Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH) – fraværende / arbejder pt. i Sverige, Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Da Martha har meldt fra til læsegruppen startede vi mødet med at aftale, at vi gemte punktet med fælleslæsning til sidst.

 

Møder i efteråret 2018 samt foråret 2019: mandag 5. november samt 4. februar og 29.april.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Tjeklisten findes på hjemmesiden se her http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 13. august. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 19. november.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Søndag 29. april 2018: FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med Mette & Børge Solkær – se referat

Søndag 6. maj 2018; Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) Solkær – se referat

Søndag 6. maj 2018 kl. 19.30 Fugletur 20 deltagere – fint med tidspunktet, der var flyttet pga. mange fugleture samme dag. Vi drøftede, om vi skal droppe fuglebure fremover af den grund. Ingen endelig afklaring.
23. juni 2018 Sankt Hans –
musikgruppen – se referat (vi afholder sikke Sankt Hans-arrangementet fremover)

Søndag 12. august 2018 kl. 14: Historien om Danmarks skove fra sidste istid til i dag.

Naturvandring ved tidligere skovfoged Leo Vindahl Olsen (Helga tovholder)

I umiddelbar tilknytning til foreningen Nygårds Åbent Hau-arrangement i anledning af 10 års jubilæet.

Fungerede fint ved at de to arrangementer supplerede hinanden.

30-40 deltagere – passende antal.

Lørdag 15. september 2018: Højskoledag - evalueres i musikgruppen

Gruppen her vil gerne drøfte at afholde en højskoledag hvert år – gruppen vil gerne f.eks. være tovholder hvertandet år.

 

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterårshalvåret 2018

X onsdag 21. november 2018 kl 15 – 17 FOF- foredrag med Linda Lassen primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt. Denne aftale skulle være på plads. (Asta tovholder)

Linda Lassen: Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht. til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha osv. osv.

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen. Aftalt, at vi (TB og ABO) taler sammen 14 dage før arrangementet (spørge til antal tilmeldte)

TB er interesseret i samarbejde fremover som hidtil.

Hjælpere: Martha, John og Asta
Kagebagning: Martha kontakter bagegruppen.

X 2. december 2018 kl. 10 – 13 Juletur –Aftalt med Andreas. John tovholder – har tjekliste.

 

Forår 2019

X Højtlæsning i fællesskabOnsdage: 16. januar + 20. februar + 20. marts samt evt. 10.april 2019.

Guidet fælleslæsning v. Ellis  Ide på baggrund af The Reader – http://www.thereader.org.uk

  • Ellis’ oplæg om en prøveperiode i foråret 2019 blev godkendt på FU-mødet 11. april.

Ellis startede med at uddele materiale fra en bibliotekar i Holstebro samt novellen ” Skibsdrengens fortælling” De øvriges tekster var udleveret inden mødet til alle (3 fra Helga og 1 fra hver fra John, Ken og Asta)

Titel til projektet: ”Litteraturtanker –højtlæsning i fællesskab” eller:

Ellis kontakt anbefaler, at vi ikke bruger ordet fælleslæsning, men i stedet for ”Litteratur i fællesskab”

 

Rammen for læsningen skal være fast og kendt af alle som indledning hver gang:

Den der har ordet taler ud uden afbrydelser – ikke give gode råd – ikke kommentere – ikke diskussion - alle får mulighed for at sige noget

 

Tilmelding fra gang til gang. Max. 8 – 10 deltagere. Kaffepause. 14.30 til 16.30. Kaffe og kage gøres klar inden – serveres efter seancen.

 

Tekstlæsningen: Hvad giver det af tanker? Kender I det for jeres liv?

 

Ellis i tovholder på hele processen. En af os andre er nr. 2 hjælper. Hjælperen er den, der har valgt teksten den pågældende gang.

 

Fælleslæsning-test med gruppen finder sted ved næste møde 5. november, således at vi starter med de ordinære punkter og fortsætter med test-læsningen.

 

Vi havde en lang drøftelse af, hvilke tekster der egnede sig ud fra vores valg. Skal det være et uddrag af en tekst eller en hel novelle.

Ved testlæsningen næste gang besluttede vi os for Ellis’ valgte novelle ”Skibsdrengens fortælling” af Karen Blixen. Ellis står for oplæsningen.

 

vigtigt at finde ud af tovholdernes roller, hvordan guider/leder de forløbet.

 

Påskeudstilling 2018

Helga har lavet aftale med fotograf: Britta Egebjerg   http://www.brittaegebjerg.dk/galleri

 

Forår 2019: Foredrag med Helle Skårup. Asta tovholder (evt. i samarbejde med FOF)

Forår 2019: Anders Hartvig – Guldfund Asta tovholder (Evt. i samarbejde med FOF)

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

Arkæologisk tur - vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning , kunne være en god ide.

 

OBS: Forslag fra Musikgruppen:

Efterår: Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. allerede nu lave en aftale med FOF om et forårs arrangement – februar –marts 2019 – Asta undersøger om IG er interesseret – evt. tema – og hvornår.

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

  1. Evt.

Søg