Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2017

Mandag 6. november – kl. 9

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et musikarrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Beslutninger mv. på musikområdet i 2016

Operaforberedelse og –tur
: vi har takket nej og Ole opgiver at arrangere en fælles tur til Esbjerg

folkbaltica  - Ole   har talt med Helle Barsøe mhp. en mulig genoptagelse af samarbejdet og afventer tilbagemelding. Programmet næste år er muligvis allerede lagt.

2.Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest
– er der noget vi skal gøre anderledes næste år?
Afventer tilbagemelding om økonomi.

3.Arrangementer 2017

Lørdag 7. oktober 2017 Fælles sangs arrangement

Ole undersøger om Kitty kan holde sit oplæg om Blicher? – pris?

Thorstein vil godt spille med – Ole kontakter ham

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

Medlemsaften i januar – evt. fredag 26. januar. Tema: Grønland – musik??

Temaerne Norge og Rusland gemmes til senere brug.

Musikarrangement i 1. halvår – gerne folkemusik– alternativt sangarrangement om en komponist /sangskriver – folkBaltica alternativt eget arrangement

Højskoledag i efteråret som et jubilæumsdag med sang og musik – lørdag først i september

Evt. Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole – med sønderjysk kaffebord.

Ideer til dagen medbringes til næste møde.

Evt. søge kommunal underskudsgaranti

Evt. medvirken af Sønderborg Musikskole

Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

OA afklarer om Musikskolen vil lægge et arrangement om året på Nygård som samarbejdspartner.

Andre samarbejdspartnere med musik kunne være Sønderborg Musikforening samt genoptage samarbejdet med Olferts venner.

Operakoncert i 2018???   Asta spørger Lars Ole om det – i givet fald en koncert uden den store orkester. –

Lars Ole mener (08.0817), at det er der mulighed for, da næste del af ringen først skal opføres i 2019. Aftalt, at vi drøfter videre herom.

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Søg