Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Forslag til møder i efteråret 2018: mandag 24. september og mandag 5. november

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister, som vedhæftes til dette referat, og som vi bør have med ved hvert møde fremover.

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af
Salg af billetter ved arrangementer på Nygård – som også vedhæftes

1 - Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 9. april. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 9. april.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

29. marts til 2. april 2018: Påskeudstilling

Regnskab påskeudstilling 2018                       Resultat: overskud          2.991,35

Indtægter, salg af kaffe og kage:
Kontant:                                                                    5.900,00           Besøgstal:
MobilePay:                                                                1.620,00
------------------------------------------------------------
I alt                                                                          7.520,00

Udgifter:
Benzinudgifter kunstnerne:                                         2.126,00
Helga udlæg:                                                               469,0o
Martha udlæg:                                                             593,65
Udgifter til bagning:                                                   1.340,00
------------------------------------------------------------
I alt:                                                                         4.568,65


Generelt var der en god pressedækning.

Kunstnerne udtrykte stor tilfredshed

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

X Søndag 29. april 2018 kl. 15 – 17: folkBaltica-koncert: Fællessang (Musikgruppen)

X Søndag 6. maj 2018 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) (Musikgruppen)

X Søndag 6. maj 2018 kl. 19.30 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

Gratis tur i år– med i naturkalenderen.
Tidspunkt ændret fra kl. 6  til 19.30 efter aftale med Andreas Herman og Gert Fahlberg.

Ikke kaffe denne gang

Helga køber vin til Gert.

 X 23. juni 2018 Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

X Søndag 12. august 2018 kl. 14:  Historien om Danmarks skove fra sidste istid til i dag.

Naturvandring ved tidligere skovfoged Leo Vindahl Olsen (Helga tovholder)

Kulde- og varmeperioder, fugtige og mere tørre tider har givet planterne skiftende vilkår i løbet af de ca. 15.000 år, siden ismasserne smeltede. Leo Vindahl Olsen vil fortælle træk fra denne historie og præsentere træer, der har oplevet fremgang eller har måttet vige i en levende natur i stadig forandring

Gratis adgang? Vi har tidligere taget 20 kr.? Vi tilbyder kaffe og kage efter turen mod betaling.

Samme dag planlægger FU:

-Åbent hus i anledning af vores 10-års jubilæum søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14

Servering af en øl / vand og en fedtemad + kartoffelspegepølse

Rundvisning i hus og have.

X 15. september 2018: Højskoledag med sang og musik i september - jubilæumsarrangement- (Musikgruppen)

Ide: Ellis har læst om en højskoleuge med lokale kræfter på Åbenrå-egnen samt i Fjaltring

 

FOF-foredrag FOF har på forespørgsel tilkendegivet interesse i samarbejde om foredrag med

Finn Slumstrup om Udkants-Danmark

FOF laver aftalen evt. foredrag i oktober. På forespørgsel efter vores sidste møde, fik jeg dette svar:

 Spurgt igen 17.4.

 

X onsdag 21. november 2018 kl 15 – 17  FOF- foredrag med Linda lassen  primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt. Denne aftale skulle være på plads. (Asta tovholder)

Linda Lassen: Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha osv osv.

X 2. december 2018 kl. 10 – 13 Juletur –Aftalt med Andreas. John tovholder som sædvanligt? – har tjekliste.

 

Forår 2019

Januar – April 2019 – 1 gang månedligt:

Guidet fælleslæsning v. Ellis   Ide på baggrund af The Readerhttp://www.thereader.org.uk

  • Ellis’ oplæg (som blev revideret efter sidste møde – se bilag) blev sat på dagsordenen til FU-mødet 11. april.
  • FU finder projektet spændende og bakker op om en prøveperiode fra januar til april 2019.

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

OBS: Forslag fra Musikgruppen:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. allerede nu lave en aftale med FOF om et forårs arrangement – februar –marts 2019.

 

Stress – finde en egnet forfatter – afklare målgruppen

Søvn – Forsker (Navn der starter med Vold ---)

Hvem er vi? – identitet – afklare målgruppen

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en

Hverdagsaften – flagermus er meget sårbart mht. vejrliget.

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

  1. 5. Evt.

Søg