Dagsorden til Naturkulurgruppemødet 9. september 2019

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ)- afbud, Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent 

Næste møde:  mandag den 28. oktober  kl. 10 – 12.30

Forslag til møder i foråret: mandag 13. januar og mandag 11. marts – kl. 10 – 12.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt møde 26. august og holder næste møde 23. september

Der er etableret en påskeudstillingsgruppe, som har ansvaret for påskeudstilllingen.

  1. Fælles litteraturlæsning – efterår 2019/forår 2020

Som udgangspunkt har vi referatet fra mødet 29. april på grundlag af Ellis´oplæg – vedhæftet som fil

Forslag til forløb: 4 onsdage i alt fordelt på oktober, november, januar og februar kl. 15-17

Finde datoer – samt 2 ansvarlige til hver seance– 1 med ansvar for teksten og 1 med ansvar for det praktiske.

Forslag: 30. oktober – 20. november – 22. januar – 26. februar

Kan vi genbruge folderen fra sidst – måske skal tidspunkternestå lidt tydeligere på bagsiden samt at prisen er 20 kr.

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen.

TB har meddelt at det vil være ok, at vi aftaler deltagerpris fra gang til gang, således at vi altid kan sikre os at have FOFs laveste deltagerpris (fra næste år 100 kr.) ved vores arrangementer, således at vi udligner forskellen i forhold til det honorar, som vores foredragsholder skal have.

Dette er aftalt med FOFs bestyrelse.

X Onsdag 9. oktober 2019 kl. 15 – 17: Foredrag med Helle Skaarup.  Asta tovholder

Aftale med Helle Skaarup på plads – også flytningen af arrangementet fra aften til eftermiddag.

Arbejdstitlen ændres til ” Altid allerede elsket – hvad betyder det? Pris 4100 kr. inkl. transport.

Denne pris er for høj for.Jeg har aftalt med Helle, at FOF laver aftale med hende, sådan at prisen bliver deres normale (pt. 90 kr.) og at hun sender en faktura til os på den difference, der måtte blive.

Her vil vi måske kunne tjene det hele ind via kaffe/kage betalingen.

Jeg synes det er vigtigt at nå ud til den kreds, som FOF har, så derfor denne fremgangsmåde.

Se FOFs omtale her : http://www.fof.dk/soenderborg/Kursusoversigt/foredrag/Altid%20allerede%20elsket%20hvad%20betyder%20det

Peter Bastian nævnes i omtalen -  Altid allerede elsket - at stræbe efter at blive anerkendt er – at kæmpe for det man er. Hvad betyder det for vores forkerthed?

Hvem kan hjælpe med (Bordopstilling – kaffebrygning – kage mv.(John) –oprydning)

 

X Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør
HR var hovedinitiativtager og nu formand for ”Medicinhaverne – Tranekær” http://medicinhaverne.dk/

Vi kan også vælge et andet foredrag.HR skriver ” En anden mulighed er landbohaver gennem 300 år, (jeg har undersøgt landbohaver på Als), eller mere generelt om havernes udvikling i Danmark. ”

Jeg er i tvivl om tidspunktet skal være eftermiddag eller aften

Helles honorar er kr. 3000. Vil drøfte med FOF om vi kan samarbejde her også – pt. ingen aftale.

X Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur

Andreas Hermann har 1. marts skrevet til os:

”Jeg har planlagt at lave den traditionelle Juletur og håber I vil være med igen i år.

 1/12

Juletur i Nørreskoven

Kom og vær med på årets stor julearrangement. Kom og find gran og kogler og deltag i det hyggelige juleværksted. Måske finder vi også spor fra de to skovnisser.

Kl 10-13

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg.

Arrangør: Foreningen Nygård, Naturstyrelsen og Naturskolerne i Sønderborg Kommune”

Problemet for os er, at Nygård er udlejet den søndag (lejemål fra lørdag kl. 8 til søndag kl. 16

Vi forsøger at få det til at fungere i jagtstuen. John og Asta har set på mulighederne.

 

Forår 2020

Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om en af deres rejser

Inge Gillesberg har skrevet, at hun og Steen gerne vil fortælle om en af deres mange rejser (f.eks. var de i julen/nytåret på Phillipinerne)

- evt. i samarbejde med FOF?

– februar –marts 2019

 – tidspunkt på dagen?

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Arkæologisk tur -  vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder - Efter aftale med Helga er turen pt. sat i bero

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur - sættes på standby
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

 

  1. Evt.