Referat fra Generalforsamling 2021

Referat

Generalforsamling Nygård 2021

Mandag d. 13. september 2021 kl. 19 - 21

(Pga. Coronarestriktioner udsat fra marts 2021)

1) Ole Andersen vælges som ordstyrer. Stemmetællere vælges, referent Birgitte Romme.

2) Asta fremlægger beretning for 2020, som ligeså er udsendt til alle medlemmer på forhånd.

                      Overordnet for 2020: året præget af stilstand, nedgang, men vi har klaret os godt igennem som det fremgår af beretningen. Derfor stor tak til de frivillige!

                      Henrik Skrydstrup er trådt ud af FU. Stor tak for dit arbejde i FU og dit arbejde med at arrangere udflugt. Også en særlig tak til Christian Fischlein for dit arbejde med badebroen, som vi valgte ikke at sætte op.

                      Beretningen godkendes.

3) Regnskabet gennemgås af vores kasserer Anne-Marie Jensen. Revisorrapport fra firmaet EY. Dette godkendes.

4) Der er ingen indsendte forslag.

5) Budget og fastlæggelse af kontingent. Dette er ikke aktuelt, da året er langt fremskredent.

                      Det nævnes at trods mange aflysninger i foråret er der booket meget i 2021 og 2022 og der kommer igen indtægter. Medlemskontingent for 2021 er på samme plan som tidligere år.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (FU) og suppleanter.

 Christian Fischlein vælges efter forslagsrunde.

 Gudrun Løkke vælges som 1. suppleant efter forslagsrunde.

NB: Arne H. BLom er indtrådt i FU september 2021 ved Henrik Skrydstrups udtræden.

7) Evt.: Udflugtsmål for de frivillige drøftes. Forslag: Tønder Kirke og kunstmuseet, Ærø, Flensborg (evt. efter oplæg fra Henrik Becker Christensen, tidl. generalkonsul), Odense, H.C. Andersens nye hus, domkirken, Nolde Museet.

Næste års generalforsamling: en mandag i marts

Generalforsamling sluttede med Anne-Marie dejlige brødtorte og Arne Bloms sang, som fællessang.

Ref. Birgitte Romme