing til projekter.

Uddelegere ansvar til grupperne

Vægte fornuftige familiesammenkomster højere.

 

 

HVAD TROR DU DER SKAL TIL FOR AT TILTRÆKKE NYE MEDLEMMER?

 

Er vores image godt nok?

Det frivillige arbejde synliggøres på hjemmesiden.

Mund til mund metoden.

Aktiv medlemshvervning under arrangementer.

Nye former for medlemspleje/ medlemshvervning, åbent hus.

Tilknytning af relevante lokale foreninger til Nygård.

Medlemsrabat ved arrangementer.

”Sidste øjebliks”- rabat for alle medlemmer ved leje af Nygård.

Fortæl om, hvor sjovt det er at være frivillig på Nygård.

 

 

HVAD ER VIGTIGT, HVIS DU SKAL FORTSÆTTE SOM AKTIV FRIVILLIG?

 

Flere medlemmer i grupperne til at løse opgaverne.

Vigtigt, at økonomien er god.

Vigtigt, at huset ikke lejes for billigt ud- eller ”foræres væk”.

Vigtigt at holde fast i, at Nygård er et særligt sted, hvor der også kan/ skal være smalle arrangementer.

Fastholde værdigrundlag men samtidig bredde.

Det må ikke blive for indviklet med Nygård, ikke for stramme regler.

Plads til hinanden i samarbejdet.

Behov for rammer som respekteres.

Ens indsats skal gøre en forskel.

Vi skal gøre os umage for at have det sjovt.

Socialt samvær.                                                                                 

 

Ref:  Birgitte Romme