Dagsorden til musikmødet 6. marts 2017

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

KH er i Sverige ugerne 12,13 og 14,(18/3-8/4)samt 18,19 og 20(30/4-21/5)

Møder i 2017:

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund
På fyraftensmødet 27. september for alle aktive medlemmer var arrangementernes indhold, form og organisation til drøftelse i grupper.
I ABOs oplæg indgik, at arrangementsplanlægningen fremover ville blive delt i musikarrangementer og øvrige  arrangementer. Dette blev taget til efterretning og ikke kommenteret.
Konklusionen på mødet var, at arrangementerne havde et passende omfang og karakter. Ad hoc-gruppen vil gerne involveres mere. Evt. 2. årlige planlægningsmøder fra alle interesserede aktive.

Siden er de planlagte efterårsarrangementer blevet afviklet i tovholdernes regi.
Der har ikke været afholdt arrangementsmøder i efteråret 2016.
Arrangementsgruppen har holdt møde den 13. februar. Dagsorden udsendt – referat udsendt sammen med denne dagsorden.

Beslutninger mv. på musikområdet i 2016

Operaforberedelse og –tur
: Vi har fået tilbudt en aften her i foråret med oplæg til ”Valkyrien” med Lars Ole og Jacob. FU har skønnet, at vi ikke ville kunne samle en busfuld til efterfølgende i august at tage til Esbjerg til operaopførelsen. Derfor har vi takket nej.

folkBaltica-koncert: ABO har forespurgt Helle Barsøe, Sønderborg Kommune, om muligheden for en folkBaltica- koncert på Nygård igen i år, som svarede: ”Der er i 2017 ingen koncert hos jer.

Festivalen var ikke tilfreds med publikumsudviklingen hos Nygaard, der jo gik den forkerte vej, så de har i 2017 valgt en andel del af kommunen, som spillested udenfor Sønderborg.

Desværre, men festivalen er jo afhængig af entré indtægter, og derfor er antal af publikum et ret afgørende parameter for, hvor festivalen vælger at lægge koncerterne. ”

2.Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag  juni—til dato:
se i øvrigt arrangementsmødets dagsorden og referat

X Torsdag 23. juni 2016 Sankthansfest: Hele festen foregik i år på stranden ved festpladsen.
Det fungerede fint med Dorthe og Bentes musikindslag.

Dejligt at Ib igen stillede lyd og mikrofon til rådighed. Herudover var det rigtig fint og en god støtte, at Johanne (Ib og Dorthes datter) fungerede som forsanger med mikrofonen.

X Fredag 21. oktober 2016 Bedsteforældre – børnebørns arrangement med Marianne Nielsen: Desværre blev dette arrangement ikke bakket op af bedsteforældre. Kun få deltagere uden tilknytning til Nygård. På trods af at der var sat meget ind med pr ad alle kanaler. Måske var det en forkert ugedag at vælge.
Konklusionen blev, at det blev et dyrt arrangement for os (2500 kr. + transport til MN + annoncer) – bør ikke gentages i denne form.

X Lørdag 12. november 2016 Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær  
Meget vellykket arrangement med mange deltagere.

X Fredag 20. januar 2017: Lutheraften for Foreningen Nygårds medlemmer

En meget vellykket medlemsaften, hvor musikken var et vigtigt element, der på bedste vis skabte sammenhæng mellem aftenens forskellige indslag.

3.Arrangementer 2017

X 12. marts 2017 kl. 15 Koncert med “FromseierHockings – OA tovholder

- Alle aftaler på plads med Fromseier / Hockings (Program, opstilling, lyd m.m.) - OA

- Fremstillet et antal plakater der er ophængt 9 steder i kommunens biblioteker / I Musikkens hus og Cafe Genbrugsen i Havnbjerg / Boghandel og Kvickly Nordborg (ophængning fortsættes) OA

-  Forfattet pressemeddelelse som sammen med annonce plakat er sendt til Nygårds hjemmeside OA

- Annonce indrykket i “Vor Egen Avis” og E´Svenstruppe

-  Efter ansøgning er der modtaget 2000 kr. i støtte fra Skattekisten, ansøgning til kommunens landdistriktkulturfond endnu ikke besvaret.

 - OAs musikalske netværk via nøglepersoner kontaktet, radiospot sendt til Radio Als, pressemeddelelsesstrategi drøftet med Katrine fra JydskeVestkysten, annonce i Lokalavisen indrykket m.m.

 -OAs kontakter selv hjælpepersonale til dagen (John og Ken har meldt sig), Martha bliver også kontaktet vedrørende traktement.
 - Er sat på Nygårds hjemmeside og på Facebook.

Status 21. februar: 20 solgte billetter.

X 13. april til 17. april 2017:  Påskeudstilling – daglig fra kl. 13 – 17

Fernisering kl. 15 skærtorsdag. Musikalsk indslag ved Sønderborg musikskole ved ferniseringen. Ole har lavet aftale med Musikskolen (Thorstein). Hvem der kommer, vides ikke pt. ej heller prisen

Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest Planlagt arbejdsdag; mandag 19. juni kl. 13 – 19 (klargøring til Sankt Hans) Hvem skal holde talen i år? Forslag?  Evt. Hanne Risgård? ABO spørger Hanne.

Musikindslag?

Cafélørdag med musik i efteråret ? eller andet musikarrangement? Datoforslag 18. eller 25. november. (forslag ABO – ud fra vores målsætning)

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

Musikarrangement i 1. halvår – gerne folkemusik??? (forslag ABO- ud fra vores målsætning) – alternativt sangarrangement om en komponist /sangskriver

Operakoncert i 2018???

5.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Ide: Formiddags / Eftermiddagsarrangementer på hverdage?

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.: