Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i 2021/21

 

Forslag til FU-mødedatoer i efteråret:  Alle onsdage kl. 9 – 11
11. august, 8. september, 13. oktober, 17. november og 8. december
(ok kalender)


Bestyrelsesmøde: onsdag 9. juni 2021 kl. 16.30 - 18 + mandag 8. november 2021 kl. 16.30 – 18

Foreningen Nygårds generalforsamling mandag 13. september 2021 kl. 19

Udflugt til Roskilde 16. september 2021

Ugevagtsmøde: 19. januar 2022 kl. 15-30


Vores arrangementsprogram for resten 2021:

Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård

 • Søndag 26. september 2021 kl. 15 – 17

 

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

 • Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30

Litteratur i fællesskab
4 onsdag eftermiddage kl. 15 – 17

 • 13. oktober og 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022

Juletur i samarbejde med Naturskolen

 • Søndag 28. november 2021 kl. 10 - 13

Siden sidst :   

Renoveringen af ”kontoret” er færdig og fremtræder meget flot.

 

Flagstang – den nye 12 meter høje træstang er rejst og taget i brug til såvel bryllup og pinsegudstjeneste

Leif Melchior og Svenstrup Brandværn stod for flagrejsningen med diverse forhindringer (der var leveret en 17 meter line til en 12 meter høj stang!)

Anlæg og teleslyngeanlæg: Der er kommet et lille bord op ved anlægget, hvor man kan sætte sin pc eller mobil, når lyden skal tilkobles, da ledningen, der sættes i pc/mobil er kort.

 

Brand – brandskade ved ovnen – forårsaget af et viskestykke der skulle tørres. Finn ordner skaden.

 

Frostsprængning – Arne har gjort opmærksom på en frostsprængning i af væggen i nærheden af trappen. Og Christian har i den sammenhæng gjort opmærksom på, at det er udvendig vedligeholdelse, som er Naturstyrelsen bord.

Asta har på denne foranledning spurgt Hans-Jørgen ellemand om der er planer om bygningssyn, men pt. ikke fået svar.

 

Fra Naturstyrelsen: Varsling af tømning af bundfældningstank i Sønderborg kommune i uge 9. Christian tager sig af det

Vindue som ikke var haspet, blæst op og gået itu 3. juni. Birgitte har sendt mail til alle ugevagter om at huske at tjekke om vinduerne er haspet.

Handicap toilet sæde til toilettet i stue etagen. Efter aftale med formanden har Birger bestilt og monteret et sådant sæde.

 

Dagsorden

 

1.Bestyrelsesmødet – drøftelse af dagsordenspunkter

 

 Bestyrelsen: Punkt 2.1 Rørskadeforsikring I forbindelse med vandskaden blev det klart for FU, at Nygård iflg. lejekontrakten har ansvaret for indvendige rørskader i bygningen.
Dette kunne have været ret fatalt for Nygård økonomi. For at sikre foreningen mod en mulig rørskade fremover besluttede FU at tegne en rørskadeforsikring. Dette viste sig ikke at være muligt. Det er kan kun husejer.
Inge Gillesberg fik fra Naturstyrelsens jurister svar om, at styrelsen ikke tegner forsikringer ej heller for rørskade; men modellen er, at der laves tillæg til lejekontrakten der beskriver, hvad der er omfattet at statens selvforsikring og der skal fastsættes og noteres, hvilken ”præmie” Nygård betaler for dette.
Foreningen afventer pt. et udspil fra Naturstyrelsen.
Efterfølgende har ABO bedt om at der også bliver taget højde for indvendige elinstallationer, som vi som lejer har vedligeholdelsesforpligtelse for:

 

 

 1. maj:

Arne har drøftet vor ”sag” vedr. rørskadeforsikring med min nevøs hustru Britt, som arbejder hos Willis Towers Watson, som er en af Danmarks største forsikringsmæglere, hvor hun som uafhængig yder rådgivning inden for områderne Skade & Risk Management.

Britt har efterfølgende sendt Arne nedenstående, som hun mener vi skal tænke over i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens svar. Det korte af det lange er, at hun konkluderer, at en lejer aldrig skal betale for en rørskadeforsikring, da det er bygningsejeren, der har forsikringspligten. Desuden siger hun, at hvis rørene er meget gamle, så risikerer vi at forsikringen ikke dækker alligevel, som jeg forstår det.

 

Britt skriver: Jeg har læst nedenstående korrespondance igennem med følgende bemærkninger:

Forsikring af rør

Hvis man ser i vedlagte fordelingsvejledning under rør fremgår det, at rør for brugsvand og rumopvarmning samt øvrige rør, der tjener bygningens drift skal forsikres på bygningsforsikringen, hvilket også er årsagen til, at forsikringsselskaberne ikke vil tilbyde jer som lejere at tegne forsikring for rørskadedækning.

Når udlejer er selvforsikret, har han selv valgt at tage risikoen for denne type skader og må derfor selv stå for udbedring heraf.

Er der en årsag til, at I som lejere ønsker at forsikre jer mod denne risiko?

Hvis I vælger at betale den merpræmie det koster at etablere rørskadedækning, giver I jo bygningsejeren en bedre dækning. Endvidere betaler I for en forsikring, der kan resulterer i forbedringer på bygningen efter en skade (nye rør) og dette kommer jo udelukkende bygningsejeren til gode.

Afslutningsvis bør I også overveje, hvor gamle rørene er og hvor meget der evt. afskrives i forbindelse med en skade og hvem skal betale for selvrisikoen?

