Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH) – fraværende / arbejder i Sverige, Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Da Martha har meldt fra til læsegruppen starter vi mødet med at aftale forløbet af dette møde.

 

Møder i efteråret 2018 samt foråret 2019: mandag 5. november samt 4. februar og 29.april.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Tjeklisten findes på hjemmesiden se her http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 13. august. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 19. november.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Søndag 29. april 2018: FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med Mette & Børge Solkær – se referat

Søndag 6. maj 2018; Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) Solkær – se referat

Søndag 6. maj 2018 kl. 19.30 Fugletur


  1. juni 2018 Sankt Hans –
    musikgruppen – se referat

 

Søndag 12. august 2018 kl. 14: Historien om Danmarks skove fra sidste istid til i dag.

Naturvandring ved tidligere skovfoged Leo Vindahl Olsen (Helga tovholder)

I umiddelbar tilknytning til foreningen Nygårds Åbent Hau-arrangement i anledning af 10 års jubilæet.

Lørdag 15. september 2018: Højskoledag - evalueres i musikgruppen

 

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

 

Efterårshalvåret 2018

X onsdag 21. november 2018 kl 15 – 17 FOF- foredrag med Linda lassen primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt. Denne aftale skulle være på plads. (Asta tovholder)

Linda Lassen: Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha osv osv.

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen. Aftalt at vi taler sammen 14 dage før arrangementet (spørge til antal tilmeldte) Er interesseret i samarbejde fremover som hidtil.

Hjælpere?
Kagebagning?

X 2. december 2018 kl. 10 – 13 Juletur –Aftalt med Andreas. John tovholder – har tjekliste.

 

Forår 2019

X Onsdage: 16. Januar + 20. februar + 20. marts samt evt. 10.april 2019.

Guidet fælleslæsning v. Ellis  Ide på baggrund af The Reader – http://www.thereader.org.uk

  • Ellis’ oplæg om en prøveperiode i foråret 2019 blev godkendt på FU-mødet 11. april.

Opgaver til dette møde:

-Alle vælger en tekst og sender den til alle inden 1. september. Det skal være litteratur
Asta har taget kopier af næsten alle teksterne – og Ellis og John har fået dem – Helga kun pr. mail.
Vi læser dem igennem inden mødet.

- Finde en titel til projektet: Litteraturtanker – evt. guidet (?) fælleslæsning som undertekst.

Ellis kontakt anbefaler, at vi ikke bruger ordet fælleslæsning, men i stedet for ”Litteratur i fællesskab”

 

Rammen for læsningen skal være fast og kendt af alle som indledning hver gang:

Den der har ordet taler ud uden afbrydelser – ikke give gode råd – ikke kommentere – ikke diskussion - alle får mulighed for at sige noget

 

Tilmelding fra gang til gang. Max. 8 – 10 deltagere. Kaffepause. 14.30 til 16.30. Kaffe og kage gøres klar inden – serveres efter seancen.

 

Tekstlæsningen: Hvad giver det af tanker? Kender I det for jeres liv?

 

 

Ellis i tovholder på hele processen. En af os andre er nr. 2 hjælper. Hjælperen er den, der har valgt teksten den pågældende gang.

 

Fælleslæsning-test med gruppen (8. /22. 29. oktober)– finde frem til dato hvor vi alle kan – evt. en eftermiddag?

vigtigt at finde ud af tovholdernes roller, hvordan guider/leder de forløbet.

 

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Forår 2019: Foredrag med Helle Skårup. Asta tovholder (evt. i samarbejde med FOF)

Forår 2019: Anders Hartvig – Guldfund Asta tovholder (Evt. i samarbejde med FOF)

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

 

OBS: Forslag fra Musikgruppen:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. allerede nu lave en aftale med FOF om et forårs arrangement – februar –marts 2019 – Asta undersøger om IG er interesseret – evt. tema – og hvornår.

 

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

  1. Evt.

Søg