Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) 

Møder mv. i 2018:

FU-møder 1. halvår 2018

21. marts, 11. april, 9. maj og 13. juni – alle onsdage 9-11

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 12. marts og mandag 7. maj

Generalforsamling: mandag 5. marts 2018 kl. 19

Dagsorden:


 Siden sidst :
  

Naturstyrelsens Bygningssyn fandt sted 24. januar kl.15.15.

Fra Styrelsen deltog Charlotte Hansson og Martin Reimers fra Nygård Christian og Asta. Bygningen blev synet både ude og inde.

Hovedtemaet var vinduernes tilstand udvendigt. Det blev drøftet, om vinduerne skulle skiftes ud med nye vinduer, men hensynet til Nygårds bevaringsværdighed gjorde, at en gennemgribende restaurering af de nuværende vinduer ville være at foretrække. Forinden vil der blive foretaget en fagmæssig vurdering af træets tilstand.

Når denne model forhåbentlig bliver den endelige, vil det ske ved at et par vinduer af gangen vil blive pillet ud. Vindueshullerne vil blive afdækket imens. Og sådan vil man nå raden rundt.

Bortset fra vinduerne var der kun en enkelt anden ting, der blev nævnt, nemlig fugtpletterne i det bagerste rum i underetagen.

Vi fik megen ros for vores indvendige vedligeholdelse samt for vores haveanlæg.

 

1.Medlemsaftenen 26. januar: tema Grønland. Fint forløb. God stemning. Se regnskab

Evaluering:

a. Prisen for deltagelse?
Prisen har næsten alle årene været den samme:

Fri entre for Nygårds frivillige
125 kr. for medlemmer af Foreningen Nygård
175 kr. for pårørende
Deltagerprisen er inkl. 1 glas vin / 1 øl eller vand

Gennem årene er vi blevet enige om, at aftenens målgruppe er de aktive medlemmer, og at målet er, at de denne aften skal have fri. Som konsekvens heraf har vi besluttet, så vidt muligt at bestille maden udefra samt at hyre hjælpere til arbejdet i køkkenet. Dette gør at udgifterne løber op. Medlemmer skal betale et beløb, der er højere end deres kontingent! Pårørende? Ikke-medlemmer?

b. Organisering af arbejdet i afslutningsfasen skal med i drejebogen. For selvom om alle deltager fint i oprydning, kan der godt laves aftaler, om hvem der gør hvad. Således at det ikke er de samme der står tilbage med ansvaret til sidst, f.eks. støvsugning, gulvvask, vask af evt. duge, returtransport af madbokse mv.

c. Til drejebogen:
Huske at invitere bestyrelsesmedlemmer.

2. Generalforsamling 5. marts
Birgitte og Ole har sagt ja til at være henholdsvis  referent og ordstyrer.
Mødeindkaldelse er udsendt. Alle der er på valg genopstiller. Ingen forslag modtaget pt.

Hvem gør hvad? – bordopstilling, borddækning mv.
Hvad skal vi servere? Forslag: snitter med ost og skinke. Kaffe og the. Hvem sørger for hvad?

Hvem rydder op efterfølgende?

3. Arbejdsdag mandag 12. marts? (næste planlagte arbejdsdag er mandag  7. maj)
 Er der behov? Hvilke arbejdsopgaver er der?

Skal vi udskyde den?

4. Fortsat istandsættelse af 2. salen
Istandsættelsen er stort set færdig. Det eneste der mangler, er skabene, som skal males og have nye håndtag.

Martin bestiller håndtag (som aftalt på sidste møde).
Jan har givet tilbud på malingen af skabene. Det lyder på 3.375 kr. inkl. moms. Arbejdet vil kunne gøres på 2 dage.
Aftalt, at vi finder et tidspunkt, når vi har fået håndtagene fra Martin.

 

5. Økonomi (Birgitte)

6. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

Diasshow med billedkavalkade fra alle årene.

Forslag: Nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af dagen

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Der søges om støtte fra forskellig side.

7.  Opfølgning på tiltag for at få flere lejere på hverdage / forbedre hjemmesiden

Adwords er droppet.


Andet: Arne har kontaktet Information for at få dem til at skrive et stykke i anledning af vores jubilæum.Har ikke fået endelig respons fra Information.

Kursus i hjemmesiden

Asta har kontakt til en anden Joomla-ekspert (som underviser på IBC i Kolding) Han vil kunne lave et dagkursus (9 – 16) for os på Nygård. Prisen vil være 4375 kr. inkl. moms og kørsel.

Der var ikke umiddelbart nogen i FU, der ville melde sig som medansvarlig for hjemmesiden, mens der var interesse fra flere for at være med og se, hvad det gik ud på.

Kurset finder sted onsdag den 28 februar på Nygård

8. Evt.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– Asta rykket for besked fra Martin 30.11.

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.  Henrik er tovholder.

Nye bænke/ Annelene: Vi har også træet til den nye model på nogle planker af fyrretræ til at holde ryglænet. Christian bestiller dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Hvis hullerne i vejen bliver for slemme inden, må vi selv sørge for grus/reparation.

Søg