Jeg vil som lejer aldrig betale for en rørskadeforsikring, da det er bygningsejeren, der har forsikringspligten.

Installationer

Se venligst punkt 52 -  Erhverv og institutioner (OBS: bilag er vedhæftet dagsordenen)

Endvidere henvises der til fordelingsvejledningen under punkt Elinstallationer, hvor af det fremgår, at de faste installationer m.v. tilhørende bygningsejer skal forsikres på bygningen.

En erhvervslejer kan i sine lokaler have installeret bygningsdele som fx elinstallationer, nedhængte lofter, skillevægge og gulvbelægninger, der ikke ejes af udlejeren og derfor ikke dækkes på udlejerens bygningsforsikring.   

Disse genstande dækkes normalt som fast inventar af erhvervsmæssig karakter på lejerens løsøreforsikring, med mindre det i lejekontrakten er bestemt, at sådanne dele/genstande ved fraflytning overgår til bygningens ejer.

 1. maj videresendte jeg efter aftale med Arne mailen fra Britt til Inge Gillesberg
 1. maj fik jeg dette svar fra IG:

Tak for din mail. Mange lejeforhold i staten er specielle og helt specielt er det, at staten er selvforsikrende.

Vi arbejder videre på et oplæg til jer og her vil jeres bemærkninger naturligvis indgå. I sidste ende er de jo op til jer i Foreningen Nygård, om I vil ændre på kontrakten.

Hvad er FU’s holdning til problematikken.

 

Spørgsmålet er i øvrigt, hvorledes vi er stillet i tilfælde af brand. Vil Nygård blive renoveret /genopført?

Hvordan vil det forholde sig, hvis det er en lejer, der forårsager en brand?

Bestyrelsen: Punkt 3: Udlejningen

Herunder en foreløbig evaluering på de regler for frivilliglejemål, som blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde. NB: Endelig evaluering sker på bestyrelsesmødet i efteråret

Nygårds frivillige har siden 1. november haft adgang til at leje Nygård på 2 måder:
1. Frivilliglejemål (på frivilligkontrakt)
2. Frivilliglejemål til halv pris (på almindelig lejekontrakt mærket F)

Hvordan ser det ud pt. Birgitte?

 1. Generalforsamling mandag 13. september – forberedelse

 

Beretningen vil 0mfatte perioden fra generalforsamlingen 9. marts 2020 og 1 år frem eller til august 2021?

Formanden modtager gerne bidrag til den skriftlige beretning.

Regnskabet omfatter kalenderår 2020. Det er efter ønske fra revisoren først afleveret omkring 1. maj.

Valg: i år er Christian på valg som medlem af FU. Genopstiller?
Arne er på valg som suppleant. Genopstiller?

3.Økonomi (Anne-Marie)

Bogføring 2021 til dato tilsendes alle FU-medlemmer inden mødet fra Anne-Marie.
Husk: Til saldoen i tilsendte regnskab skal lægges de 2 x 50.000 kr., som står på separate konti og holdes ude af den løbende drift.

Status på lejekontrakter (Birgitte)

 

 1. Nygårds forsikringer (Anne-Marie)
  Vedhæftet de forsikringer foreningen Nygård har tegnet samt et tilbud på ledelsesansvarsforsikring, som Anne-Marie tilsendte os i april måned:

- Grundejeransvarsforsikring

- Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
- Motorredskabsforsikring
- Særlig løsøre (inventar) – erhvervsforsikring - forsikringssum 612.600 kr.

Kommentarer fra Arne: Umiddelbart tror jeg ikke vi har brug for en ledelsesansvarsforsikring.

Jeg tror, det er godt at få andre øjne til at se på Foreningen Nygårds behov, uden at vi fortæller hvilke forsikringer, vi har allerede.

5.Renovering af trappegangen mv. i januar 2022

Januar måned 2022 er reserveret i kalenderen til renoveringsarbejdet.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal.

Christian forhører sig hen i efteråret om, hvorvidt de afgivne tilbud stadig gælder. Ellers indhentes nye.

 

 

6.Udflugt 2021: Roskilde 16. september 2021.  Anne-Marie tovholder sammen med John.

 1. august 2021 er deadline for om arrangementet bliver gennemført. Vi ønsker ikke at skulle bære mundbind på den lange bustur. Planen er fælles bus hele vejen.
  Der er afsat 10.000 kr. til turen.

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, da der ikke blev afholdt frivilligaften i januar 2021.

OBS: Der skal laves indbydelse, som skal sendes ud nu.

Tilmelding til hvem og frist hvornår (inden 2. august)

 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

7.Medlemsaften 2022: Tema?? FU besluttede, at det er op til Ole at vælge tema.

Fastlæggelse af dato: fredag 28. januar 2022 (er i kalender)

 1. Evt.

 

Huskeliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Badebro-projektet skrinlagt.

Ann-Marie ville kontakte Sønderborg Kommune om dettefor at få tilsagn til at få bankgarantien opsagt også. Er dette sket?

Badebænk:  Christian vil påtage sig at finde ud af at lave en bænk tæt på trappen af nogle træstammer.Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021. Er det sket?

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden. Sker i løbet af sommeren 2021

Nyt brandalarm system ønskes ikke – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende. Konklusion efter brandøvelsen efteråret 2020 var, at de nuværende alarmer er en ok løsning for Nygård.
OBS: Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Søg