Indkaldelse til Generalforsamling 2023

I henhold til Foreningen Nygårds vedtægter § 8 stk. 1 indkaldes der til ordinær generalforsamling i i første kvartal af regnskabsåret og den finder normalt sted i marts måned.

. ”

Foreningen indkalder på denne baggrund til den årlige generalforsamling i foreningen.
Mandag 20. marts 2023 kl. 19 på Nygård
med følgende dagsorden:

Velkomst ved formand Asta Broesby-Olsen

 1. Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere.
  FU foreslår Ole Andersen som ordstyrer og Birgitte Romme som referent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved Foreningen Nygårds bestyrelsesformand, herunder evaluering af det forudgående års aktiviteter i Foreningen Nygård
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer Anne–Marie Jensen
 1. Indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen

 

 1. Fastlæggelse af budget og kontingent for det indeværende forretningsår
  ved kasserer Anne-Marie Jensen

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 16 og § 17.
  Drøftelse af valgregler


A) Valg af FU- og bestyrelsesmedlem

I 2023 er FU-medlem Christian Fischlein på valg. Christian har meddelt, at han genopstiller

 1. B) Valg af suppleant
  I 2023 er 1. suppleant Gudrun Løkke på valg. Gudrun har meddelt, at hun genopstiller.
 1. Eventuelt

Valg

 • 16 stk. 1Valgbare til bestyrelsen er kandidater, der er medlemmer eller tilknyttet en medlemsenhed, jf. § 5 stk. 1. En medlemsenhed kan kun være repræsenteret ved én person.
  § 16 stk. 2 Ikke tilstedeværende kandidater skal have afgivet skriftlig erklæring, om de ønsker valg. 
 • 17For de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, gælder:
 • 17 stk. 1Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker for 2 år.
 • 17 stk. 2To medlemmer og 2. suppleant er på valg i lige år.  
 • 17 stk. 3Ét medlem og 1. suppleant er på valg i ulige år.
 • 17 stk. 4Suppleanter indtræder for det forfaldne medlem i resten af dennes periode.

Valgregler

 1. Kandidater foreslås af generalforsamlingen. Det er tilladt at foreslå sig selv.
 2. Det undersøges om de foreslåede kandidater ønsker valg.
 3. Der kan stemmes på 1 kandidat, hvis der kun er én plads, der skal besættes, på 2 kandidater, hvis der er to eller flere pladser, der skal besættes.
 4. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, således at det ikke kan afgøres hvilken type plads de skal besætte, foretages afstemning mellem netop disse kandidater for at afgøre rækkefølgen. Der kan stemmes på 1 kandidat. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
 5. Der er en valgrunde for FU-medlemmer og en for suppleanter særskilt (vedtaget ved generalforsamlingen i 2015)